ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಸಾಮಾನ್ಯೊ ವಿಂಗಡಣೆಡ್ ಸಂಭವನೀಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಾಯಿ (ಸರಾಸರಿ) ಮೌಲ್ಯೊಗು ಕೈತಲ್ಡ್ ತೋಜಿದ್ ಪರ್ಪುಂಡು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೊನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟೊ ನಿಗದಿಡ್ ಗಳಸೊಡಾಪೂಂಡು. ವಿಚಲನೆಲು, ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರ್, ಶೇಕಡ ಸಮಾನೊ ಪರಿಮಾಣಕೊಲು Z-ಅಂಕೊಲು, T-ಅಂಕೊಲು, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಒರ್ಂಬೊಲು, ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಒರ್ಂಬೊಲೆಡ್ ಶೇಕಡಾವಾರ್‍ನ್ ಅಳತೆಲು ಸೇರ್‍ದಿಪ್ಪುಂಡು

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೊ ಅಂಕಿಅಂಸೊ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೊ ಅತ್ತಂಡ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸಂಬಂದೊನು ಹೊಂದ್‍ದ್ಂಡ್. ಕೆಲವೆರ್ ಇಂದೆನ್ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪೆರ್. [೧] ನಾನ ಕೆಲವೆರ್ ಅಂಕಿಅಂಸೊದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೊಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸದೆರ್. ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರೊ[೨] ಬಾಗೊಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೩] ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಯೋಗೊಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಸಮೀಕ್ಷೆದ ಉದಾಹರಣೆಡ್ದ್ ಅಂಕಿಅಂಸೊದ ಗುಣಮಟ್ಟೊನು ಸುದಾರ್ಪುವೆರ್. ಅಂಕಿಅಂಶೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೊದ ಮಾದರಿಲೆನ್ ಗಳಸ್ದ್ ನಿಖರ ಊಹೆ ಬುಕ್ಕೊ ಮುಂದಾಲೋಚನಾ ಸಾದನೆಲೆನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೊ ಇಸಾಲ ರೂಪೊಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬುಕ್ಕೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನೊಲೆ ಸರಕಾರೊ ಬುಕ್ಕೊ ವ್ಯವಹಾರ ಸೇರ್ನಂಚ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರೊದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇಬಾಗೊಲೆಗ್ ಅನ್ವಯೊ ಅಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಮೋಸಸ್‌, ಲಿಂಕನ್‌ E.ರ ಥಿಂಕ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೈನ್ ‌ವಿದ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ , ಪುಟೊ. 1 - 3. ಎಡ್ಡಿಸನ್-ವೆಸ್ಲೇ, 1986.
  2. ಹೇಸ್‌ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಲಿಯಂ ಲೀರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ ಫಾರ್ ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್‌ಸ್‌ , ಹೋಲ್ಟ್‌, ರೈನ್‌ಹಾರ್ಟ್‌ ಬುಕ್ಕೊ ವಿನ್ಸನ್‌, 1973, ಪುಟೊ.xii, ISBN 978-0-03-077945-9
  3. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರೊದ ವಿಶ್ವಕೋಶೊಡು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ