ಅಯಸ್ಕಾಂತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಆಯಿಸ್ಕಾಂತ

ಆಯಿಸ್‍ಕಾಂತ ಉಂದು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು. ನೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಡ್ ಮೆಗ್‍ನೆಟ್, ಕನ್ನಡೊಡು ಆಯಿಸ್ಕಾಂತ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಟ್ಟ್‌ ಆಯಿಸ್‍ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಾಯೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಶಕ್ತಿ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ತೋಜುಜಿ ಆಂಡ ನೆಕ್ ನೆತ್ತನೆ ಆಯಿನ ಸೊತ್ತು ಉಂಡು. ಈ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆಯಿಸ್ಸ್ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಅಯಿತ್ತ ಕಯಿತ್ತಲ್ ವೊಯಿತ್ತೊನುಂಡ್. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತು. ಈ ವಸ್ತು ದಾಯೆ ಇಂಚ ವರ್ತಿಸಾವುಂಡ್ ಪಂದ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮಸ್ತು ಕಾರಣೊಲು ಉಂಡು.

ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಆಯಿಸ್ಕಾಂತ ಆಯಿಸ್‍ಕಾಂತೀಯವಾದ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿಕ್ ಅಯಿತ್ತನೆ ಆಯಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸೊತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನೊಡು ಬರ್ಪಿನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಯಿಸ್ಕಾಂತ ಪಂದ್.ಉಂದು ತಂಪು ಡಬ್ಬೆ(ಫ್ರಿಜ್)ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ತಂಪು ಡಬ್ಬೆದ ಬಾಕಿಲ್‍ನ್ ವೊಯಿತ್ತ್ ಪತ್ತೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ವಸ್ತುಲೆಡ್ ಅಯಿಸ್‍ಕಾಂತೀಯ ಗುಣ ಇತ್ತಂಡ ಅಯಿನ್ ಫೆರೊಮ್ಯಗ್‍ನೆಟ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಫೆರೊಮೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]