ಅರಿತ ಮಣ್ಣಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಅರಿತ ಮಣ್ಣಿ ಉಂದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿಸೇಸ ಸಂದರ್ಬಲೊಡ್ ಮಲ್ಪುನ ತಂಪುದ ತಿಂಡಿ. ಪೊಸತ್ ಅರಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಮನದಾನಿ ಅರಿತ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ತದ್ ತಿನ್ಪಿನ ಕ್ರಮೊ ತುಳುವೆರೆಡ ಉಂಡು. ಉಂದೊಂಜಿ ಉಡಲ್ನ್ ತಂಪು ಮಲ್ಪುನ ತಿನಸ್ಲಾ ಅಂದ್.

ಮಣ್ಣಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿ, ರಾಗಿ, ಕುವೆ, ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಯ್ಮೆನೊದ ಪೊಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೆನಸ್. ಎಚ್ಚಾದ್ ಬಾಲೆಗ್ ತಿನೆರೆ ಕೊರ್ಪುನ ತೆನಸ್ ಮಣ್ಣಿ. ದಂಜ ಬೆಯಿತ್‍ನ ಗಂಜಿಗ್ ಮಣ್ಣಿ ಆತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಅರಿತ ಮಣ್ಣಿ ಮಾನ್ಪುನಾ ಇದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿನ್ ದೆಕ್ಕ್ದ್ ನೆನೆತ್ ದೀದ್ ಅಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ತಾರಾಯಿಲಾ ಪಾಡುದು ಕಡೆಪುನು. ಅಯಿಟ್ದ್ ಬೊಕ್ಕಾ ಮಲ್ಲ ಬಾಜೊನೊಡು ಈ ಬಂದೊನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೊದಿಪಾವೊಡು. ಅಡಿ ಪತ್ತಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಗೊತೊಂದೇ ಇತ್ತ್‌ದ್ ದಪ್ಪ ಪಾಯೊಸೊದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ಡ್ ಕೈ ಮುರ್ಕಾದ್ ಐನ್ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಬೆರೆಲ್ಗ್ ಬಂದ ತಾಗಜಿಂದಾಂಡ ಬೆಯ್ತಂಡ್ಂದ್ ಅರ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೆದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಸಣದ ಇರೆನ್(ಬಾರೆತ ಇರೆಲಾ ಅಪುಂಡು) ಅಡಿ ಮಿತ್ತ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮಣ್ಣಿದ ಗಸಿನ್ ಇರೆತ ಮಿತ್ತ್ ತಮೆತ್ದ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಾವೊಡು. ರಾತ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಉಂದೆನ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ತುಂಡ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತಿನೊಲಿ. ತೀಪೆ ಮಣ್ಣಿ ಬೋಡಾಯಿನಕುಲು ಕೊದಿಪಾವೊನಗ ಬೆಲ್ಲೊನು ಬೊಡಾಯಿನಾತ್ ಪಾಡೊಲಿ. ಉಪ್ಪುನಲ್ಲಾ ರುಚಿಗ್ ತಕ್ಕೊ ಸೇರಾವೊಡು. ಬಡವುದ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲು ತಂಪು ಮಲ್ಪುನ ತುಳುವೆರೆನ ತಿನಸು ಉಂದು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]