ಸಿರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಉರು-ಕಟೀಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಕವತ್ತಾರ್‍

ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಒಂಜಿ ವಿಸೇಸೊವಾಯಿನ ನಂಬೊಲಿಕೆಡ್ ನಡಪುನ ಆರಾಧನೆ.[೧] ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆಲಾಯಿನ ಭೂತಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ವಿಸೇಸೊ ದೇವತೆಗ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಪೋಲಿಪಾವೊಂಡ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಗ್ ಅಯಿತವೇ ಆಯಿನ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಈ ಆರಾಧನೆಡ್ ಪೊಣ್ಣುಪೊಂಜೋವುನಕುಲು ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರುವೆರ್.[೨][೩][೪][೫]

ಸಿರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕವತ್ತಾರ್‍ದ ಉರುಕುಲು

ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೆರ್ ಬಿರ್ಮು ಆಳ್ವರೆಗ್ ಪಿಂಗಾರೊದ ಪುರ್ಪೊಡು ದೇಬೆರೆನ ಪ್ರಸಾದೊದ ರೂಪೊಡು ತಿಕಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಸಿರಿ. ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೆರ್ ಬಿರ್ಮುಆಳ್ವರ್ ಒಂಜಿ ದಿನೊ ತನ್ನ ಅರಮನೆಡ್ ಬಾರಿ ದುಖೊ ಮಂತೊನುಬೆರ್. ತನ್ಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಿರಿ ಸಂಪೊತ್ತು ಉಂಡು. ಬೋಡಾಯಿನ ದಾನಧರ್ಮೊ ಮಂತೆ. ಆಂಡ ಈ ಅರಮನೆದ ರಕ್ಕೋಲೆನ್ ತನಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ತೂವೊಣಿಯೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಂತಾನೊದ ಕೊಡಿ ದಾಂತೆ ಪೋಡೆಂದ್ ಬಾರಿ ದುಖಿಬೆರ್. ಅಂಚ ಧರ್ಮೊದ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕರ್ಮೊದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತ್ದ್ ಅಜ್ಜೆರ್ ಪೋದು ಏಲದೆ ಎಮಗುಂಡೊಡು ಪೋದು ಕಂಕಣೆ ಕಬಿಯಪ್ಪ ಜೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಮೇಲ್ ಲೋಕೊಡಿಪ್ಪುನ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಗೊಂತಾದ್ ಆರ್ ಬಡಬೆರಮಣ ಮಾನಿನ ರೂಪೊ ತಾಳ್ದ್ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆಗ್ ಬೇಡೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ಕೆಲಸೊದ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಪೋದು ಬೆರಮಣಗ್ ಪಡಿ ಕೊರ್ಪಳ್. ಬೆರಮಣೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಕೊರಿ ಪಡಿನ್ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟಯೆ. ಈ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಬರೊಡು ಆರೆ ಸುಕೊಕಷ್ಟೊ ಎನಡ ಪನೊಡು, ಎಂಕ್ ಆರ್ ಪಡಿಕೊರೊಡು, ಎನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ದಿಂಜೊಡುಂದು. ಅಂಚ ಅಜ್ಜೆರ್ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಡ್ದ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಬೆರಮಣ ಮಾನಿಗ್ ಪಡಿ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ಮಾಣಿ ಕೇನುಂಡು ದಾನೆ ಅಜ್ಜೆರೆ ಈರೆಗ್ ದಾನೆ ಕಷ್ಟೊ ಬತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್. ಅಜ್ಜೆರ್ ತನ್ಕ್ ಸಂತಾನೊದ ಪಲಬಕರ ದಾಂತಿನ ವಿಚಾರೊ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ಬೆರಮಣ ಮಾನಿ ಈರೆ ಮೂಲೊ ಆಲಡೆ ಓಲುಂದು ಕೇನುಂಡು. ಅಜ್ಜೆರ್ ತೆರಿಯಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ನಿನ್ನ ಮೂಲೊ ಆಲಡೆ ಲಂಕೆ ಲೋಕ ನಾಡ್ಂದ್ ತೆರಿದೆ. ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ ಪಡಿಲ್ ಬೂರ್ದ್ ಪೋತ್ಂಡ್. ಈ ಅವೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾವೊಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಅಜ್ಜೆರ್ ಜನೊಮಾನಿ ಕೂಟೊಂದು ಪೋದು ಲಂಕೆಲೋಕ ನಾಡ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನೊ, ಭೂತೊಲೆನ ಬದಿಮಾಡೊ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾವೆರ್. ಅಕೇರಿಗ್ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೊಡು ಪಿಂಗಾರೊದ ಪುರ್ಪೊನು ಪತ್ತ್ನ್‌ಗ ಅವೆಟ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆದ ಜನನೊ ಆಪುಂಡು. ಅವ್ವೇ ಸತ್ಯೊದ ಮಗಲ್ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ

ಸಿರಿನ ಪಲ್ಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕವತ್ತಾರ್ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿದರ್ಶನೊ

ಅಂಗಡಿಜಾಲ ಬರ್ಕೆಡ್ ಬಾಮುಕೆಲ್ಲೆರ್ ಸಿರಿಕ್ಕ್ ಉಡಿಗಿರೆ ಆದ್ ಕೊರ್ನ ಕಂಡೊಗು ಸಿರಿನ ಪಲ್ಲಂದ್ ಪುದರ್ ಸಿರಿ ಕೊಡ್ಸರ ಆಳ್ವೆರೆನ್ ರಡ್ಡನೆ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಕೊಟ್ರಾಡಿಗ್ ಪೋಪಲ್. ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕರಿನಗ ಆಲ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಪಲ್. ಆಲೆನ್ಲಾ ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ಆಯಿನ ಸಾಮು ಆಳ್ವೆದಿನ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಜಾಲ ಬರ್ಕೆಗ್ ಬಾಮುಕೆಲ್ಲೆರ್ ತಮ್ಮನೊಗು ಬರಿಯೆರೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಜನೊಲಾ ಅಂಗಡಿಜಾಲ ಬರ್ಕೆಗ್ ಕಾಡ್ ಸಾದಿಯೆ ನಡತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅಲಿಕುಂಜ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಮುಲ್ತ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನಂದ್ ಸಿರಿ ಕೇನ್ಬೊಲು. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಸಾಮು ಮುಲ್ತ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೆಲಕುಲು ಆ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೆದುವೆರ್. ತನೆತ್ತ ಪೆತ್ತ ಸೆಲಿಕಂಜಿ ಪಾಡುಂಡು ಅಂಚಿ ಕಾರಣಿಕೊದ ಜಾಗೆ ಪನ್ಪೊಲು. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಸಿರಿ ಪೊರ್ತ್ಯೊಲುದ ಪೊಣ್ಣು ದಿನ ಆನಗ ಪೆದಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೊಲಾ? ಈ ಒರ ಮುಲ್ತ ಪುದರ್ ಪಣ್ ಪನ್ಪೊಲು. ಅಂಚಲಾ ಹಟ ಪತ್ತುವಂಡ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೊಲು. ಅಂಚ ಪಲಿಮೆಗ್ದಿ ರಡ್ಡ್ ಜನೊಲಾ ಅಂಗಡಿಜಾಲ ಬರ್ಕೆಗ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಬಾಮುಕೆಲ್ಲೆರ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ತಮ್ಮನ ಪಾಡುವೆರ್. ತಮ್ಮನ ಕರಿದ್ ಕೊಟ್ರಾಡಿಗ್ ಪಿದಡ್ನಗ ಬಾಮುಕೆಲ್ಲೆರ್ ಸಿರಿನ್ ಲೆತ್ತ್ದ್ ಸಿರೀ, ನಿಕ್ಕ್ ಕೊರೊಲಿ ಪಂಡ ಎನಡ ದಾಲ ಇದ್ದಿ. ಇಂದಾ ಈ ರಡ್ಡ್ ಕಲಸೆ ಕಂಡೊನು ಉಡಿಗಿರೆ ಆದ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಈ ಕಂಡೊಗು ಸಿರಿನ ಪಲ್ಲಂದ್ ಪುದರ್. ಇನಿಲಾ ಅಂಗಡಿಜಾಲ ಬರ್ಕೆಡ್ ಇಂದೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಅಲ್ತ್ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಅವ್ವೇ ಸಾದಿಯೆ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಕಾರಣಿಕೊದ ಜಾಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಿ ಕೇನ್ಬೊಲು. ಅವು ಅಲಿಕುಂಜ ಪಿಲಿಕುಂಜಂದ್ ಸಾಮು ಪನೊಡಾಂಡ ಸಿರಿಕ್ಕೆ ಬಾಲೆದ ಬೇನೆ ಸುರುವಾದ್ ಸೊನ್ನೆನ್ ಪೆದುವೊಲು. ಈ ಜಾಗೆಗ್ ಸೊನ್ನೆ ಗುರಿಂದ್ ಪುದರ್. ಸೊನ್ನೆನ್ ಪೆದ್ದ್ ಸಿರಿ ಪ್ರಾಣೊ ಬುಡಿನ ಜಾಗೆಲಾ ಮುಲ್ಪನೇ.ದಯಿಲೊಟ್ಟು ಆಲಡೆದ ಕಯಿತಲ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಈ ಜಾಗೆ ಉಂಡು.

ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪಾವುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಟೀಲ್ದ ಕೈತಲ್ ನಡಪ್ಪುನ ಕವತ್ತಾರ್ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆ

ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಪೊಸ ಸಿರಿನಕ್ಲೆನ್ ಕುಮಾರೆ ಎದುರು ಉಂತಾದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಸಿರಿಯೋ, ಸೊನ್ನೆನೋ, ಗಿಂಡೆನೋ ಇಪ್ಪುನೆನಾಂದ್ ತೆರಿಯೊಣುನ ಕೆಲಸೊಗು ಬಾಯಿಬುಡ್ಪಾವುನೆಂದ್ ಪುದರ್. ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಪ ನಮೊ ಪೋದು ತೂಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನೊ ಪೊಸ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮೆಯಿಟ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಮೊಕುಲೆಗ್ ಸಿರಿನ ಜಾತ್ರೆಡ್ ದಲಿಯೊ ಕೊರೊಡಾಂಡ ಮೊಕುಲು ಬಾಯಿ ದೆತ್ತ್ದ್ ಪುದರ್ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಕೆಲಸೊನು ಕುಮಾರ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಅತ್ತಂಡ ಅನುಭವಿ ಸಿರಿನಕುಲು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒರೊ ಒರೊ ಅಕ್ಲಾದೇ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಸಿರಿ, ಸೊನ್ನೆ, ಅಬ್ಬಗ , ದಾರಗ ಇಂಚ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆತ್ ಸುಲಭೊಡು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್. ಅಪಗ ಕುಮಾರೆ ಒಂತೆ ಬಲೊ ಪ್ರಯೋಗೊ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪಿಂಗಾರೊದ ಪುರ್ಪೊಡು ಪೆಟ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ. ಅಪಗ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ಒರೊ ಬಾಯಿ ಬುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದು ದಲಿಯೊಡು ಸುರೂಟು ಉಂತಾಬೆರ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ವೊರ್ಸೊ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆಗ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಕುಂಬರೊಡು.

ಸಿರಿನ ದರ್ಶನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕವತ್ತಾರ್ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಸಿರಿದರ್ಶನೊ
ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ

ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದಲಿಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸಿರಿನ ಸೂಕೆ ತೋಜಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಖ್ಯ ಕುಮಾರನ ಇಲ್ಲಲ್ ಅನುಭವಿ ಸಿರಿನಕ್ಲೆನ್ ಸೇರಾದ್ ದಲಿಯೊ ಪಾಡುನೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದಲಿಯಂದ್ ಪುದರ್. ಸಿರಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನಂಚನೆ ಸುರೂಟು ಸಿರಿನ ಸೂಕೆ ತೋಜಿನಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ರೀತಿಡ್ ದಲಿಯೊ ಕೊರೊಲಿ. ೧. ಮೂಲ ಆಲಡೆಡ್ ೨. ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದಲಿಯೊಡು. ಸುರುಟು ಸಿರಿನ ಸೂಕೆ ತೋಜಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ತನ್ಕುಲೆನ ವರ್ತನೆಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಬದಲಾವಣೆನ್ ತೋಜಾವೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಒರ್ತಿಯೆ ಕುಲೊಂದು ಬುಲಿತೊಂದು ಕುಲ್ಲನೆ, ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅರಬಾಯೆ ಕೊರ್ಪುನೆ, ಒಂಜೇ ಕಡೆಕ್ ದಿಟ್ಟಿ ದೀದ್ ಕಲ್ಲುನೆ-ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆನ್ ತೋಜಾವೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಇಲ್ಲದಕುಲೆಗ್ ಉಂದು ದಾದಂದ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಅಲ್ಪಮುಲ್ಪ ತೋಜಾಬೆರ್. ಕಡೆಕ್ ಬಲಿಮೆಡ್ ತೂನಗ ಸಿರಿನ ಸೂಕೆಂದ್ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಆಲೆನ್ ಆ ಪ್ರದೇಶೊದ ಅನುಭವಿ ಕುಮಾರನ ಇಲ್ಲಲ್ ಅನುಭವಿ ಸಿರಿನಕ್ಲೆನ್ ಸೇರಾದ್ ದಲಿಯೊ ಪಾಡಾವೆರ್. ಸುರೂಟು ಕುಮಾರೆ ಸಿರಿನಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತ್ದ್ ಮೀದ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊಕುಮಾರ ಪಾತ್ರಿಲು ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತುದು ತಯಾರಾಪೆರ್. ಸಿರಿನಕುಲುಲಾ ಬೊಲ್ದು ಸಿರೆ ತುತ್ತುದು ಐತೊ ಅಪೆರ್. ಕುಮಾರೆ ದೇವೆರೆನ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಾದ್ ಅಯಿತ್ತ ಎದುರು ಉಂತುದು ಅಜ್ಜೆರೆ ಸಂದಿ ಸುರು ಮನ್ಪುವೆ. ಸಂದಿ ಪಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ದರ್ಸನೊ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಪಿಂಗಾರೊದ ಪುರ್ಪ ಪತೊಂದು ಜೋರು ದರ್ಸನೊಗು ಪೋನಗ ಮುಲ್ಪ ಸಾಲಾದ್ ದಲಿಯೊಡು ಉಂತಿನ ಸಿರಿನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ದರ್ಸನೊ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಕುಮಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಂಗಾರೊ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಇಂಚ ಸಿರಿ ಕುಮಾರನಕುಲು ಸಂದಿ ಪಂಡೊಂದು ದರ್ಸನೊ ಮಂತೊಂದು ಸಿರಿ ಕುಟುಂಬೊದಕುಲಾದ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಂತೊನುಬೆರ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸಿರಿನ ಸೂಕೆ ತೋಜಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕುಮಾರನ ಎದುರು ಕೊನತ್ತ್ದ್ ಉಂತಾಬೆರ್. ಕುಮಾರೆ ಆಲೆಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಆಲೆನ ಮೆಯಿಟ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಒವ್ವುಂದು ತೆರಿಯೋಣುಬೆ. ಸಿರಿ, ಸೊನ್ನೆ, ಅಬ್ಬಗ, ದಾರಗ ಇಂಚ ಆಲ್ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಪನೊಡು. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಆಲೆನ್ ಕುಮಾರೆ ದಲಿಯೊಗು ಬಲಕಾರ್ ಪಾಡಾದ್ ಉಂತಾದ್ ಸಿರಿನಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತೊಂದು ಪಿಂಗಾರೊ ಕೊರ್ಪೆ. ಒರೊ ದಲಿಯೊಡು ಉಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಆಲ್ ಪ್ರತಿ ಒರ್ಸೊ ಆಲಡೆಗ್ ಪೋದು ಸಿರಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡುಮದು ಲೆಕ್ಕೊ. ಹಿರಿಯ ಕುಮಅರ ಸಿರಿನಕೊಲು ಈ ರೀತಿದ ಇಲ್ಲ್ ಎಚ್ಚಿದ ದಲಿಯೊಗು ವಿರೋದ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮೊ ಅತ್ತ್ ಪನ್ಪೆರ್.ದಲಿಯೊ ಏಪೊಲಾ ಅವು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಮೂಲ ಆಲಡೆಡೇ ಕೊರೊಡ್ ಹೊರತ್ ಕುಮಾರನ ಇಲ್ಲದ ಎಚ್ಚಿದ ದಲಿಯೊಡು ಅತ್ತ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಸಿರಿನ ಕಲೆನ್ ದೆಪ್ಯೆರೆಲಾ ಸಾದ್ಯೊ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಅನುಬವಿ ಸಿರಿನಕ್ಲೆನಬಿಪ್ರಾಯೊ.

ಕೋರಿತ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋರಿನ್ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಂದರ್ಭಟ್ ಕುಮಾರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ ಬೊಳ್ಳಿತಾ ಕೋರಿ,ಕಂಚಿತಾ ಕೊರಿ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಉಂಡು. ನಾಥ ಪಂಥಟ್ ಕೊರಿತಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು.

ಮಯಿಸಂದಾಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕವತ್ತಾರ್‍ದ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗೆ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಆರಾಧನೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/district/dakshinakannada/-/articleshow/27754366.cms
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2016-03-05. Retrieved 2015-07-23. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  3. "Archive copy". Archived from the original on 2016-03-05. Retrieved 2015-07-23. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  4. http://kanaja.in/archives/100294[dead link]
  5. "Archive copy". Archived from the original on 2015-09-18. Retrieved 2015-07-23. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಿರಿ&oldid=146360"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು