ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಶಿವರಾತ್ರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಶಿವರಾತ್ರೆ

ಶಿವರಾತ್ರೆ ಕನ್ನಡೊಡು:ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ. ಉಂದೆನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ, ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಶಿವನ ಪೂಜೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಜಾಗರಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ರಾತ್ರೆ ಭಜನೆ, ಶಿವನ ಕುರಿತಾಯಿನ ಕತೆ, ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಕುಲೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ಭಜನೆ, ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ಪೂ ಪೂಜನೆ ಅಂಚೆನೆ, ರಾತ್ರೆ ದೇವೆರೆನ್ ಸುಗಿತೊಂದು ಜಾಗರಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಶಿವರಾತ್ರೆಗ್ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ವಿಶೇಷ ತೆನಸ್ ವಂತೆ ಕಾರ ಚೀಪೆ ಬೆರಕೆ ಆದುಪ್ಪುನ ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ.

ವಿಸೆಸೊ ತೆನಸ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಸೆಸೊ ಅಯಿನ ತೆಸನ್, ನೆನ್ನ್ ಮಾನ್ಪುನ ಪಿರಾವುದು ಕಥೆ ಉಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಕಾಲದಂಚ ಬೋಡಾನಗ ಅಡ್ಯೆ, ತೆನಸ್ ಮಲ್ತ್ ತಿನೆರೆ ಆತ್ ತಾಕತ್ತ್ ಏರೆಡಲಾ ಇಜ್ಜಂಡ್‌ಗೆ. ಅಷ್ಟೆಮಿ ಚೌತಿ ದಾನಿ ಕಲ್ಲ್‌ಗ್ ಅರಿ ಪಾರ್ದ್ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಷ್ಟೆಮಿದಾನಿ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ್‌‍ಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಆಂಡಲಾ ಅರಿ ಪಾರ್ದ್ ಕಡೆದ್ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಕಟ್ಟ್ ತುಳುವೆರ್ನ. ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ದುಂಬು ಬಡಪತ್ತ್‌ದ ಕಾಲೊಡು ಅಷ್ಟೆಮಿದಾನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಅರಿ ಉಪ್ಪಂದೆ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕಲ್ನ ಕಡೀರ ಮಗನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಡವು ದೀದ್ ಅಲ್ತ್ ಅರಿ ಕನತ್‌ದ್ ಕಲ್ಲ್‌ಗ್ ಅರಿ ಪಾರ್ದ್ ಕಡೆದ್ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ತ್ ಒರಿದಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತಿನ್ಪಾದ್ ಅಷ್ಟೆಮಿ ಆಚರಿಪುವೆರ್‌ಗೆ. ಆ ಅಡವು ದೀತಿನ ಕಡೀರ ಮಗನ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್ ಆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಸಾಲೊನು ಸಂದಾದ್ ಶಿವರಾತ್ರೆದಾನಿ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್ ಗೆ. ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕಡೀರ ಮಗಕ್ ಮಗನ್ ತೂಯಿನ ಖುಷಿಟ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‌ಗೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಆಚರಣೆಗ್ ಬೈದಿನ ಈ ಕಡೀರ ಮಗಕ್ಕ್ ಬೊಡತ್ ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಟ್ಟ್ ಅದುಂಡು.

Shiva-God-Statue

ಶಿವರಾತ್ರೆತಾನಿ ಕಂಡುನಾ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಿವರಾತ್ರೆತಾನಿ ಕಂಡುನಾ ಒಂಜಿ ವಿಸೆಸೊ ಅಯಿನ ಕ್ರಮೊ. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಬೊಂಡ ಪರಿಯೆರಗಾತ್ರ ಕಂಡುವೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ವೊಂತೆ ಮೀಪುನ ಮಂಡೆನ್ ಮಾಂತ ಬೆಂದ್ರ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ತಲ್ತ್ ದೆತ್ತುತ್ ಸಾದಿಟ್ ಮಾಂತ ದೀಪೆರ್.

ನಂಬೊಲಿಕೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಕಡೀರ ಜೋಕುಲು ಶಿವರಾತ್ರೆದಾನಿ ಏರೆನಾಂಡಲ ಬಾಯಿಡ್ ನೆರಡೆ ಕೇನೊಡುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಯಿಕಾತ್ ನಿರೆಕರೆತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡ್‌ಗ್ ಕಲ್ಲ್ ಪೊಯ್ಯೆ ದಕ್ಕುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು.
  • ಬೊಂಡ ಕಂಡುಂಡ ಪರಕೆ ಮುಟ್ಟುಜಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]