ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವೈರಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Illustration of a SARS-CoV-2 virion

ವೈರಸ್ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ತೋಜಾಂದಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕೊಡು ಮಾತ್ರ ತೋಜುನ ಎಲ್ಯವಾಯಿನ ಕಣ. ಜೀವಿಲೆಡ್ ಕಲಡಾವುನ ಏಜೆಂಟ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ 20ರ್ದ್ 300 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಡಿಎನ್‌ಎ ಆಯಿಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಬೇತೆ ಜೀವಿಲೆನ ಜೀವಕೋಶೊದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದೇ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ವೈರಸ್‌ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಜೀವಿದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ವೈರಸ್‌ಲೆರ್ದ್ ಉಂಡಾಪುನ ಕೆಲವು ಸೀಕ್‍ಲೆಡ್ ಸಿಡುಬು, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ, ಮಂಪ್ಸ್, ದಡಾರ, ಚಿಕನ್ಪಾಕ್ಸ್, ಎಬೋಲಾ, ಎಚ್ಐವಿ, ರುಬೆಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೊನಾ.[೧]

ಪರಿಚಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೀವ ಉಪ್ಪುನ ಜಿವಕೋಶೊಡು ವೈರಸ್‌ ಸಂತತಿ ಉತ್ಪತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ರೋಗ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂಲವಾಯಿನ ಕೋಶ ವೈರಸ್‌ಗ್ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟ್‌ಗ್ ಸಾರ ಸಾರ ಅವ್ವೇ ಜಾತಿದ ಕಣ ಪುಟ್ಟೆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವೈರಸ್‌ಗ್ ಬೇತೆ ಜೀವಿಲೆಕ್ಕ ಛೇದಿಪೆರೆ ಕೋಶೊಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಪೊಸ ವೈರಸ್‌ಲು ಸೋಂಕಾಯಿನ ಕೋಶದ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಂಡು. ಪ್ರಿಯಾನ್ ಪನ್ಪಿ ಸೋಂಕಾಪುನ ವೈರಸ್‌ಡಾಂಡಲಾ ಜೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಈ ಜೀನೇ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿರುಯೆರೆ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಿಯಾನ್ ಪನ್ಪಿ ಪದ "ಪ್ರೋಟೀನೇಸಿಯಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಣೊಡ್ದ್" ಬಯಿದ್ಂಡು. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ (ಜೀನ್) ಪನ್ಪಿನವು ವಂಶವಾಹಿಲೆನ ಅಧ್ಯಯೊನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಸ್ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವೈರಸ್‌ದ ಮೂಲ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಕೆಲವು ವೈರಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್‌ಲೆಡ್ದ್ ಉಂಟಾದುಪ್ಪು ಪಂಡ ಜೀವಕೋಶೊಲೆನ ನಡುಟ್ಟು ಪಂದೊದುಪ್ಪುನ ಡಿಎನ್‌ಎ ಕಣೊಡ್ದು. ನನ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಡ್ದ್ ಬಲಿರುದುಪ್ಪು. [೨]

ವಿಭಾಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೈರಸ್‌ದ ಭಾಗೊಲೆನ ಸರಳವಾಯಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ಇಕೋಸಾಹೆಡ್ರನ್‌ನ 3D ಮಾದರಿ

ವೈರಸ್‌ನ್ ವೈರಾಣ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ಉಂದು ಡಿಎನ್‌ಎ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಡ್ದ್ ಉಂಡಾಯಿನ ಜೀನ್‌ಡ್ದ್ ಆದುಂಡು. ಉಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ದ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚೊಡ್ದ್ ಸುತ್ತುವರಿದುಂಡು. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್‌, ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಡ್ದ್ ಉಂಟಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮರ್‌ಲು ಇಕೋಸಾಹೆಡ್ರಲ್ (೨೦ ಬದಿತ) (icosahedron) ಜೋಡಣೆಡ್ದ್, ಹೆಲಿಕಲ್ (helix), ಅತ್ತುಂಡಾ ನನಾತ್ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಜೋಡಣೆಡ್ದ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಡಿಎನ್‌ಎನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸುತ್ತುವರಿದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ವೈರಸ್‌ಲು ಲಿಪಿಡ್ (ಕೊಬ್ಬು)/ ಚರ್ಬಿದಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಗುಳ್ಳೆಡ್ದ್ ಮುಚ್ಛುದುಪ್ಪುಂಡು, ಉಂದು ಸೋಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ (ಗಂಗಸರಗ್)‌ ಕುಂದುಂಡು. ಬೇತೆ ಜೀವಿಲೆನ ಪಂಡ ಹೊಸ್ಟ್ ಜೀವಿ(host)ದ ಜೀವಕೋಶೊನ್ ಸೇರ್‌ಯೆರೆ ವೈರಸ್‌ಲು ಸಪೂರಾದ್‌ಲಾ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿದ ಇಕೋಸಾಹೆಡ್ರಲ್‌ದಂಚಿನ ರಚನೆದವು ಆದ್‌ಲಾ ಬದಲಾಪುಂಡು. ವೈರಸ್‌ಲು 20 ರ್ದ್ 300 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್‌ದ ಗಾತ್ರೊಡುಪ್ಪುಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೀವಕೋಶೊಲು ಜೀವ ಉಪ್ಪುನೆದ್ಚಂಲಾ ವೈರಸ್‌ಲು ಉಗಮ ಆದುಪ್ಪು. ವೈರಸ್‌ಲು ಪಳಯುಳಿಕೆ(ಧಾತು) ಒರಿಪಾವುಜಿ, ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ, ಅಣುಕ್‌ಲೆನ ಸಂಶೋದನೆಡ್ದ್ ತೆರಿಯೊಡಾತ್ರೆ.[೩] [೪]

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವೈರಸ್‌ಲು ಜೀವದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನ ಜೀವಿದೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಾವಯವ ರಚನೆಲಾ ಆದುಪ್ಪು ಪನ್ಪಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಜೀವದ ಕೊಡಿಟ್ಟುಪ್ಪುನ ಜೀವಿ ಪನ್ಪೆರ್ ದಾಯೆ ಪಂಡಾ ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಜೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಜೀವಿಲೊಟ್ಟು ಸೇರ್‌ದ್ ಸ್ವಯಂ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನವೇ ರೂಪದವಾಪ. ಆತಿಥೇಯ ಕೋಶದ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ರಚನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೈರಸ್‌ಲು ಆಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಗಾತ್ರೊಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. ವೈರಾಣುಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಪನ್ಪುನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕವಚ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ್ ಸುತ್ತುವರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್‌ದ ಉಪಘಟಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸ್ (ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರೋಟೀನ್) ಡ್ದ್ ವೈರಸ್‌ದ ಜೀನ್‌ದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ವೈರಸ್‌ಲು ಆತಿಥೇಯ(ಬಿಂನೆ) ಕೋಶದ ಕವಚೊಡ್ದ್ ಪಡೆತಿನ ಲಿಪಿಡ್ ಕವೊಚೊನ್ ಪಡೆಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್, ನಾಲ್ ವೈರಸ್ ವಿಧಕುಲುಪ್ಪು.

ಸುರುಳಿಯಾಕರ (ಸಪೂರವಾಯಿನ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ವೈರಸ್‌ಲೆಡ್ ಒಂಜೇ ಬಗೆದ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸ್‌ಲು ಕೇಂದ್ರ ರೇಖೆಡ್ ಸುತ್ತುವರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದುವೇ ಹೆಲಿಕಲ್ ರಚನೆ (ನಡುಟ್ಟು ಗೋಲೆಯಾದ್ ಸುತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸ್‌). ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್, ಸಪೂರವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಇಕೋಸಾಹೆಡ್ರಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಇಕೋಸಾಹೆಡ್ರಲ್ ರೀತಿದ ವೈರಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ನರಮಾನ್ಯೆರೆಗ್ ಬರ್ಪಿನ ರೋಗಡುಪ್ಪುನ ವೈರಸ್‌ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೈರಸ್‌ಲೆರ್ದ್ ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಲು ಶೀತ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ, ಚಿಕನ್ಪಾಕ್ಸ್. ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಲು ಪಂಡ ಎಬೋಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಏಡ್ಸ್. ವೈರಸ್‌ಲೆರ್ದ್ ಬರ್ಪುನ ರೋಗಲು ಅವು ಸೇರುನ ಜೀವಕೋಶದ ಮಿತ್ತ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು. ವೈರಸ್‌ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಉಪ್ಪುನ ರೋಗಲೆಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು, ಅವು ಸೇರುನ ಜೀವಕೋಶಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೋಶಲು ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ವೈರಸ್‌ಲು ಜೀವೊಡು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ವೈರಸ್ ರೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುಂಡು.[೫]

ಬೇತೆ ಜಾತಿಡ್ ಸೋಂಕು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈಕ್‌ಲೆಗ್

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫಾಜ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-01977332/file/King2018_Article_ChangesToTaxonomyAndTheInterna.pdf. Archives of Virology. 163 (9): 2601–31. doi:10.1007/s00705-018-3847-1. PMID 29754305. King AM, Lefkowitz EJ, Mushegian AR, Adams MJ, Dutilh BE, Gorbalenya AE, Harrach B, Harrison RL, Junglen S, Knowles NJ, Kropinski AM, Krupovic M, Kuhn JH, Nibert ML, Rubino L, Sabanadzovic S, Sanfaçon H, Siddell SG, Simmonds P, Varsani A, Zerbini FM, Davison AJ (September 2018).
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21523/
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575434
  4. https://microbiologysociety.org/why-microbiology-matters/what-is-microbiology/viruses.html
  5. "Archive copy". Archived from the original on 2020-04-17. Retrieved 2020-05-01. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ವೈರಸ್&oldid=148723"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು