ಅಪ್ಸರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಪ್ಸರೆ

ಹಿಂದು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಸರೆನಕುಲು ದೇವಲೋಕೊದ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯೆರ್. ತೂವರೆ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಂಜೊವುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು. ಮೊಕುಲು ಪದ, ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಖುಷಿಟ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಎಚ್ಚಾದ್ ಮೊಕುಲು ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಟ್ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಗಂಧರ್ವೆರೆನ ಬೊಡೆದಿಯಲ್ಲಾದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಪ್ಸರೆನಕಲೆನೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ರಂಭೆ, ಮೇನಕೆ, ಊರ್ವಶಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಲೋತ್ತಮೆ ಇತ್ತೆರ್.

ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಸರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಗಂಧರ್ವೆ

ವೇದ ಪುರಾಣೊಡ್ ಅಪ್ಸರೆನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಥರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಯಜುರ್ವೇದೊದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಕುಲ್ ನೀರ್ ಡ್ ಉಪ್ಪುವೆರೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಶತ್ಪಥ್ ಬ್ರಾಹಣೊಡು ಮೊಕುಲು ಸರೋವರೆಲೆಡ್ ಪಕ್ಷಿಲೆನ ರೂಪೊಡು ತೇಲುಲೆಕ್ಕ ಚಿತ್ರಣ ಕೊರ್ತೆರ್. ಪುರಾಣೊಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೊಕಲೆನ್ ಕಾಡ್ದ ಜಲಾಶಯೊಲೆಡ್, ನದಿಟ್, ಸಮುದ್ರೊಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾಂದೆ ವರುಣನ ಅರಮನೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಥರ್ವ ವೇದೊದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಕುಲು ಅಶ್ವಥ ಮರೊಟ್ ಇತ್ತಿದ್ ಅಯಿತ ಬೇರ್ ಡ್ ಜೋಕಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಋಗ್ವೇದೊದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಸರೆ ಪಂಡ ಗಂಧರ್ವನ ಬೊಡೆದಿ, ಋಗ್ವೇದೊಡ್ ಊರ್ವಶೀ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಅಪ್ಸರೆ. ಮಹಾಭಾರತೊಡು ತಿಲೊತ್ತಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ವಶಿನ ಉಲ್ಲೇಕೊಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು, ತಿಲೊತ್ತಮೆ, ಸುಂದ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಸುಂದ ಪನ್ಪಿನ ಅಸುರೆರೆನ ಉಪದ್ರೊಡ್ದ್ ಭೂಮಿನ್ ಬಚಾವು ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾಂದೆ ಊರ್ವಶಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಮದಿಮೆ ಆವೊಡುಂದು ಆಸೆ ಪಾಡ್ದಿನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಹಾಭಾರತೊಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೇನಕೆನ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ. ಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರ ಋಷಿ, ಮುನಿಕುಲೆನ ತಪಸ್ಸ್ ನ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂದ್ರೆ ಮೊಕಲೆನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಾವುಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ದ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಟ್ ಮೊಕಲೆನ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರೀ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಸೊಲೆಡ್ ಅಪ್ಸರೆನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಂಗ್ ಕೋರ್ ವಾಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ಅಪ್ಸರೆಯೆರೆನ ಮಸ್ತ್ ಕೆತ್ತನೆಲು ಉಂಡು. ಅಪ್ಸರ ನೃತ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಡ್ ಬಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಯಿನ ನೃತ್ಯ. ಚೀನಾಡುಪ್ಪುನ ಬೌದ್ಧರೆನ ಗುಹೆಕೆಲೆಡ್ ಅಪ್ಸರೆಯರೆಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಚಿತ್ರೊಲು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಡೋನೇಶ್ಯದ ಜಾವ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ಅಪ್ಸರೆಯರೆನ ಚಿತ್ರೊಲು ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್, ಗುಹಾಲಯೊಲೆಡ್ ಅಪ್ಸರೆನಕಲೆನ ಕೆತ್ತನೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಚಿತ್ರೊ ಪಟೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಪ್ಸರೆ&oldid=169429"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು