ಶಾಂಭವಿ ಸುದೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಶಾಂಭವಿ ಸುದೆ

ಶಾಂಭವಿ ಉಂದು ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಒಂಜಿ ಸುದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೊದ ಕುದುರೆಮುಖೊಡು ಪುಟ್ಟುನ ಈ ಸುದೆ, ಪೂರ್ವೊಡ್ದ್ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಕ್ ಪೋದು ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡದ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಯ್ತಲ್ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರೊನು ಸೇರುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ೬೦ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪಿನ ಈ ಸುದೆ, ಎಲ್ಯ ಸುದೆ ಆಂಡಲಾ, ಉಂದು ಪರಪುನ ಕಯ್ತಲ್ದ ಊರುದಕಲು, ನೀರ್ ಗಾದ್ ಉಂದೆಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿತರಾದುಲ್ಲೆರ್. ಬಾರೀ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಈ ಸುದೆಟ್ ಮೀನು ಪತ್ತುನೆನ್ ಜನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾವಂದೆ ಕ್ರಷಿಕ್ ಲಾ ಈ ಸುದೆತ್ತ ನೀರ್ ಉಪಯೋಗೊಗು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಜಲಪಾತ ಬೊಕ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರ್ಕಳದ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಈ ಸುದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಜಲಪಾತೊನ್ ಉಂಡುಮಲ್ದ್ ಂಡ್. ಉಂದೆನ್ ಅಲ್ಪ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ನೀರ್ ಗಾದ್ ಎಲ್ಯ ಅಣೆಕಟ್ಟ್ ಲೆನ್ ಈ ಸುಧೆಕ್ ಕಟ್ಟ್ ದೆರ್. ನಿಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಅಣೆಕಟ್ಟ್ ನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಡಾಮ್ ಪಂಡ್ದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕಡಲ್ ನ್ ಸೇರುನೆಡ್ದ್ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಸಂಕಲಕರಿಯ, ಬಳ್ಕುಂಜೆ, ಪಲಿಮಾರ್ ದಲ್ಪ ಲಾ ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಎಲ್ಯ ಅಣೆಕಟ್ಟ್ ಉಂಡು.

ನೀರ್ ದ ಗೊಬ್ಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರಿಯಲ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಪೂರಾ ಕಾಲೊಡುಲಾ ಶಾಂತವಾದ್ ಪರಪುನ ಈ ಸುದೆ, ನೀರ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಈ ಸುದೆಟ್ ಕಯಾಕಿಂಗ್( ಎಲ್ಯ ಓಡೊದ ಗೊಬ್ಬು)ಗ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರ್.

ಪುರಾಣೊಡು ಶಾಂಭವಿ ಸುದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುರಾಣೊಡು ಉದೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು.