ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸ್ವಧೃಡೀಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ವಿಕಿಪೀಡಿಯತ ಕೆಲ ಕ್ರಿಯೆನ್ ಕನಿಷ್ಟೊ ಸದಸ್ಯತ್ವತ ದಿನೊನ್ ಹೊಂದಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಪಾದನೆನ್ ಮಾಲ್ಪುನಗ್ಲೇಗ್ ಮಾತ್ರೊ ಲಭ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಸ್ವಧೃಡೀಕೃತ ಸದಸ್ಯೆರ್ (Autoconfirmed Users).