ಬೈಬಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬೈಬಲ್ Bible ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿ‍ಷ್ ಪದ Collection of sacred writings of Christian religion ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ನೆಟ್ಟ್ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪನ್ಪಿ ರಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗೊಲು ಉಂಡು. ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭೂಲೋಕದ ಸೃಷ್ಷಿ, ಬೊಕ್ಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವತಾರ ಆವೆರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೇಸುನ್ ಪುಟ್ಟು, ಬೋಧನೆ, ಸಾವು, ಪುನರುತ್ತಾನ, ಬೋಧನೆಲೆನ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಜಗತ್ತ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ತರ್ಜುಮೆ ಆತ್ಂಡ್. ಕನ್ನಡೊಡು ೧೮೨೦ಟ್ ತುಳುಟ್ಟು ೧೮೪೧ ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುದ್ರಣ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಿನೇ ತುಳು ಬೈಬಲ್‍ಡ್. ೧೮೪೭ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ತುಳು ಪೊಸ ಒಂಡಂಬಡಿಕೆ ಪನ್ಪಿನವು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುದ್ರಣ ಚರಿತ್ರೆ ಆರಂಭ ಆದ್ ೧೫೦ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೃತಿ ಆದುಂಡು.

ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೂಕುಲು (Old Testament)

 1. ಆದಿಕಾಂಡ
 2. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ
 3. ಯಾಜಕಕಾಂಡ
 4. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ
 5. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ
 6. ಯೆಹೋಶುವೆ
 7. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕೆರ್
 8. ರೂತು
 9. ೧ನೇ ಸಮುವೇಲೆ
 10. ೨ನೇ ಸಮುವೇಲೆ
 11. ೧ನೇ ಅರಸುಲು
 12. ರಡ್ಟನೇ ಅರಸುಲು
 13. ೧ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ವೃತ್ತಾಂತೊಲು
 14. ೨ನೇ ಪೂವ‍ ಕಾಲದ ವೃತ್ತಾಂತೊಲು
 15. ಎಜ್ರೆ
 16. ನೆಯೆಮೀಯೆ
 17. ಎಸ್ತೇರ್
 18. ಯೋಬೆ
 19. ಗಾದೆಲು
 20. ಪ್ರಸಂಗಿ
 21. ಪರಮಗೀತ
 22. ಯೇಶಾಯೆ
 23. ಯೆರೆಮೀಯೆ
 24. ಪ್ರಲಾಪೊಲು
 25. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲೆ
 26. ದಾನಿಯೇಲೆ
 27. ಹೊಶೇಯೆ
 28. ಯೋವೇಲೆ
 29. ಆಮೋಸೆ
 30. ಓಬದ್ಯೆ
 31. ಯೋನೆ
 32. ಮೀಕೆ
 33. ನಹೂಮೆ
 34. ಹಬ್ಬಕೂಕೆ
 35. ಚೆಫನ್ಯೆ
 36. ಹಗ್ಗಾಯೆ
 37. ಜೆಕರ್ಯೆ
 38. ಮಲಾಕೀಯೆ.

==ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ== (New Testament)

ಬೈಬಲ್ ದ ರಡ್ಡೆನೇ ಭಾಗೊಗು =ಪೊಸ=ಒಡಂಬಡಿಕೆ= ಪನ್ಪೆರ್ - ನೆಟ್ಟ್ ೨೭ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು. ಈ ಮತಾ ಪುಸ್ತೊಕುಲು ೧೮೪೭ಟ್ಟ್ ತುಳುಕ್ಕು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿನಕುಲು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. ೨೦೨೨ ಟ್ಟ್ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇತ್ತೆದ ತುಳುಕ್ಕು ತರ್ಜುಮೆ ಆದ್ ತುಳು ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆಡ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. 

ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಮತ್ತಾಯೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ- ಯೇಸುನ ಶಿಷ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಿ ಮತ್ತಾಯೆ ಯೇಸುನ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ.
 2. ಮಾರ್ಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ- ಉಂದುಲಾ ಶಿಷ್ಯೆರೆಡ್ ಒರಿ ಆದಿತ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆ ಬರೆತಿ ಯೇಸುನ ಬಗೆಟ್ಟ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಸುವಾರ್ತೆ
 3. ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ- ಲೂಕೆ ಪನ್ಪಿ ಶಿಷ್ಯೆ ಯೇಸುನ ಬಗೆಟ್ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ
 4. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ- ಯೇಸುನ ಪದ್ರಾಡ್ ಶಿಷ್ಯೆರೆಡ್ ಒರಿ ಆದಿತ್ತಿ ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಯೇಸುನ ಚರಿತ್ರೆ
 5. ಅಪೋಸ್ತೆಲೆರೆ ಕ್ರೀಯೊಲು
 6. ರೋಮಾಪುರತ್ತಕಲೆ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 7. ಕೊರಿಂಥಕಲೆಗ್ ಬರೆತಿ ಒಂಜನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
 8. ಕೊರಿಂಥದಕಲೆಗ್ ಬರೆತಿ ರಡ್ಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
 9. ಗಲಾತ್ಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 10. ಎಫೆಸದಕಲೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 11. ಪಿಲಿಪ್ಪಿಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 12. ಕೊಲೊಸ್ಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 13. ಥೆಸಲೋನಿಕದಕಲೆಗ್ ಬರೆತಿ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ
 14. ಥೆಸಲೋನಿಕದಕಲೆಗ್ ಬರೆತಿ ರಡ್ಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
 15. ತಿಮೋಥಿಗ್ ಬರೆತಿ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ
 16. ತಿಮೋಥಿಗ್ ಬರೆತಿ ರಡ್ಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
 17. ತೀತಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 18. ಫಿಲೆಮೋನುಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 19. ಇಬ್ರಿಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 20. ಯಾಕೋಬು ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 21. ಪೇತ್ರೆ ಬರೆತಿ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ
 22. ಪೇತ್ರೆ ಬರೆತಿ ರಡ್ಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
 23. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಸುರಿತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ
 24. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ರಡ್ಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
 25. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಮೂಜನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
 26. ಯೂದೆ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 27. ಪ್ರಕಟಣೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

https://en.wikipedia.org/wiki/Bible_(disambiguation)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೈಬಲ್&oldid=147695"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು