ಆದಿಕಾಂಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಆದಿಕಾಂಡ ಉಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಸುರುತ್ತ ಪುಸ್ತಕ. ನೆಟ್ಟ್ ಐವ ಅಧ್ಯಾಯೊಲು ಉಂಡು. ಆದಿಕಾಂಡ ಪನ್ಪುನವುಬೈಬಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಪುಸ್ತಕವಾದ್ ಉಂಡು. ಯೆಹೂದ್ಯರೆನ ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಬಲ್‌ದ ಸುರುತ ಐನ್‌ ಪುಸ್ತಕೊಲೆನ್‌ ಮೋಸೆಸ್(ಮೋಶೆ) ಬರೆಇನವುನವು ಪಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸದ್ಂಡ್‌. ಈ ಕಾರಣೊರ್ದು ಆದಿಕಾಂಡನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೋಸೆಸ್‌ನ ಸುರುತ ಪುಸ್ತಕ ಪಂದ್‌ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಆದಿಕಾಂಡ ಜಗತ್ತ್‌ದ ಸೃಷ್ಟಿರ್ದ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯೆರ್ ಪುರಾತನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶೊನು ಸೇರ್‌ನ ಚರಿತ್ರೆನ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿಷಯೊಲೆಡ್ ಆದಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಹವ್ವಳು, ಕಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಬೇಲ, ನೋಹನ ನಾವೆ, ಬಾಬೆಲ್ ಗೋಪುರ, ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಸೆಫ್ ಮೊಕುಲೆನ ಚರಿತ್ರೆಲುಲಾ ಸೇರ್‌ದ್ ಉಂಡು. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಪುರಾತನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರೆನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚರಿತ್ರೆದ ಬಗೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ವಿಷಯೊಲು ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಅಡಕವಾದ್‌ ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ಟ್ ದೇವೆರೆನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆರ್ದ್ ಆರಿಸಾಯಿನ ಜನಾಂಗೊಲೆನ ನಡುತ್ತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಜನರಕುಲೆಗ್ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ತ್‌ನ ದೇಶೊಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ದೇವೆರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನವು.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"ಆದಿಕಾಂಡ" Genesis ಪನ್ಪುನ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆರ್ದ್ ಉದ್ಭವಿಸದ್ಂಡ್. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆದ ಪದ "ಜನನ", "ಸೃಷ್ಟಿ", "ಮೂಲ", "ಆದಿ" ಇಂಚಿತ್ತ್‌ನ ಅರ್ಥೊಲೆನ್ ಹೊಂದ್‌ದ್ ಉಂಡು. ಹಿಬ್ರೂ ಭಾಷೆಡ್ 'ಬರೆಶಿತ್' ಪಂಡ್ಂಡ "ಆದಿಡ್" ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು.

ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"ಆದಿಡ್‌ ದೇವೆರ್ ಆಕಾಶೊನು ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆಲಾ, ಬರಿದಾದ್‌ಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕೊಡು ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ದೇವರಾತ್ಮೆ ಆದಿಸಾಗರದ ಮಿತ್ತ್ ಚಲಿಸೊಂದು ಇತ್ತೆ." ದೇವೆರ್ ಸುರುತ ದಿನತ್ತಾನಿ ಬೊಲ್ಪುನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

| ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್