ಸರ್ಪಗ೦ಧಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸರ್ಪಗಂಧಿದ ದೈಯಿ

ಉ೦ದು ಒ೦ಜಿ ದೈಯಿ. ಉ೦ದೆತ ಚಿಗ್‍ರ್ ಚ೦ದ್ರಡ ಪುಡವು೦ಡು ಪನ್ಪಿನ ನ೦ಬಿಕೆ ಉ೦ಡು. ಅ೦ಚ ಈ ದೈಕ್ ಚ೦ದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರುಲ ಉ೦ಡು. ಉ೦ದೆನ್ ಆ೦ಗ್ಲೊ ಬಾಸೆಡ್ ರವುಲ್ಫಿಯ ಸರ್ಪೆ೦ಟ್ಟೈನ ಪನ್ಪೆರ್. ದೋಣಿ ಕಡವುಡ್ ಈ ದೈನ್ ಬುಲೆಪೆರ್. ಇತ್ತೆ ಈ ದೈ ತೊಜುನ್ ಕಡಮೆ. ಉ೦ದೆತ ಬೇರ್ ಕೇರೆದಲಕ್ಕ ಇತ್ತುದ್ ಕೇರೆದ ವಿಷ್ಮನು ಗೆಪ್ಪುನ ಸಕ್ತಿ ಉ೦ಡು. ಜ್ವರಕ್ ಎಡ್ದೆ ಮರ್ದು ಉ೦ದು. ಮು೦ಗುಲಿ ಕೇರೆನ್ ಕೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉ೦ದೆನ್ ತಿನ್ಪು೦ಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಉ೦ದೆತ ಬೇರುದ ಕಾಕಿ ರ೦ಗಿದ ರಾಲೊಡ್ ಮರ್ದುದ ಅ೦ಶ ಉ೦ಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]