ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಒಂಟೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಒಂಜಿ ಡುಬ್ಬದ ಅರಬಿ ಒಂಟೆ

ಒಂಟೆ, ಉದ್ದ ಕಾರ್‌ದ, ಮಲ್ಲ ಬಿಮ್ಮದ ಮುಸುಂಟು ಉಪ್ಪುನ, ಅಂಚನೆ ಬೆರಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಚರ್ಬಿದ ಡುಬ್ಬದ ರಚನೆ ಇಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾಮೆಲಸ್ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಸ್ತನಿ ವರ್ಗೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ನಾಲ್ ಕಾರ್ದ ಪ್ರಾಣಿ. ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಭಾಸೆಡ್ ನೆಕ್ಕ್ Camel ಪಂಡ್ದ್  ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಗುಣಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪ್ರಾಣಿದ ಕಾರುಲು ಉದ್ದವಾದಿತ್ತುದು, ಕಾರ್ದ ಬಿರೊಲುಲು ಅಗೆಲವಾದ್ ಅಂಚನೆ ಗಾತ್ರೊಡು ಸಮಾನವಾದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸರೊಲೆಡು, ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಮರುಭೂಮಿಲೆಡು ಸರಾಗೊಡು ನಡಪರೆ ಇಜಿಂಡ ಬಲಿಪರೆ ಅಯಿಕುಲೆಗ್ ಅನುಕೂಲವಾಪುಂಡು. ಸರಿಯಾದ್ ಬುಲೆಯಿನ ಒಂಟೆಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೧.೮೫ ಡುದು ೨.೧೫ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಉಪ್ಪುವಾ.ಗಂಟೆಗ್ ಸಾಧಾರಣ ೪೦ ಕಿಲೊಮೀಟರು ವೇಗೊಡು ಬಲಿಪುನ ಸಾಮಾರ್ತೆ ಒಂಟೆಲೆಗು ಉಂಡು. ಸಂದರ್ಭೊಗು ಬೋಡಾಂಡ ಗಂಟೆಗ್ ೬೦ ಕಿಮೀದಾತ್ ವೇಗ ದೆಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಟೆಲೆಗ್ ಉಂಡು.

ಬೆರಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಡುಬ್ಬೊಲೆಡ್ ಚರ್ಬಿ (ಮೇದಸ್ಸು) ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಟೆಲೆಗ್ ಆಹಾರ ನೀರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಬರ ಕಾಲೊಡು ಅಯಿಕುಲೆನ ಡುಬ್ಬೊದ ಉಲಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಚರ್ಬಿ ಕರಾದ್ ಅಯಿಕುಲೆನ ಜೀವೊ ಒರಿಪಾವರೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮರುಭೂಮಿದ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ್ ಒಂಟೆ ಹೊಂದುನ ಪ್ರಾಣಿ.

ಅಯಿಕುಲೆನ ಕಣ್ಣ್‌ದ ಸೀಮೆಲು ಉದ್ದವಾದಿತ್ತುದು, ಮರುಭೂಮಿಡು ರಭಸದ ಗಾಳಿ ಬನ್ನಗ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಣಕುಲು ಕಣ್ಣ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋವಂದಿಲೆಕ್ಕ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಒಂಟೆಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೩೦೦ ಡುದು ೧೦೦೦ ಕಿಲೊತಾತ್ ತೂಕ ಉಪ್ಪುವಾ.

ಜೈಸಲ್ಮೆರ್‌ದ ಒಂಟೆ ಉಚ್ಚಯೊಡು ಸಿಂಗಾರ ಆಯಿನ ಒಂಟೆ

ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತ್ತೆ ಜೀವೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಟೆಲೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಧೊಕ್ಲು ಉಲ್ಲೊ.

೧.  ಅರಬಿ ಒಂಟೆ

ಒಂಜಿ ಡುಬ್ಬದ ಒಂಟೆ. ಉಂದೆಕ್ "ಡ್ರಾಮಡರಿ" ಒಂಟೆ ಇಂದ್ಲಾ ಪಣ್ಪೆರ್. ಪ್ರಾಣಿವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಸೆಡು ಕ್ಯಾಮೆಲಸ್ ಡ್ರಾಮೆಡರಿಯಸ್ (Camelus dromedarius) ಇಂದ್ ಪುದರು. ಈ ಬಗೆತ ಒಂಟೆಲು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯೊ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶೊಲೆಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅರಬಿ ಒಂಟೆಲು ೩೦೦ ಡುದು ೬೦೦ ಕಿಲೊತಾತ್ ದಿನ್ನ ಉಪ್ಪುವಾ.

ರಡ್ಡ್ ಡುಬ್ಬದ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾದ ಒಂಟೆ
ರಡ್ಡ್ ಡುಬ್ಬದ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾದ ಒಂಟೆ

೨. ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ ಒಂಟೆ

ಉಂದು ರಡ್ಡು ಡುಬ್ಬದ ಒಂಟೆಲೆನ ಜಾತಿ.ಕ್ಯಾಮೆಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯೇನಸ್.' (Camelus bacrianus) ಇಂದ್ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುದರು.

ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯ ದೇಸೊಲೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಇನ್ಪಿನ ದೇಶೊಡು ಉಗಮವಾಯಿನ ರಡ್ ಡುಬ್ಬದ ಒಂಟೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ ಒಂಟೆಲು ೩೦೦ ಡುದು ೧೦೦೦ ಕಿಲೊತಾತ್ ತೂಕ ಉಪ್ಪುವಾ. ಜೀವ ಮಲ್ಲೆಯಾಯಿನ ಕಾರಣ ಬಲಿಪುನ ವೇಗ ಗಂಟೆಗ್ ಸರಾಸರಿ ೨೭ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಆದುಂಡು.

ಕಾಟುಜಾತಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಯಾ ಒಂಟೆ

ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ ಒಂಟೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾಟು ಜಾತಿದ ಒಂಟೆಗ್ ಪ್ರಾಣಿವಿಜ್ಙಾನದ ಭಾಷೆಡು ಕ್ಯಾಮೆಲಸ್ ಫೆರಸ್ (Camelus ferus)ಇಂದ್ ಪುದರುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕಾಟು ಒಂಟೆಲು ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಬೊಕ ವಾಯುವ್ಯ ಚೀನಾದ ಭಾಗೊಲೆಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಾ.

ಒಟ್ಟು ಒಂಟೆಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆನ್ ಗಣನೆಗು ಗೆತೊಂಡಾ, ೯೪% ಅರಬಿ ಒಂಟೆಲು ಒರಿದಿನ ೬% ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಜಾತಿದ ಒಂಟೆಲು ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರು.

ಅಳಿಯಿನ ಸಂತತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ಲೀಸ್ಟೋಸೀನ್ (Pleistocene) ಹಿಮಯುಗತ ಪಿರಾಕುಡು ಬಡಕಾಯಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಭಾಗೊಲೆಡು ಜೀವೊಡು ಇತ್ತುದು ಕ್ರಮೇಣ ಅಳಿದ್ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಟೆದ ಸಂತತಿಗು ಕ್ಯಾಮೆಲೋಪ್ಸ್ ಹೆಸ್ಟರ್ ಮಸ್ (Camelops hestermus) ಇಂದ್ ಪುದರುಂಡು.

ಉಪಯೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಟೆಲು ಮರುಭೂಮಿಲೆಡ್ ಮನುಸ್ಯೆರೆನ್ ಅಂಚನೆ ಸರಕುಲೆನ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗ್ ದಿಂಜ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಾಣಿಲಾದುಲ್ಲಾ. ಒಂಟೆಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಈ ರಡ್ ಜಾತಿದ ಒಂಟೆಲೆನ್‌ಲಾ ಪೇರ್, ಮಾಸ, ಉಣ್ಣೆ (ಕುಜಲ್), ಚರ್ಮೊಗಾದ್ ಸಾಂಕರೆ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧.en:Camel

೨.https://www.livescience.com/27503-camels.html

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಒಂಟೆ&oldid=154524"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು