ಬೈಬಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬೈಬಲ್Bible ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿ‍ಫ಼್ ಪದCollection of sacred writings of Christian religionಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ನೆಟ್ಟ್ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪನ್ಪಿ ರಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗೊಲು ಉಂಡು. ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭೂಲೋಕದ ಸೃ‍ಶ್ಟಿ, ಬೊಕ್ಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವತಾರ ಆವೆರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೇಸುನ್ ಪುಟ್ಟು, ಬೋಧನೆ, ಸಾವು, ಪುನರುತ್ತಾನ, ಬೋಧನೆಲೆನ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಜಗತ್ತ್ ಡುಪ್ಪು ಮಾತಾ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ತರ್ಜುಮೆ ಆತ್ಂಡ್. ಕನ್ನಡೊಡು ೧೮೨೦ಟ್ಟ್ ತುಳುಟ್ಟು ೧೮೪೧ ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುದ್ರಣ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಿನೇ ತುಳು ಬೈಬಲ್ ಡ್. ೧೮೪೭ ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ತುಳು ಪೊಸ ಒಂಡಂಬಡಿಕೆ ಪನ್ಪಿನವು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುದ್ರಣ ಚರಿತ್ರೆ ಆರಂಭ ಆದ್ ೧೫೦ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೃತಿ ಆದುಂಡು.

ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಬೂಕುಲು(Old Testament)

 1. ಆದಿಕಾಂಡ
 2. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ

ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡುಪ್ಪು ಬೂಕುಲುNew Testament)( ನೆಟ್ಟ್ ೨೭ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು

  1. ಮತ್ತಾಯೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ
  2. ಮಾರ್ಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ
  3. ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ
  4. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ
  5. ಅಪೋಸ್ತೆಲೆರೆ ಕ್ರೀಯೊಲು
  6. ರೋಮಾಪುರತ್ತಕಲೆ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
  7. ಕೊರಿಂಥಕಲೆಗ್ ಬರೆತಿ ಒಂಜನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
  8. ಕೊರಿಂಥದಕಲೆಗ್ ಬರೆತಿ ರಡ್ಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
  9. ಗಲಾತ್ಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
  10. ಎಫೆಸದಕಲೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
  11. ಪಿಲಿಪ್ಪಿಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
  12. ಕೊಲೊಸ್ಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
  13. ಥೆಸಲೋನಿಕದಕಲೆಗ್ ಬರೆತಿ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ
  14. ಥೆಸಲೋನಿಕದಕಲೆಗ್ ಬರೆತಿ ರಡ್ಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
  15. ತಿಮೋಥಿಗ್ ಬರೆತಿ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ
  16. ತಿಮೋಥಿಗ್ ಬರೆತಿ ರಡ್ಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
  17. ತೀತಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
  18. ಫಿಲೆಮೋನುಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
  19. ಇಬ್ರಿಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
  20. ಯಾಕೋಬು ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
  21. ಪೇತ್ರೆ ಬರೆತಿ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ
  22. ಪೇತ್ರೆ ಬರೆತಿ ರಡ್ಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
  23. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಸುರಿತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ
  24. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ರಡ್ಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
  25. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಮೂಜನೇ ಪತ್ರಿಕೆ
  26. ಯೂದೆ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
  27. ಪ್ರಕಟಣೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೈಬಲ್&oldid=112613"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು