ಸರ್ವಜ್ಞ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಸರ್ವಜ್ಞ

ಸರ್ವಜ್ಞೆ [೧]ಅತ್ತ್‌ಂಡ "ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿ" ಪನ್ಪುವ ಕವಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡುಲಾ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಲೆ ಮನಸ್‌ಡ್‌ಲಾ ಯಾಪೊಗುಲಾ ಕಂತಂದಿ ಸೂರ್ಯಲೆಕೊ ಬೆಳಗೊಂದುಪ್ಪುನಾಯೆ[೨]. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಕಾಲ, ಊರು, ಅಪ್ಪೆ, ಅಮ್ಮೆ, ಜಾತಿ, ಆಯೆ ನಿಜವಾದ್ ಬರೆತಿನ ವಚನೊಲು ಏತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರೊಲೆಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆಯೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂಬಲೂರುದಾಯೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಸಕೊ ೧೯೦೦ ದೆತ ಅಂದಾಜಿಡ್ ಇತ್ತೆ. ಅಮ್ಮೆ ಬ್ರಾಣೆರೆ ಬಸವರಸೆ, ಅಪ್ಪೆ ಓಡಾರ್‍ದಿ ಮಾಳಿ. ಆಯೆ ಏತೊ ಸಾರ ವಚನೊಲೆನ್ ಪನ್ತೆ, ಅತ್ತ್‌ಡ ಬರೆತೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್‍. ಆಂಡಲಾ ಇನಿಕ್ ತಿಕ್‌ದ್ ಅಚ್ಚಾತ್‌ನೆ ಅಂದಾಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸಾರ ವಚನೊಲು ಮಾತ್ರ. ಅಯಿಟ್‌ಲಾ ಆಯೆನೇ ಬರೆತಿನವೊ ಅತ್ತ್‌ಡ ಆಯನ ಪುದರ್‌ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೋ ಬರೆದ್ ಸೇರಾಯಿನವೊ ಪನ್ಪಿ ಸಂಸಯೊಲಾ ಕೆಲವು ವಚನೊಲೆ ಮಿತ್ತ್ ಉಂಡು.ಆಯೆನ ವಚನ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನವು. ಇನಿಕ್ಲ ಆಯನ ಪುದರ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡು ಕೇನೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು[೩].

ಊರು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಚನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಹ್ಯ ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.kanaja.in/%25E0%25B2%2595%25E0%25B2%25B5%25E0%25B2%25BF-%25E0%25B2%25B8%25E0%25B2%25B0%25E0%25B3%258D%25E0%25B2%25B5%25E0%25B2%259C%25E0%25B3%258D%25E0%25B2%259E/&ei=Q9DySH1O&lc=en-IN&s=1&m=267&host=www.google.co.in&ts=1475145005&sig=AKOVD67ZRN867YUpzDGht8PgUGFZf7hUuA
  2. http://www.kamat.com/kalranga/kar/literature/poet_sarvajna.htm
  3. http://www.karnataka.com/personalities/sarvajna-kannada-poet/