ಶ್ರೀಭಾಗವತೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಶ್ರೀಭಾಗವತೊನು ತುಳುತ ಆದಿಕಾವ್ಯ ಪನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಕಾವ್ಯೊನು ಬರೆತಿನ ಕವಿನ ಪುದರ್ 'ವಿಷ್ಣುತುಂಗ' ಪನ್ದ್. ರೂಢಿಡ್ ಈ ಕೃತಿನ್ 'ತುಳುಭಾಗವತ' ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡ್‌ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀಭಾಗವತೊನು ಬರೆತಿನ ಕವಿನ ಪುದರ್ 'ವಿಷ್ಣುತುಂಗ' ಪನ್ದ್. ಕಾವ್ಯೊಡು ಕವಿಕುಲು ತನ್ನ ಜಾತಕೊನು ತೆರಿಪಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯೊ ಸುಲಭ ಆತ್ಂಡ್. ಆ ಜಾತಕೊದ ಆಧಾರೊಡು ವಿಷ್ಣುತುಂಗನ ಕಾಲ ಕೃ.ಶ ೧೬೩೬ ಪನ್ಪಿನ ನಿರ್ಣಯೊಗು ವಿಧ್ವಾಂಸೆರ್ ಬೈದೆರ್. ಕವಿನ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡ್ ದ ಪೇರೂರು ಪನ್ದ್‌ಲಾ, ಅಂಚೆನೆ ಅರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪನ್ದ್‌ಲಾ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲ ಭಾಗವತೊಡು ಒಟ್ಟು ೧೨ ಸ್ಕಂಧೊಲುಂಡು, ಆಂಡ ತುಳುಟು ಇತೋರ್ತು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಕಂಧೊಲು ಮಾತ್ರೊ. ಈ ಮೂಜಿ ಸ್ಕಂದೊಲೆಡ್ ಒಟ್ಟು ೪೯ ಅಧ್ಯಾಯೊಲು ೧೯೮೬ ಪದ್ಯೊಲು ಉಂಡು. ವಿಷ್ಣುತುಂಗ ಈ ಕೃತಿನ್ ಬರೆಯರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೃತ್ತೊಲೆನ ಶೈಲಿನ್ ಗಲಸ್‌ದೆರು. ಅಕ್ಷರಗಣೊಕುಲೆನ್ ಮಾತ್ರಾಗಣೊಕುಲಾದ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೆಲವು ಪೊಸ ವೃತ್ತೊಲೆನ್ಲಾ ಉಂಡು ಮಲ್ದೆರ್. ಕಾವ್ಯೊ ಬರೆನಗ ವಿಷ್ಣುತುಂಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿಯಾಪದೊಕುಲೆನ್ ತುಳುಕು ರೂಪಾಂತದ ಮಲ್ತ್‌ ಬರೆತೆರ್. ವಿಷ್ಣುತುಂಗೆರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಚಾಟುವಿಠಲನಾಥೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡೊದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕೃತಿಲೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುಭಾಗವತೊನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆತೆರ್. ತುಳುಭಾಗವತೊಡು ಗಲಸಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲಾ ಇತ್ತೆದ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲಾ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಪಿರಾಕ್ದ ತುಳುಟು ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಭಾಗವತೊದ ವಚನರೂಪೊಲು, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯೊಲು ಇತ್ತೆದ ತುಳುರ್ದ್ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

http://puninchathaya.com/tulu_grantha.html