ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದೇಶ ದೇಶದ ಸಂಭಂದೊನು ಗಟ್ಟಿಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಟೆ ಉಂದು. ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಶನ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯ ವಿಫಲ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ೩ನೇ ವಿಶ್ವ ಯುಧ್ದ ಕರಿನ ಬೊಕ್ಕ ೫೧ ದೇಶಲು ಸಹಿ ಮಲ್ಥುದು ಉಂದೆನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಥೆರ್. ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕುಡ್ ಉಂಡು.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.