ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Indian-Flag

ನಮ್ಮ ದೇಶೊಗು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೊ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ೭೫ ವರ್ಸೊ ಆಂಡ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೊ ಬರ್ಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಪ್ರಜೆಕುಲು ಪೂರ ಆಂಗ್ಲೆರ್ ಹೇರ್‍fನ ನಿರ್ಭಂದೊಲೆಗ್‌ ಒಳಗಾದ್‌ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಕನ್ನಡೊಡುಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಂಡ್‍ಂಡ ಒವ್ವೇ ದೇಶೊದ ಪ್ರಜೆಕುಲು ತನುಕುಲೆರ್ದ್ ಚುನಾಯಿಸಾಯಿನ/ಆರಿಸಾಯಿನ ಸರಕಾರೊರ್ದು ಆಡಳಿತ ಪಡೆವೊನುವೆರ್. ಅಕುಲು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ದೇಶದಕುಲು ಮಲ್ತ್‌ನ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಲೆನ್ ಪಾಲಿಸವೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಓವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಅತ್ತ್ಂಡ ರಾಜ್ಯದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವೊಂಜೆಟ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಅತ್ತ್ಂಡ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಸ್ವರಾಜ್ಯೊಡು ಭಾಗಿಲು ಆದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣವಾದ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮಿತ್ತ್ ಸರಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಹೊಂದ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್.


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]