ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅರಬ್ಬಿ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅರಬ್ಬಿ ಟೈಪ್ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್

'ಅರಬ್ಬಿ ಬಾಸೆ (ಇಂಗ್ಲಿಸ್‌ಡ್ Arabic‎, ಅರಬ್ಬಿಡ್ العربية ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್) ಪುರಾತನ ಅರೇಬಿಯಾ ಉಪ ಖಂಡೊಡು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೧] ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಬಾಸೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದರ್ಮೊದ ಮೂಲ ಬಾಸೆ ಆದುಪ್ಪುನೆಡ್ದಾರೊ ಪರ್ಪಂಚೊಡು ಇಂದೆತ ಬಗೆಟ್ ಅದ್ಯಯನೊ ಬುಕ್ಕೊ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.[೨]

ಲೆಬನಾನಿನ ಅರೇಬಿಕ್ ಸ್ವರ ಚಾರ್ಟ್
ಅಲ್ಡರಾಲ್ಬೈಡಾ

ಈ ಬಾಸೆ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬಗ್ ಸೇರ್ದುಂಡು.

ಲಕ್ಷನೊಲು

ಈ ಬಾಸೆಲೆ ಅಯಿಟ್ಲಾ ಅರಬ್ಬಿ ಬಾಸೆಲೆ ಮುಕ್ಯೊ ಲಕ್ಸನೊ ಇಂಚ ಉಂಡು : ವಾಕ್ಯೊಲು ಎಲ್ಯೆ, ಕೆಲವು ಅರ್ತೊಲೆನ್ ಕೊರಿಯೆರೆ ಅಂಚನೆ ಸೂಸ್ಮೊ ಬಾವನೆಕೆನ್ ಇವರಿಸಯರೆ ಉಂದು ತಕ್ಕಂದಿನ ಬಾಸೆ. ಒಂಜೇ ಸಾಮಾನ್‍ನ್ ಪನೆರೆ ನೂಚದೆಡ್ದ್ ಎಚ್ ಪದೊಕುಲುಂಡು. ಮೂಲೊ ಬಾವನೆಲೆನ್ ಪನೊಡಾಂಡ ವ್ಯಂಜನೊಲೆ ಉಪಯೋಗವುಂಡು. ನಾಮಪದೊಲೆಗ್ ಕ್ರಿಯಾಪದೊಲೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದಿಪ್ಪುನ ಮೂಜೇ ಮೂಜಿ ವ್ಯಂಜನೊಲೆಡ್ದ್ ಬಾವನೆಲೆನ್ ಎಚ್ಚಿನೈನ್ ಮಾಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಲೆ ಅರ್ತೊಡು ಮುಕ್ಯೊ ಬದಲಾವಣೆಲೆನ್ ಮಾಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಅವೆತ್ತ ಉಲಾಯಿದ ಸ್ವರೊಲೆನ್ ಬದಲ್ತ್‌ದ್ ಅವೆಕ್ಕ್ ಪ್ರತ್ಯಯೊಲೆನ್ ದೀಡುನೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂಚ ಸರಳವಾಯಿನ ಕ್ರಿಯಾಪದೊಲೆಡ್ದ್, ಆಧಿಕ್ಯಾರ್ತೊ, ಕಾರಕಾರ್ತೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸ್ವಾರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾವಾಚಕೊಲು ಪುಟ್ಟೊನುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿನ್ ಇಂಚ ಬದಲ್ತೊನುನ ಸೌಲಬ್ಯೊ, ಶಬ್ದಭಂಡಾರೊ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದೊಕ್ಲು ಎಚ್ಚುನೆಡ್ದ್ ಅರಬ್ಬಿ ಬಾಸೆ ಇಡ್ತೊದ ಸೈಲಿಗ್ ದಿಂಜ ಸಕಾಯೊ ಆದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಇಸೇಸೊ ಗುಣೊಡ್ದ್ ಶಬ್ದಸಮೃದ್ಧಿಡ್ದ್ ಅರಬ್ಬಿ ಬಾಸೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ದ್ ದಾಲಾ ಬೇಡಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊಸ ನಿರ್ಮಾಣೊಗು ತಕ್ಕಂದಿ ಪದೊಲೆನ್ ತನ್ನೊ ಪ್ರಕೃತಿರೂಪೊದ ಒಂತೊಂತೆ ಬದಲಾವಣೆದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಿಸವೊನ್ನ ಮಲ್ಲಾದಿಕೆನ್ ಗಳಸ್‍ದುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ತನ್ನೊ ಈ ಉಲಾಯಿದ ಚೈತನ್ಯೊದ ಪ್ರಭಾವೊಡ್ದ್ ಅವು ತನ್ನೊಟ್ಟುಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಬೇತೆ ಮಾತ ಸಮಕಾಲೊದ ಬಾಸೆಲು ಅವಸಾನೊ ಆಂಡಲಾ ತಾನ್ ಮಾತ್ರೊ ಪುರಾತನ ಕಾಲೊಡ್ದ್ ಇನಿಕ್‌ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯೊಂದು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮೊ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಸಂಧಿಕಾಲೊಡು ಅರಬ್ಬರ್ ಕೌಲಿಕ(ದಿನ ಕೂಲಿಬೇಲೆ) ಬುಕ್ಕೊ ಚರ(ಸೊಂತೊ) ಜೀವನೊನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅತ್ತಂದೆ, ಬಿನ್ನೊಬಿನ್ನೊ ಉಪಬಾಸೆಲೆನ್ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಶಬ್ದ ಬುಕ್ಕೊ ವ್ಯಾಕರಣೊಲೆ ರಚನೆಡ್ ಉಪಬಾಸೆಲು ಒಂತೆ ಎತ್ಯಾಸೊಲೆನ್ ಗಳಸ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡಲಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಎಚ್ಚಾದ ತೆರಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾಸೆ ಅಕುಲೆಡ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದೆ ಮೆಕ್ಕಾದ ಅರಬ್ಬಿ ಕವಿಕ್ಲೆ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಲು ಇರಾಕ್‌ದ (ಮೆಸಪೋಟೇಮಿಯ) ಅರಸೆರ್ಲಾ ಬುಕ್ಕೊ ಸಿರಿಯದ ದೊರೆಲಾ ಅಕ್ಲೆನ ಉಪಬಾಸೆಲು ಬಿನ್ನೊ ಆದಿತ್ಂಡಲಾ ಮೆಚ್ಚೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀ

ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಬಾಸೆದ ಇತಿಹಾಸೊ

ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್, ಹೀಬ್ರೂ, ಹಿಮ್ಯರೈಟ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಅರಬ್ಬೀ), ಅರಾಮೇಯಿಕ್, ಫೊನೀಷಿಯನ್, ಇಥಿಯೋಪಿಕ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅರಬ್ಬೀ ಇಂಚಿನ ಏಷ್ಯೊದ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗೊಡುಪ್ಪುನ ದೇಸೊಲೆ ಪಿರಾಕ್‌ದ ಬಾಸೆಲು ಸಿಮಿಟಿಕ್ ಬಾಸೆದ ಗುಂಪುಗು ಸೇರ್ದೊ. ಬೈಬಲ್‌ದ ವಂಶಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರೊ ಆದಂ ಪುದರ್‌ದಾಯನ ವಂಶಪರಂಪರೆಗ್ ಸೇರ್‌ನ ನೋವ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಮಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‍ನ ಪುದರ್‌ನ್ ಅನುಸರಿಸದ್ ಈ ಬಾಸೆನ್ ಸಿಮಿಟಿಕ್ ಬಾಸೆಲುಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅವೆಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಮೂಲೊ ಒಲ್ಪ ಏಪೊ ಪುಟ್ಟ್‌ಂಡ್ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯಂದ್. ಆಂಡ ಅವೆಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜೆಗೊಂಜಿ ನಿಕಟ ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಂಡತ್ತಂದೆ ಪದಕ್ಲೆಡ್, ವ್ಯಾಕರಣ ಪುಟ್ಟ್‌ನೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ್ ತೂಂಡ ಅವೆಕ್ಲೆ ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಬಾಸೆಡ್ದ್ ಪುಟ್ಟ್‌ಯೊಂದ್ ತೋಜುಂಡು. ಸಿಮಿಟಿಕ್ ಬಾಸೆಲೆ ಅಪ್ಪೆಮೂಲೊ ಪೂರ ಮಾಜಿದ್ಂಡ್ಂದ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಪಿರಾಕ್ದ ಅಂಸೊಲಾ ತಿಕಂದಿನೆಡ್ದಾರ ಮಿತ್ತ್ ನಮೂದಿಸಯಿನ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಅರಬ್ಬಿ ಬಾಸೆ ಒಂಜೇ ದಿಂಜ ಕಿನ್ಯವುಂದು ಇತ್ತೆ ಅವೊಂಜೇ ಜೀವಂತವಾದುಂಡುಂದು ಊಹೆ. ಅತ್ತಂದೆ ಅರಬ್ಬೆರ್ ತಂಕ್ಲೆನ ಭೌಗೋಲಿಕ ಸ್ಥಾನೊದ ದೆಸೆಡ್ದ್ ಮರಳುಗಾಡ್‌ಡ್ ವಾಸ ಮಾಲ್ಪುನೆಡ್ದಾರೊ ಮೂಲ ಬಾಸೆದ ಗುಣೊನು ಹೆಚ್ಚ ಸುದ್ದೊಡು ಹೆಚ್ಚು ಪುಡತ್‍ದ್ ಬಾಸೆಡ್ ಒರಿತೊಂದೆರ್. ಈ ಬಾಸೆಲೆಗ್ ಅಯಿತವೆ ಆಯಿನ ಇಸೇಸೊ ಗುಣೊಕುಲು ಉಂಡು. ಅಯಿನ ತಿರ್ತ್ ತೋಜಾಯಿನಂಚನೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಗೊಡು ಇಂಗಡಿಸವೊಲಿ.

ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಬಾಸೆದ ವರ್ಗೊಲು

  1. ಪೂರ್ವ ಸಿಮಿಟಿಕ್, (ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಬುಕ್ಕೊಅಸ್ಸಿರಿಯನ್(ಇಂಚಿತ್ತಿನವು).
  2. ಉತ್ತರ ಬುಕ್ಕೊ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಗಿದ ಸಿಮಿಟಿಕ್ (ಫೊನೀಷಿಯನ್, ಹೀಬ್ರೂ, ಅರಾಮೇಯಿಕ್).
  3. ದಕ್ಷಿಣ ಬುಕ್ಕೊ ನೈಋತ್ಯ ಬಾಗೊದ ಸಿಮಿಟಿಕ್.

ಇಂದೆನ್ ಉತ್ತರ ಅರಬ್ಬೀ ದಕ್ಷಿಣ ಅರಬ್ಬೀ, (ಹಿಮ್ಯರೈಟ್) ಬಾಸೆಲುಂದು ಇಬಾಗಿಸದೆರ್. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧರೂಪೊಲೆಡ್ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕೆಡ್ ಸಬ್ದೊಲೆಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅರಬ್ಬೀ ಬಾಸೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಾಸೆನ್ ಹೋಲುಂಡು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೬ ನೆದ ರನೆದ ಶತಮಾನೊದ ಪೊರ್ತುಗು ಯಮೆನ್‌ಡ್ ಹಿಮ್ಯರೈಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊದ ಪತನವಾಯಿನ ಬುಕ್ಕೊ, ದಕ್ಷಿಣ ಅರಬ್ಬೀ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆ ಆಂಡ್. ಉತ್ತರ ಅರಬ್ಬೀ fಬಾಸೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್‌ಲಾ ತನ್ನೊ ಯಜಮಾನಿಕೆನ್ ಸ್ತಾಪನೆ ಮಲ್ತ್‌ಂಡ್.

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು:

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು