ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಭೋರ್ನ್‌ನ ಅಣು ಆಕೃತಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ದ Science ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ್ನ್ ನನಲ ಜಿಂಜ ತೆರಿಯೊನ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯೊ. ಗೇನೊನು ಮೊಡೆತ್, ಒಟ್ಟುಸೇರ್ಪಾದ್, ಪ್ರಯೋಗೊಲೆದ ಮುಖಾಂತರೊ ಸಾಧಿಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಜ್ಞಾನ. ವಿಜ್ಞಾನೊದ ಕಲೊಟು ಬೆನ್ಪುನಕಲೆಗ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ವಿಜ್ಞಾನೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೊದ ಬಗೆಟ್ ಪರೀಕ್ಸೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಇವರೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಭವಿಸ್ಯೊವಾನಿಲೆ ರೂಪೊಡು ಜ್ಞಾನೊನು ನಿರ್ಮಿಸವುನ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಘಟಿಸವುನ ಒಂಜಿ ಯವಸ್ತಿತೊ ಯೋಜನೆ.[೧][೨] ಮಾನವಡ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುನ ವಿಶ್ವೊದ ಬಗೆತ ಜ್ಞಾನೊದ ಸಮೂಹೊನೇ ವಿಜ್ಞಾನ. ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಬುಕ್ಕೊ ನಿಕಟವಾದ್ ಸಂಬಂದವಾಯಿನ ಅರ್ತೊಡು, "ವಿಜ್ಞಾನೊ", ತಾರ್ಕಿಕವಾದ್ ಇವರಿಸಯರ್ ಆಪುನ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ್ ಅನ್ವಯಿಸವುನ ಪ್ರಕಾರೊದ, ಜ್ಞಾನೊದ ಮಂಡಲೊನೇ ನಿರ್ದೇಸನೊ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನೊನು ನರಮ್ಮಾನಿ ಅಕ್ಲೆನ ಇಂದ್ರೀಯೊಡ್ದ್ ತೆರಿಪುನಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು. ತರ್ಕೊಗು ಬದ್ಧವಾದಿಪ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕೊ ಪರಿಶೋಧನೆಗ್ ವಿಧೇಯವಾದಿಪೊಡು. ಈ ಜ್ಞಾನೊ ಸಂಪಾದನೆತ ವಿಧಿನ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಿಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸವೊಡಾಪುಂಡು. ವಿಜ್ಞಾನೊದ ವೃತ್ತಿ ನಡಪಾಪುನಾಯನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಂದ್ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.

ವಿಜ್ಞಾನೊದ ಬಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಜ್ಞಾನೊಡು ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಎಗ್ಗೆಲು ಉಲ್ಲ. ಅವು ಪಂಡ,

  1. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ. ಉಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಸ್ವರೂಪೊನು ಅಧ್ಯಯನೊ ಮಲ್ಪುಂಡು
  2. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ. ಉಂದು ನರಮಾನಿಯನ ನಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜೊದ ಅಧ್ಯಯನೊ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Wilson, Edward O. (1998). Consilience: The Unity of Knowledge. 1st ed. New York, NY: Vintage Books. Pages 49–71. ISBN 0-679-45077-7.
  2. J. L. Heilbron (2003, editor-in-chief). The Oxford Companion to the History of Modern Science. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-511229-6. "... modern science is a discovery as well as an invention. It was a discovery that nature generally acts regularly enough to be described by laws and even by mathematics; and required invention to devise the techniques, abstractions, apparatus, and organization for exhibiting the regularities and securing their law-like descriptions." (p. vii)
    "science". Merriam-Webster Online Dictionary. Merriam-Webster, Inc. Retrieved 2011-10-16. "3 a: knowledge or a system of knowledge covering general truths or the operation of general laws especially as obtained and tested through scientific method b: such knowledge or such a system of knowledge concerned with the physical world and its phenomena".