ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಆದಿಕಾಂಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಆದಿಕಾಂಡ ಉಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಸುರುತ್ತ ಪುಸ್ತಕ. ನೆಟ್ಟ್ ಐವ ಅಧ್ಯಾಯೊಲು ಉಂಡು. ಆದಿಕಾಂಡ ಪನ್ಪುನವುಬೈಬಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಪುಸ್ತಕವಾದ್ ಉಂಡು. ಯೆಹೂದ್ಯರೆನ ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಬಲ್‌ದ ಸುರುತ ಐನ್‌ ಪುಸ್ತಕೊಲೆನ್‌ ಮೋಸೆಸ್(ಮೋಶೆ) ಬರೆತಿನವುನವು ಪಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸದ್ಂಡ್‌. ಈ ಕಾರಣೊರ್ದು ಆದಿಕಾಂಡನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೋಸೆಸ್‌ನ ಸುರುತ ಪುಸ್ತಕ ಪಂದ್‌ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಆದಿಕಾಂಡ ಜಗತ್ತ್‌ದ ಸೃಷ್ಟಿರ್ದ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯೆರ್ ಪುರಾತನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶೊನು ಸೇರ್‌ನ ಚರಿತ್ರೆನ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿಷಯೊಲೆಡ್ ಆದಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಹವ್ವಳು, ಕಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಬೇಲ, ನೋಹನ ನಾವೆ, ಬಾಬೆಲ್ ಗೋಪುರ, ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಸೆಫ್ ಮೊಕುಲೆನ ಚರಿತ್ರೆಲುಲಾ ಸೇರ್‌ದ್ ಉಂಡು. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಪುರಾತನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರೆನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚರಿತ್ರೆದ ಬಗೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ವಿಷಯೊಲು ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಅಡಕವಾದ್‌ ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ಟ್ ದೇವೆರೆನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆರ್ದ್ ಆರಿಸಾಯಿನ ಜನಾಂಗೊಲೆನ ನಡುತ್ತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಜನರಕುಲೆಗ್ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ತ್‌ನ ದೇಶೊಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ದೇವೆರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನವು.

ಜೆನಿಸಿಸ್‘ ಪನ್ಪಿನವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆದ ಪದ. ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಮೂಲದವು, ಆರಂಭದವು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ನೆಕ್ಕ್ ಆದಿಕಾಂಡ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಆದಿಕಾಂಡೊಗು ಸುರುಟ್ಟು ಉತ್ಪತಿ ಪಂಡ್ದ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್. ಉತ್ಪತಿ ಪಂಡ ಸೃಷ್ಠಿ. ಇತ್ತೆದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರೊಡು ಆದಿಕಾಂಡ ಪಂಡ್ದೇ ಉಂಡು. ಆದಿಕಾಂಡ ಪಂಡ್ಂಡ ‘ಮೂಲದ ಅಧ್ಯಾಯ‘ ಇಜ್ಜಾಂಡ ‘ಜಗತ್ತ್‌ದ ಸೃಷ್ಠಿದ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆದ ಪುಸ್ತಕ‘.ಆದಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಕಾಂಡ ಪಂಡ್‌ಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಂಚಾದ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟ್ಟು ಆದಿಕಾಂಡನೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ಂಡ್. ಭೂಲೋಕದ ಮೂಲ ಒವು? ಈ ಲೋಕೊಡು ನಡಪು ಪುಟ್ಟು ಮರಣ ಎಂಚ ಸುರು ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನವೇ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ. ಆದಿಕಾಂಡೊಡು ಜಗತ್ತ್‌ದ ಆರಂಭದ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಜಗತ್ತ್‌ದ ಸೃಷ್ಥಿದ ಕಥೆನ್ ಮಾರ ಅತ್ತಂದೆ, ಜನಮಾನಿಲೆ ವಂಶೊಲೆ ಕತೆಕ್ಕುಲೆನ್ಲಾ ದೇವೆರ್ ಅಜತೊಂಡಿ ಜನಾಂಗೊಲೆ ಆದಿಡ ಕತೆಕ್ಲೆನ್ಲಾ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಈ ಲೋಕೊಗುಲಾ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪು ಮಾತಾ ಜನಮಾನಿಲೆಗ್ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ದೇವೆರೇ. ಆದಿಡೇ ನರಮಾನಿ ತನ್ಕ್‌ಲಾ ದೇವೆರೆಗ್‌ಲಾ ಇತ್ತಿ ಸಂಬಂಧೊಲೆನ್ ತನ ಪಾಪೊಲೆಡ್ದ್ ಕಳೆವೊಂಡೆ. ನರಮಾನಿಲೆನ್ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ್ ದೇವೆರ್ ಅಬ್ರಹಾಮುನು ಅಜತೊಂಡೆ. ಅಬ್ರಹಾಮುನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಲೆದಾಂತಿನವು ಅದಿತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಮಾತೆಕ್ಕ್‌ಲಾ ದೇವೆರೇ ಮೂಲ. ದೇವೆರ್ ಪೂರ್ವಿಕೆರಾಯಿ ಅಬ್ರಹಾಮು, ಇಸಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಕೋಬೆರೆಗ್ ಕೊರಿ ಪಾತೆರದಲೆಕ್ಕ ಕಂಡಿತಾದ್ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆದ ಬರವುಲು ಮುಗಿಯುಂಡು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"ಆದಿಕಾಂಡ" Genesis ಪನ್ಪುನ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆರ್ದ್ ಉದ್ಭವಿಸದ್ಂಡ್. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆದ ಪದ "ಜನನ", "ಸೃಷ್ಟಿ", "ಮೂಲ", "ಆದಿ" ಇಂಚಿತ್ತ್‌ನ ಅರ್ಥೊಲೆನ್ ಹೊಂದ್‌ದ್ ಉಂಡು. ಹಿಬ್ರೂ ಭಾಷೆಡ್ 'ಬರೆಶಿತ್' ಪಂಡ್ಂಡ "ಆದಿಡ್" ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು.

ಚರಿತ್ರೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"ಆದಿಡ್‌ ದೇವೆರ್ ಆಕಾಶೊನು ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆಲಾ, ಬರಿದಾದ್‌ಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕೊಡು ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ದೇವರಾತ್ಮೆ ಆದಿಸಾಗರದ ಮಿತ್ತ್ ಚಲಿಸೊಂದು ಇತ್ತೆ." ದೇವೆರ್ ಸುರುತ ದಿನತ್ತಾನಿ ಬೊಲ್ಪುನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

| ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್