ಶಾಂತಿ ದೇವಾಲಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಶಾಂತಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಲ್ಮಠ ಮಂಗಳೂರು

ಶಾಂತಿ ದೇವಾಲಯ,Shanthi Church, Balmatta ಉಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬಲ್ಮಠೊಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ದೇವಾಲಯ. ಉಂದು ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಆರಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ.

ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟ್ ದಿನಿ ೧೮೬೨ಟ್ಟ್. ೧೮೩೪ಟ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ದಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈತಲ್ ದ ನೀರೇಶ್ವಾಲ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಆರಾಧನೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಿ ಜನೊಕುಲು ಎಚ್ಚ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟೊಡಾಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಬಲ್ಮಠೊಡು ಈ ದೇವಾಲಯೊನು ಕಟ್ಟಿಯೆರ್. ಉಂದು ಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿಡ್ ಕಟ್ ದಿನ ದೇವಾಲಯ. ಉಂದೆತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ರೆವೆ. ಫ್ಲೈಡರರ್, ಮೇರ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ದ ಒರಿ ಮಿಶನರಿ. ವಾಮಂಜೂರುಡ್ದು ಕನದಿನ ಮುರಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಕಟ್ಟ್ ದಿನ ಪಂಡ್ದ್ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಾ ಮುರ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಟ್‍ದಿನ ಕಮಾನುಲು ಉಂಡು. ಪಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಸುತ್ತಲಾ ಮಾಳಿಗೆ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಎದುರುಡು ಗಂಟೆ ಗೋಪುರ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆಲು ಉಂಡು. ಈ ಘಂಟೆ ಜರ್ಮನಿದ ಸ್ಟುಟ್ ಗಾರ್ಟ್ ಡ್ ತಯಾರ್ ಆತಿನವು. ಸುರುಟ್ಟು ಉಂದು ಇತ್ತ್ ಜಿ. ಘಂಟೆ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿನಿ ೧೯೦೫. ಈ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಲೆಡ್ಲಾ ಕನ್ನಡೊಡು ಬೈಬಲ್ ದ ವಚನೊಲು ಮೋಲ್ಡ್ ಆದ್ ಉಂಡು. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿಲು ಸುರುಟ್ಟು ಮಲ್ಪಿನ ದೇವಾಲಯ ಉಂದು ಆದಿತ್ತ್ ದ್ ದೇಶ ವಿದೇಶೊಲೆಡ್ದ್ ಲಾ ಪುದರ್ ಪಡೆದುಂಡು.

ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊಗು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಶನರಿಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಮಲಯಾಲಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಚರಿತ್ರೆನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಹೆರ್ಮನ್ ಮ್ಯೊಗ್ಲಿಂಗ್, ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್, ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್, ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಗೆಲ್, ಜಿ.ಎಚ್. ವೈಗ್ಲೆ, ಜಾರ್ಜ್‍ ಪ್ಲೆಬ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿಶನರಿಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ್ ದಿನ ಆರಾಧನೆದ ಕೇಂದ್ರ ಉಂದಾದುಂಡು.

ಇತ್ತೆ ಈ ದೇವಾಲಯೊಗು ಶಾಂತಿ ಮಹಾ ದೇವಾಲಯ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ದೇವಾಲಯೊಲು ಉಪ್ಪುನು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಡಯಾಸಿಸ್. ನೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಉಪ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಡ್. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ, ದಾರವಡೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಯಾಸಿಸುಲು ಉಂಡು. ಮೂಜಿ ಡಯಾಸಿಸ್ ಗ್ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮಾದ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಕುಡ್ಡಡ್ ಉಪ್ಪು ಡಯಾಸಿಸ್ ದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಉಪ್ಪುನು ಬಲ್ಮಠೊಡು. ಪ್ರತಿ ಡಯಾಸಿಸ್ ದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಲೆ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಾಲಯೊ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಆಯಾಯ ಡಯಾಸಿಸ್ ದ ಧರ್ಮಾದ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪನೇ ಉಪ್ಪೊಡು. ಈ ದೇವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿದ ದೇವಾಲಯ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಅತ್ತಂದೆ ಡಯಾಸಿಸ್ ದ ಧರ್ಮಾದ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಮೂಲೇ ಉಪ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ಈ ದೇವಾಲಯೊಗು ಶಾಂತಿ ಮಹಾ ದೇವಾಲಯ ಪನ್ಪೆರ್ Shanthi Cathedral

ನಡಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಕಂಡೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ, ಜೋಕುಲೆಗಾದ್ ಐತಾರ ಶಾಲೆ, ಜವನೆರೆ ಕೂಟ, ಪೊಂಜೊವುಲೆ ಕೂಟ, ಸಂಗೀತ ಮಂಡಲಿ, ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಕ್ಕುಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]