ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತೊ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊ ಮನೋರೋಗೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತೊ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊ ಮನೋರೋಗೊ
Specialtyಮಾನಸಿಕ ರೋಗೊಲು
Symptomsನಾಟಕೊ/ಮಾತೆರ್‌ನ ಗುಮನೊನು ತನ್ನಾಡೆಗ್ ಒಯ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನೊ

ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತೊ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊ ಮನೋರೋಗೊ ಅತ್ತಂಡ ಉನ್ಮಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊ (ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್), ಈ ಮನೋರೋಗೊನು ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತೊ ಗಮನಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಂಚಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ನಾಟಕೊ/ಮಾತೆರೆ ಗುಮನೊನು ತನ್ನಾಡೆಗ್ ಒಯ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನೊ, ಬೆನಿಯರ ತಯಾರಿಂದ್ಯಾಂದಿ ಮನಸ್ಸ್, ಪಲೊ ದಾಂತೆ ದಿಂಜ ಆಸೆಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಬೇಜಾರೊ ಮಲ್ತೊನುನೆ, ಅಯಿಕ್ಕಾದ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ್ ದೂಸನೆ ಮಲ್ಪುನೆ, ಸಮ್ಮಂದೊಕ್ಲೆಡ್ ಗಂಬೀರೊ ದಾಂತೆ ಇಪ್ಪುನೆ, ದಿಂಜ ಬಾವೋದ್ವೇಗೊ ಆಪುನೆ, ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನೆ, ಉಂದು ಮಾತ ಈ ಕಾಯಿಲೆದ ಮುಕ್ಯೊ ಲಕ್ಸನೊಲು. ಇಂದೆತ ಲಕ್ಸನೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪ್ರಾಯೋಗು ಬನ್ನಗ ಬುಕ್ಕೊ ಜವ್ವನೊಗು ಬನ್ನಗ ಸುರುವಾಪುನೆ. ಜವ್ವನೊಡುಲಾ ಅಪಾಪಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಜು. ಪೊಂಜೊನಕ್ಲೆಡ್ ಈ ಬಗೆತ ಲಕ್ಸನೊಲು ಆಂಜೋನಕ್ಲೆಡ್ದ್ ನಾಲ್ ಪಟ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಜಗತ್ತ್‌ದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಸಂಕ್ಯೆದ ಸುಮಾರ್ ಸೇಕಡಾ ರಡ್ಡೆಡ್ದ್ ಮೂಜೆದಾತ್ ಜನೊಕುಲು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗ್ ಬೂರ್ವೆರ್. ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ವತ್ರೆಲೆಡ್ ಮರ್ದ್ ದೆತೊನುನ ಉಲಯಿದ ಬುಕ್ಕೊ ಪಿದಯಿದ ರೋಗಿಲೆಡ್ ೧೦ಡ್ದ್ ೧೫ ಶೇಕಡ ರೋಗಿಲು ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತೊ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊ ಮನೋರೋಗೊಡ್ದು ಬಂಙ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.[೧] [೨]

ಲಕ್ಸನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ರೋಗ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ತೆರಿದೇ ಇಪ್ಪುಜೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಆಲೋಚನೆ ಬುಕ್ಕೊ ವರ್ತನೆ ಇದಾನೊ ಸೊಂತೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಬಾವಿಕವಾದ್ ತೋಜುಂಡು. ಅಯಿಡ್ದಾದ್ ಎದುರಿಸವುನ ಸವಾಲ್‌ಲೆಗ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ್ ದೂಸಿಸಬೆರ್. ಇಂದೆತ ಜತೆಟ್ ದಿಂಜಿದಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಬೇತೆಕ್ಲು ನಂಕ್ ನಸ್ಟೊ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಬಾವನೆ, ಬೇತೆಕ್ಲೆನ ಇಸ್ಟೆ ಬಗೆಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಬೇತೆಕ್ಲ್ ನಮೊನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿನ್ ದುರಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನುವೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ, ಇಸ್ವಾಸೊ ಹೊಂದಿಯರ ಪಿರಜಾರುನ, ದ್ವೇಸೊ ಸಾದಿಸವುನ ಬೇಲೆ, ಜತೆಗಾರೆರ್ ಎಂಕ್ ಇಸ್ವಾಸೊದ್ರೋಹ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪುನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತೊ ಅತ್ತಂದಿನ ಯೋಚನೆಲು ಈ ಬಗೆತ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಸನೊಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮನೋರೋಗಿಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಚ್ಚದ ಗುಣಲಕ್ಸನೊಲೆನ್ ಈ ತಿರ್ತ್ ಪಟ್ಟಿಡ್ ತೂವೊಲಿ.[೩]

ಗುಣಲಕ್ಸನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ದಿಂಜ ತೋಜ್ಪಾವೊನುನ ರೋಗೊ
 • ಎಚ್ಚಾದ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಡ್ದ್ ಅನುಮೋದನೆ ದೆತೊನುನ ರೋಗೊ
 • ವಿಮರ್ಸೆ ಬುಕ್ಕೊ ಟೀಕೆಗ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ಪುನೆ
 • ಸೊಂತೊ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊದ ಪೆರ್ಮೆ ಬುಕ್ಕೊ ಬದಲಾಯೆರೆ ಇಚ್ಚೆ ಇದ್ಯಾಂತಿಪ್ಪುನೆ
 • ಅಸಹಜ ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದನೆನ್ ತೋಜವೊನುನ ಬುಕ್ಕೊ ಲೈಂಗಿಕ ವರ್ತನೆಲು
 • ಒವ್ವೇ ಬದಲಾವನೆನ್ ಪೋಡಿಕಟ್ಟಾದ್ ತೂಪುನೆ
 • ಗುಮನೊ ದೆಪ್ಪಿಯೆರೆ ಸರ್ರೊಗು ಕಾಯಿಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆನ್ ಗಳಸುನೆ
 • ಗುಮನೊದ ಕೇಂದ್ರೊ ಆವೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯೊ
 • ಹತಾಶೆ, ಕಡಮೆ ತಾಲ್ಮೆ, ಏಪೊಲಾ ಸಮದಾನೊ ಇದ್ಯಾಂತಿಪ್ಪುನೆ
 • ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್
ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾದ್ ತೋಜುನಾತ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ್ ಬದಲಾದಿಪ್ಪುನೆ
 • ಸಮ್ಮಂದೊಲು ನಿಜೊ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಆತ್ಮೀಯವಾದುಂಡುಂದು ಪಂಡ್‌ದ್ ನಂಬಾವುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
 • ದುಡ್‌ಕ್‌ದ್ ನಿರ್ದಾರೊಲೆನ್ ದೆತೊನುನೆ
 • ಸೊಂತೊ ಸೋಲುನು ಅತ್ತಂಡ ನಿರಾಸೆನ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡುನೆ
 • ಬೇತೆಕ್ಲೆಡ್ದ್ ಸುಲಬೊಡು ಪ್ರಬಾವೊ ಆಪುನೆ
 • ದಿಂಜ ನಾಟಕೊ ಬುಕ್ಕೊ ಬಾವನಾತ್ಮಕ ನಡಕೆ
 • ಬೇತೆಕ್ಲೆನ ಸಲಹೆಡ್ದ್ ಪ್ರಬಾವೊ ಆಪುನೆಭಾವಿತರಾಗುವುದು.

ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತೊ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊ ಮನೋರೋಗೊ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಈ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಮಾಂತ ಲಕ್ಸನೊಲೆನ್ ಹೊಂದೊನೊಡುಂದಿದ್ದಿ.

ಪರಿನಾಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಿಂಜ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಜನಕ್ಲೆ ಜತೆಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ್ ಸಮ್ಮಂದ ಆಯೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸನಗ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವು. ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನೊ ನಡಪ್ಪಾಯೆರೆ ದಿಂಜ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪು. ಜತೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನೊನು ಅಪಾಯೊಗು ನೂಕು.

ಈ ರೋಗೊಗು ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಟಾಕ್ ಥೆರಪಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಬೊಡು ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತೊ ಗುಮನೊಗು ದೆತೊನುನ ಇಚ್ಚೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒವ್ವೇ ಲಕ್ಸನೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ವೈದ್ಯೆರೆನ ಕೈತಡೆ ಪೋವೊಡು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೈಕೆದ ಬೇಲೆದಕುಲು, ಕೌನ್ಸಲರ್‌ನಕುಲು, ಅಂಚನೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞೆರೆನ ಕೈತಡೆ ಪೋದ್ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ಪರಿಯಾರೊ ನಾಡ್ದ್ ಪತ್ತೊಡು.[೪]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. cite book | last = Seligman | first = Martin E.P. | title=Abnormal Psychology | publisher=W.W. Norton & Company| year=1984 | chapter=Chapter 11 | isbn=978-0-393-94459-4
 2. cite book|chapter=Chapter 16: Personality Disorders|title=DSM-IV-TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders|publisher=American Psychiatric Publishing|year=2000
 3. cite web | publisher=The Cleveland Clinic | title=Histrionic Personality Disorder | url=http://www.clevelandclinic.org/health/health-info/docs/3700/3795.asp?index=9743 | accessdate=23 November 2011 | archive-url=https://web.archive.org/web/20111003045057/http://www.clevelandclinic.org/health/health-info/docs/3700/3795.asp?index=9743 | archive-date=2011-10-03 | url-status=dead
 4. "Archive copy". Archived from the original on 2021-01-23. Retrieved 2020-10-15. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)