ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ದಿಕ್ಸೂಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಈ ಲೇಖನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿದಬಾಗೊ
ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪುಟೊಲು...

ಮುಖ ಪುಟ
ಸಂಪೊದನೆ
ಅಕ್ಸರೊ ಜೋಡಣೆ ಬುಕ್ಕೊತು ವಿನ್ಯಾಸೊ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊಂಡಿಲು
ಸಂಬಂದೊ ಪಟ್‌ದಿನ ತಾನೊಲೆ ಕೊಂಡಿಲು
ಬಾಹ್ಯೊ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊಂಡಿಲು
ಚರ್ಚಾ ಪುಟೊಲು
ಗಮನಿಸವೊಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿಲು
ನೊಂದಣೆ
ನಾಮ ವರ್ಗೊಲು
ಮುಕ್ತಾಯೊ

ಇಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ...

ಸಕಾಯೊ ಪುಟೊಲು

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ತುಳು ವಿಶ್ವಕೋಶ ಮಾತ ವಿಸಯೊಲೆ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ, ಮಾತೆರ್ಲಾ ಗಳಸುನಂಚಿನ ಬುಕ್ಕೊ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪೆರಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತೊ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಶ್ವಕೋಶೊನು ಸುಲಬೊಡು ನಿಕ್ಲುಲಾ ಗಳಸ್‍ದ್ ಬುಲೆಪುನಂಚ ಮಲ್ಪುನೆನೇ ಈ ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಉದ್ದೇಸೊ.

ಈ ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪುಟೊಲಾ ವಿಕಿ ತಂತ್ರಾಂಸೊದ ವಿಸೆಸೊ ಲಕ್ಷಣೊಲು ಅತ್ತಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿಲು ಅತ್ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಅನುಸರಿಸುವುನ ಪದ್ದತಿಲು ಅತ್ತಂಡ ವಿನ್ಯಾಸೊ ಶೈಲಿಲೆ ಬಗೆಟ್ ಉಪಯುಕ್ತೊ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಗಮನಿಸವೊಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ, ಉಂದು ಸ್ಪಸ್ಟೊ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿ ವಿವರಿಸುವುನ ಮಾಹಿತಿ ಪುಟೊಲಾ ಅತ್ತ್ ಅತ್ತಂಡ ವಿಸ್ತೃತ ಕೈಪಿಡಿಲಾ ಅತ್ತ್‌. ಉಂದು ಕೇವಲೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ದಿಕ್ಸೂಚಿ. ಹೆಚ್ಚ್‌ದ ವಿವರೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಸಕಾಯೊ ಪುಟೊಲೆನ್ ತೂಲೆ. ಈ ದಿಕ್ಸೂಚಿಡ್ ಬೇತೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಪುಟೊಲೆಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಪುಟೊಲೆನ್ ಓದೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಯಿನಂಚ ಆಪುಂಡು. ಬೋಡಾಂಡ ಬೇತೆನೇ ಕಂಡಿಡ್ ಆ ಪುಟೊಲೆನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ತೂವೊಲಿ.

ಕಲ್ತ್‌ನೆನ್ ಅಬ್ಯಾಸೊ ಮಲ್ಪೆರೆಪ್ರಯೋಗ ಸಾಲೆಗ್ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಲೆಡ್ ನಿಶ್ಚಿಂತೆರಾದ್ ಏರೆಗ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕೊ ಈರ್ ಈರೆನ ಪ್ರಯೋಗೊಲೆನ್/ಅಬ್ಯಾಸೊಲೆನ್ ನಡಪಾವೊಲಿ.


ಸೂಚನೆ: ಈ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವಿವರೊ ಕೊರ್‍ನಗ ಸಾಮಾನ್ಯೊ ಗಳಸೆದ ಅಂಚನೆ ಅಂತರ್ಜಾತವಾದ್ ಬರ್ಪುನ ಪುಟೊ ವಿನ್ಯಾಸೊನು ದ್ರಸ್ಟಿಡ್ ದೀಡೊಂದುಂಡು. ಈರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಈರೆನ ವಿನ್ಯಾಸೊ ಸಂಬಂದಿತೊ ಆಯ್ಕೆಲೆನ್ ಬದಲಿಸಯಿನ ಪಕ್ಷೊಡು ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಕಿತೊ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊಂಡಿಲು ವಿವರಿಸಯಿನ ಜಾಗೆಡೆ ಬೇತೆ ಸ್ತಾನೊಡು ತೋಜು.


ಈ ಪೀಠಿಕೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಾಯೊ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗೊ?