ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅದ್ದಯೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಅದ್ದಯೊ ಪಂಡ ಕನ್ನಡೊಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊನೆ ಆಪುಂಡು. ಬೂತಾರಾದನೆದ ನಡವಳಿಕೆನ್ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಬಾಸೆಲೆನ್ ಇಂಚ ಇವರಿಸವೆರ್. ಬೂತೊ ಕಟ್ಟ್‌ನಕುಲು ಬೂತೊದ ಕ್ರಮೊಕುಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರಸೆಡ್ ತೋಜಾದ್ ಕೊರ್ಪುನವೆ ಅದ್ದಯೊ. ಒಂಜಿ ಕೋಲೊಗು ಪದಿನಾಜಿ ಅದ್ದಯೊಲುಂಡುಂದು ಪನ್ಪೆರ್.

ಕೋಲೊದ ಅದ್ದಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪಾಲೆ ದೆಪ್ಪುನೆ
 2. ಎಣ್ಣೆ-ಬೂಲ್ಯೊ ಕೊರ್ಪುನೆ
 3. ಅರ್ದಲೊ ಪಾಡುನೆ
 4. ಕಾಜಿ,ತಲೆಪಟ್ಟೊ ಕಟ್ಟುನೆ
 5. ಗಗ್ಗರೊ ಕಟ್ಟುನೆ
 6. ಅಣಿ ಕಟ್ಟುನೆ
 7. ಮುಗೊ ದೀಡುನೆ
 8. ಪೂ-ಅರಿ ಪಾಡುನೆ
 9. ಅಬತಾರೊ ನಲಿಪುನೆ
 10. ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಹಾಸೊ ಕೊರ್ಪುನೆ
 11. ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನೆ
 12. ಸೂಟೆ ಪತ್ತುನೆ
 13. ಸಬೆಕ್ಕ್ ಬತ್ತಿನಕುಲೆನ್ ಮಲೇದ್ ತೂಪುನೆ
 14. ಪೂಜಾರ್ಮೆದಾಯಗ್ ದರ್ಸನೊ ಬರ್ಪುನೆ
 15. ಬಾರ್ನೆ ಕೊರ್ಪುನೆ
 16. ಬೂಲ್ಯೊ/ಪುರ್ಸಾದೊ ಕೊರ್ಪುನೆ

ಪದಿನಾಜಿ ಅದ್ದಯೊಲು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಗ ನಲ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮೊ ಅದ್ದಯೊ ಆಪುಂಡು. ಈ ನಲ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮೊ ಅದ್ದಯೊನು ಬೂತೊಗು ಇಡಿಸೇವೆ ಸಂದ್ಂಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಂಬುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅದ್ದಯೊ&oldid=128816"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು