ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಊರ್ವಶಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಊರ್ವಶಿ
ಊರ್ವಶಿ
ಊರ್ವಶಿ, ತನ್ನ ಕಂಡನಿಯತ್ ದೂರ ಪೊಪುನ ಪಟೊ ರಾಜ ರವಿ ವರ್ಮೆ
ಲಿಂಗಪೊ‍ಣ್ಣು
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಸಂಗಾತಿಪುರುರವ
ಸಂತತಿವಸಿಸ್ಟ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಿತ್ರನ ಜೋಕುಲು - ವರುಣಮ ಅಯುಸ್ ಬುಕ್ಕ ೫ಅನ್ ಜೊಕುಲು ಪುರುರವನವು

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣೊಡು ಊರ್ವಶಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಸರೆ, ಊರ್ವಶಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ವೇದೊಡ್ ಊರ್ವಶಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಂಸ್ಕೃತ ದ ಪುದರ್ ಆಯಿನ ಊರ್ವಶಿಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರ, ಊರ್ವಶಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ನಾರಾಯಣನ ಉರು-ತೊಡೆಡ್ದ್ ಪುಟ್ಟುದಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಪುರೂರವನ್ ಬುಡ್ದ್ ಪೋಪಿನ ಊರ್ವಶಿ

ಋಗ್ವೇದೊಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯಿನ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಸರೆ ಊರ್ವಶಿ. ಆಲೆನ ಕಂಡನಿ ಪುರುರವನೊಟ್ಟುಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಂವಾದ ಋಗ್ವೇದೊಡು ಓದರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆ ಸಂವಾದೊಡು ಆಯನ್ ಊರ್ವಶೀ ಬುಡ್ದ್ ಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಪುರೂರವೆ ಕೇನುನೆನು ಓದೊಲಿ.[೧]ಊರ್ವಶಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಸಪ್ತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ,ಬೃಹತ್ ದೇವತಾ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಹರಿವಂಶ, ವಾಯು ಪುರಾಣ, ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ, ಭಗವಥ ಪುರಾಣ, ದೇವಿ ಭಾಗವಥ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣೊಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಆತ್ತ್ಂಡ್ [೨]ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೂರೆನ ಪದಕುಲೆಡ್ ಲಾ ಊರ್ವಶಿನ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಉಂಡು.

ಪುಟ್ಟು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಊರ್ವಶಿನ ಪುಟ್ಟು ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣೊಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಕಥೆತ ಪ್ರಕಾರ ನರ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯೆಣೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೆಗ್ಯೆ ಪಲಯೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಒಲಿಪಾವರೆಗ್ ತಪಸ್ಸುಗ್ ಕುಲ್ಲುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ತೂಯಿನ ಇಂದ್ರಗ್ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನೊಗು ಕಂಟಕ ಬರು ಪಂಡ್ದ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಟು. ಅಂಚಾದ್ ಅಕಲೆನ ತಪಸ್ಸ್ ನ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂದ್ರೆ ಆಯನ ಆಸ್ಥಾನೊಡ್ ಇತ್ತಿನ ರಂಭೆ, ಮೇನಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಲೋತ್ತಮೆನ್ ಕಡಪುರುವೆ. ರತಿ- ಮನ್ಮಥನೊಟ್ಟುಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಈ ಅಪ್ಸರೆನಕುಲು ನರ- ನಾರಾಯಣನ ತಪಸ್ಸ್ ನ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ತೂಯಿನ ನಾರಯಣೆ ಈ ಅಪ್ಸರೆನಕಲೆನ ಪೊರ್ಲುದ ಬಗೆತ ಅಹಂಕಾರೊನ್ ಕಳೆಯರೆ ಆಯನ ತೊಡೆನ್ ತಟ್ಟುವೆ. ಅದಗ ಊರ್ವಶಿ ಪುಟ್ಟುವೊಲ್. ಆಲೆನ ಪೊರ್ಲುನ್ ತೂಯಿನ ಅಪ್ಸರೆನಕೆಲೆಗ್ ಅವಮಾನ ಆದ್ ಅಕೆಲೆನ ಕೆಲಸೊದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕೊಗು ವಾಪಾಸ್ ಪೋಪೆರ್. ನರ- ನಾರಯಣೆರ್ ಇಂದ್ರಗ್ ಅಕಲೆಡ್ದಾತ್ರ ಆಯಗ್ ದಾಲಾ ತೊಂದರೆ ಆಫುಜಿ ಪಂಡ್ದ್ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಊರ್ವಶಿನ್ ಇನಾಮು ಆದ್ ಇಂದ್ರಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಊರ್ವಶಿನ ಕತೆಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಊರ್ವಶಿ ಪುರೂರವನ ಮೋಕೆದ ಕತೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬುಧ ಋಷಿನ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಪುರೂರವೆ ಸ್ವಭಾವೊಡು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ದೇವತೆನಕುಲ್ ಲಾ ಆರೆನ್ ಪುಗರೊಂದಿತ್ತೆರ್.ದೇವರಾಜೆ ಇಂದ್ರನೊಟ್ಟುಗ್ ಊರ್ವಶಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೆತೊನೊಂಡಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು, ನಾರದ ಮುನಿಕುಲು ಅಡೆ ಬತ್ತ್ ದ್ ಪುರೂರವನ ಬಗೆಟ್ ಪುಗರಿಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ವಿಷ್ಣುನ್ ಬುಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಏರೆನ್ ಲಾ ಸುಲಭೊಡು ಪುಗರಂದಿನ ನಾರದೆರ್ ಪುರೂರವನ್ ಪುಗರ್ ನ ತೂದು ಆಲ್ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾದ್ ಭೂಲೋಕೊಗು ಪುರೂರವನ್ ತೂವರೆ ಬರೊಡು ಪಂಡ್ದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪುವೊಲು. ಇಂದ್ರೆ ಉಂದೆನ್ನ್ ತಡೆಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ್ಂಡಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ. ಭೂಲೋಕೊಗ್ ಬತ್ತಿನ ಊರ್ವಶಿನ ಪೊರ್ಲು ತೂಯಿನ ಪುರೂರವೆ ಮದ್ಮೆ ಆವರೆ ಕೇನುವೆರ್. ಆಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ರಡ್ಡ್ ಶರ್ತ ದೀಪಲ್ ಊರ್ವಶಿ. ಒಂಜನೇ ಶರ್ತೊದ ಪ್ರಕಾರ ಆಲೆನ ತಾಂಕ್ ದಿನ ಏಡ್ ದ ರಕ್ಷಣೆನ್ ಪುರೂರವೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ಏಡ್ ನ್ ಏರಾಂಡಲಾ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆರ್ ಡಾ ಊರ್ವಶಿಲಾ ಪುರೂರವನ್ ಬುಡ್ದ್ ಪೋವೊಡು. ರಡ್ಡನೇ ಶರ್ತೊದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಣಯದ ಸಮಯ ಬುಡ್ದ್ ಬೇತೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಡ್ ಲಾ ಪುರೂರವೆ ಆಲೆಗ್ ಬೆತ್ತಲೆ ತೊಜರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಶರ್ತೊಗ್ ಒಪ್ಪಿನ ಪುರೂರವೆ ಆಲೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆರ್. ಇಂಚಿಡ್ದ್ ಇಂದ್ರೆ, ಊರ್ವಶಿನ್ ದೇವಲೋಕೊಗ್ ಪಿರ ಲೆತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ.

ಫೈಲ್:Urvashi curses Arjuna.jpg
ಅರ್ಜುನಗ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಊರ್ವಶಿ

ಊರ್ವಶಿನ ಏಡ್ ನ್ ಕನವರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಂಧರ್ವನ್ ಭೂಲೋಕೊಗ್ ಇಂದ್ರೆ ಕಡಪುರುವೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಡೆತ ಗಳಿಗೆಡ್ ಪುರೂರವೆಲಾ ಊರ್ವಶಿಲಾ ಒಟ್ಟುಗ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್, ಗಂಧರ್ವೆ ಬತ್ತ್ ದ್ ಏಡ್ ನ್ ಲಕ್ಕಾವೊಂದು ಕೊನೆಪೆ. ಏಡ್ ಬುಲಿಪುನ ಶಬ್ದೊಗು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪಿನ ಊರ್ವಶಿ, ಗಂಧರ್ವೇ ಏಡ್ ಕೊನೊಪಿನೆನ್ ತೂದು, ಪುರೂರವನ್ ಲೆಪ್ಪುವೊಲ್. ಆಯೆ ಬರಂದಿನ ತೂದು ಕೋಪೊಡು ಆಯನ್ ನಪುಂಸಕೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೊಲು. ನಪುಂಸಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ಧ ಕೇನಿನ ಪುರೂರವೆ ಕುಂಟು ಪಾಡಂದೆನೆ ಪಿದಾಯಿ ಪಾರ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಪುರೂರವನ್ ಈ ಅವಸ್ಥೆಡ್ ತೂಯಿನ ಊರ್ವಶಿ ಆಲೆನ ರಡ್ಡ್ ಶರ್ತೊಲಾ ಸೋತಿನೆಕ್ಕ್, ಪುರೂರವೆ ಏತ್ ಕೇನೊಂಡಲಾ ಉತ್ತಂದೆ ದೇವಲೋಕೊಗ್ ಪಿರ ಪೋಪಲ್.

ಕೆಲವು ಕಥೆತ ಪ್ರಕಾರ ಪುರೂರವಗ್ ಊರ್ವಶಿ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಆಯು, ಶ್ರುತಾಯು, ಸತ್ಯಾಯು, ರಾಯ, ಜಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಪನ್ಪಿನ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುವೆರ್ [೩]

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಶಿಷ್ಠನ ಪುಟ್ಟು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೇವತೆನಕುಲಾಯಿನ ಮಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವರುಣೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಗ ಊರ್ವಶಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಫೊಲು. ಆಲೆನೆ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಯಿನ ದೇವತೆನಕಲೆಗ್ ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನ ಆಪುಂಡು. ಆ ವೀರ್ಯ ಪೋದ್ ಸ್ವರ್ಗೊಡ್ದ್ ಬೂರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕರಟ್ಟ್ ಒಟ್ಡಾಪುಂಡು. ಈ ಕರಡ್ದ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಶಿಷ್ಠನ ಜನ್ಮ ಆಫುಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಪುರಾಣೊಡು ಉಂಡು.

ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟುಗ್ ಊರ್ವಶಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓಂಜಿ ಸರ್ತಿ, ಇಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಇಂದ್ರಲೋಕೊಗ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ. ಅದಗ ಇಂದ್ರನ್ ತೂಯಿನ ಊರ್ವಶಿಗ್ ಆಯನೊಟ್ಟುಗ್ ಸೇರೊಂಡುಂದು ಆಸೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ದುಂಬುಡು ಅರ್ಜುನನ ವಂಶದ ಪುರೂರವನ ಬೊಡೆದಿ ಆಯಿನ ಊರ್ವಶಿ, ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಾನ ಪಂಡ್ದ್ ಅರ್ಜುನೆ ಪನ್ಪೆ. ಉಂದೆನ್ ಕೆಂನ್ದ್ ಕೋಪೊಡು, ಅರ್ಜುನಗ್ ಊರ್ವಶಿ ನಪುಂಸಕೆ ಆವರೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಲ್. ಉಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ ಇಂದ್ರೆ ಶಾಪೊನು ಓಂಜಿ ವರ್ಷೊಗು ಕಡಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. Jan 20, Devdutt PattanaikDevdutt Pattanaik / Updated; 2019; Ist, 06:00. "Three Vedic women". Mumbai Mirror. Retrieved 1 July 2021.
  2. Kantawala, S. G. (1976). "PURŪRAVAS-URVAŚĪ EPISODE : A STUDY IN VEDICO – PURĀṆIC CORRELATES". Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. 57 (1/4): 49–58. ISSN 0378-1143. JSTOR 41692233..
  3. ಹಿಮಾಂಶು ಅಗರ್ವಾಲ್, Mahabharata retold part-1
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಊರ್ವಶಿ&oldid=169469"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು