ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗೊನ್ಸಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗೊನ್ಸಾಗ.

ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿರಿವಂತ ಕುಟುಂಬಡ್ ಪುಟುದಿನಾರ್[೧]. ಮೆರೆನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್‍ಲ ಅಪ್ಪೆಗ್‍ಲ ಏಳ್ ಜನ ಜೋಕುಲು. ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಐಟ್ ಸುರೂತ ಆನ್ ಮಗೆ. ಮೇರ್ ಕುಟುಂಬಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಆತಿನ ಕಾರಣ ಅರೆನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಪರಂಪರ್ಯನ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಮುಂದುವರ್ಸೊದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ನೆಕ್ಕಾದ್ ಅರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಅರೆನ್ ಮಿಲಿತರಿಗ್ ಸೇರ್ಸಾಯೆರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇರ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಅರೆಗ್ ಎಲ್ಯಡ್ದಿಂಚಿ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರ್. ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಅರೆನ ೫ನೇ ವರ್ಷ‍ಡ್ ಮಿಲಿಟರಿಗ್ ಸೇರಿಯೇರ್. ಅರೆನ ೮ನೆ ಪ್ರಾಯೊಡು ಅರೆಗ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೀಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ಗೊತ್ತುಬರ್ಪುಂಡು. ಆರ್ ಅರೆನ ನನತ ಜೀವನನ್ ಜೀವನೊನು ಕ್ರಿಸ್ತೇರ್‍ನ ಸಂದೇಶೊನು ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪಾರೆ ನರ್ಧಾರ ದೆತೊಡೇರ್. ಉಂದು ಕಾರ್ಯೊನು ಶುರುಮನ್ಪಾರೆ ದುಂಬು ಆರ್ ಜೋಕುಲೇಗ್ ನೀತಿಭೋದನೆದ ತರಬೇತಿ ಕೊರಿಯಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಅರೆನ ಜೀವನೊನು ದೇಶಸೇವೆಗಾದ್ ಮುಡಿಪುದೀಯೆರ್. ಆರ್ ಅರೆನ ಲತ್ತ್ ಪ್ರಾಯೊಡು ಅರೆನ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಮನ್‍ತೇರ್.

  • ಜನನ:೯ ಮಾರ್ಚ್ ೧೫೬೮
  • ಮರಣ:೨೧ ಜೂನ್ ೧೫೯೧

ಜೂನ್ ೨೧ಗ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್‍ನ ಪರ್ಬ ಪಂದ್ ಆಚರ್ಸುವೇರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Aloysius Gonzaga