ಸೂಪರ್ ಮೂನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸೂಪರ್ ಮೂನ್
ನವೆಂಬರ ೧೪, ೨೦೧೬ರಂದು ಕಾಣಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್

ಚಂದ್ರೆ ತನ್ನ್ ಕಕ್ಷೆಡ್ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಭೂಮಿದ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟಡೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆ. ಅಪಗ ಚಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡ್ ತೊಜುವೆ ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಪ್ರತಿ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಚಂದ್ರನ ಗಾತ್ರೋಡ್ದ್ ೧೪ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪುಲ ೩೦ ಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ೨೦೧೬ ನವೆಂಬರ್ ೧೪ಕ್ಕ್ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರೆ ನಡತುದುಂಡು ಉಂದೆನ್ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.ವರ್ಷೊಗು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಬರ್ಪುಂಡು .ಆಂಡಾ ೭೦ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ನವೆಂಬರ್ ೧೪ತ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ.[೧]

ವಿಸೇಸೊ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೯೪೮ ಚಂದ್ರೆ ಭೂಮಿದ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ತೊಜಿದಿತ್ತ್ಂಡ್ .ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೨೦೧೬ ನವೆಂಬರ್ ೧೪ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರೆ ತೊಜಿದುಂಡು.ನನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ತೂಯೆರೆ ೨೦೩೪ ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೊಡು.ನೆರ್ದ್ ದುಂಬುಲ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ತೊಜಿದಿತ್ತ್ಂಡಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲೆ ಈತ್ ಬೊಲ್ಪು ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪುರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.

ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಕ್ವೀನ್ ಸಿಟಿ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್, ನವೆಂಬರ್ ೧೪, ೨೦೧೬

ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೫೦ ಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೨೦೧೮ ಜನವರಿ ೩೧ಕ್ಕ್ ಆಕಾಶೊಡು ನಡತಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ.ಚಂದ್ರನ ಮೂಜಿ ಮೋನೆಲಾದಿತ್ತಿನ ದೈತ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ,ನೀಲಿ ಚಂದ್ರೆ, ತಾಮ್ರ(ರಕ್ತ)ಚಂದ್ರೆನ್ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ.ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಚಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ತೋಜುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ.ಆಂಡ್ ಚಂದ್ರೆ ಭೂಮಿದ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಚಂದ್ರಡ್ದ್ ೭% ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ೧೫% ಬೊಲ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಯಿಕ್ ದೈತ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳುಡು ರಡ್ಡ್ ಪುಣ್ಣಮೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಯಿನ್ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಭೂಮಿದ ವಾತಾವರಣ(ನೆರಳು)ದ ಪ್ರಭಾವ ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರ್ನಗ ಚಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರ(ಕೆಂಪು)ದ ಬಣ್ಣೊಡು ತೋಜುಂಡು ಅಯಿಕ್ ತಾಮ್ರ ಚಂದ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ರಕ್ತ ಚಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ಭೂಮಿ ಬುಕ್ಕೊ ಚಂದ್ರನ ದೂರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೌರಮಂಡಲೊನು ಗಮನಿತೊಂದು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗೊಲುಡು ಚಂದ್ರ ಬುಕ್ಕೊ ಭೂಮಿದ ನಡುತ ದೂರೊ ಹೆಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ ೩೫೭,೦೦೦ ಬುಕ್ಕೊ ೪೦೬,೦೦೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್.(೨೨೨,೦೦೦ ಬುಕ್ಕೊ ೨೫೨,೦೦೦ ಮೈಲ್)[೨], [೩], [೪]

ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಚಂದ್ರನ ಗಾತ್ರೊಡ್ದು ೧೪% ಮಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ೩೦% ಪ್ರಕಾಶೊಡುಪ್ಪುವೆ.[೫] ಚಂದ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಭೂಮಿರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪಂಡ ೪೦೬೦೦೦ ಕಿ.ಮೀ ದೂರೊಡು ಉಪ್ಪುವೆ. ಆಂಡಾ ೨೦೧೩ ಜನವರಿ ೨೩ಕ್ಕ್ ೩೫೬೯೯೧ ಕಿ ಮೀ ,೨೦೧೪ ಅಗೋಸ್ತ್ ೧೦ಕ್ಕ್ ೩೫೬೮೯೬ ಕಿ ಮೀ ಅಂಚನೆ೨೦೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೮ಕ್ಕ್ ೩೫೬೮೭೭ ಕಿ.ಮೀ ಮುಟ್ಟಡ್ ಚಂದ್ರೆ ತೋಜುವೆ.ಈ ಮಾತ ದಿನೊಕುಲೆರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಡ್ ೨೦೧೬ ನವೆಂಬರ್೧೪ಕ್ಕ್ ೩೫೬೫೦೯ ಕಿ ಮೀ ಮುಟ್ಟಡ್ ಚಂದ್ರೆ ತೋಜುವೆ.ಈ ವಿಷೇಶ ದಿನ ೭೦ ವರ್ಷ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಬೈದ್ಂಡ್ .ನನ೨೦೩೪ಕ್ಕ್ ಈ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಬರಿಯೆರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಪದೊ ಪುಟ್ಟ್‌ನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ /SuperMoon ಇಂದೆನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ನೊಲ್ಲೆ ಪುದರ್‍ದಾಯೆ ಭವಿಸ್ವೊ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ೧೯೭೯ ಪಂಡೆ.[೬], [೭] ರಿಚರ್ಡ್ ನೊಲ್ಲೆನ ಪ್ರಕಾರೊ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಒತ್ತಡೊದ ಸಮಯೊಡು ಈ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಆಪುನು.

ಪರಿಣಾಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಉಂಡಾಪಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಮೃಗ ಪಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಜನೊಕುಲೆನ ಜೀವನ ಮಿತ್ತ್ ದಾಲ ಹಾಳ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಜಿ.ಆಂಡಾ ಸಮುದ್ರದ ಉಬ್ಬರ ಇಳಿತ ಹೆಚ್ಚಾಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.[೮]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2016-11-15. Retrieved 2016-11-14.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  2. Mathematical Astronomy Morsels |last=Meeus |first=Jean |authorlink=Jean Meeus |year=1997 |publisher=Willmann-Bell |location=Richmond, Virginia |isbn=0-943396-51-4 |page=15
  3. cite web |last=Plait |first=Phil |title=No, the 'supermoon' didn't cause the Japanese earthquake |url=https://web.archive.org/web/20191022195301/http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2011/03/11/no-the-supermoon-didnt-cause-the-japanese-earthquake/ |work=Discover Magazine |accessdate=14 March 2011 |date=March 11, 2011
  4. cite web |last=Hawley |first=John |title=Appearance of the Moon Size |url=https://web.archive.org/web/20160305000629/https://stab-iitb.org/newton-mirror/askasci/phy99/phy99371.htm |work=Ask a Scientist |publisher=Newton |accessdate=14 March 2011 |type=No publication date
  5. cite web |url=http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/16mar_supermoon/ |title=Super Full Moon |last=Phillips |first=Tony, Dr. |date=March 16, 2011 |work=Science@NASA Headline News |publisher=NASA |accessdate=22 June 2013 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120507035348/http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/16mar_supermoon/ |archivedate=May 7, 2012
  6. quote|...a new or full moon which occurs with the Moon at or near (within 90% of) its closest approach to Earth in a given orbit (perigee). In short, Earth, Moon and Sun are all in a line, with Moon in its nearest approach to Earth
  7. cite web |last=Nolle |first=Richard |title=Supermoon |url=http://www.astropro.com/features/articles/supermoon/ |work=Astropro |accessdate=14 March 2011 |type=No publication date; modified March 10, 2011
  8. http://kannada.oneindia.com/astrology/super-moon-aries-libra-be-careful-109227.html