ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಪಕ್ಕಿ

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪಕ್ಕಿ. ಉತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಭೂ-ಖಂಡಡ್ ಉಂದು ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕೆಲವು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕುಂಡುಗ್ ೮೦ ಸರ್ತಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟುಂಡು. ಕೆಲವು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್‌ದ ಎದೆಬಡಿತ ನಿಮಿಷಗ್ ೧೨೬೦ದಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಪೂತ ರಸ,ಕಿನ್ಯ ಉದಲ್‌ದ ಪುರಿಕ್ಲೆನ್ ಉಂದು ತಿನ್ಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ೩೫೦ ಪ್ರಬೇದ ಉಂಡು. ಬೀ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಜಗತ್ತ್‌ದ ಕಿನ್ಯ ಪಕ್ಕಿ. ಉಂದು ೧.೮ಗ್ರಾಂ ದಿನ್ನೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಜಾತಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ಪಂಡ ಜಯಂಟ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ಉಂದು ಸುಮಾರ್ ೨೪ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.