ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಶ್ವಕೋಶ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ವಿಶ್ವಕೋಶ ಲೋಕಜ್ಞಾನದ ಪೂರ ವಿಷಯೊಲೆನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದು ಬರೆಯಿನ ಬೂಕು.