ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಣ್ಣ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಣ್ಣ್

ಕಣ್ಣ್ ಪಂಡ ದೇಹದ ಒಂಜಿ ಅಂಗೊ. ಉಂದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ.

ಕನ್ನಡೊಡು ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ಕಣ್ಣು ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.... ಪಾತೆರ ಕತೆಕ್ಕುಲೆಡ್ ಕಣ್ಣ್ಕ ಣ್ಣ್ ಪಾಡುನೆಕ್ಕ್ - ಕಣ್ಣ್ ಹಾಕುನಿ, ಕಣ್ಣ್ ದ ಸೀಕ್ ಗ್ - ಕೇಂಕಣ್ಣ್

ಕಣ್ಣ್ ದ ವಿದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣ್, ಬೋಳೆಕಣ್ಣ್,ಬಿದ್ದ್ ಕಣ್ಣ್, ಕುಪ್ಪುಳ್ ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಪಾಡುನಿ ಕಣ್ಣ್ ಕೂಂಪುನಿ ಕಣ್ಣ್ ತಪ್ಪಾವುನಿ ತಾರಾಯಿದ ಮಿತ್ತ್ ದ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟೆಗ್ ಕಣ್ಣ್ ಪನ್ಪೆರ್

Human eye - blue - without watermark

ತುಳು ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಣ್ಣ್ ಕೊರಿ ಮುರ್ಗೊ ಕಣ್ಣಿಡ್ ಬೂರ್ಂಡ್
  • ಕಣ್ಣಗ್ ಅಂಜನೊ ಬಂಜಿಗ್ ಬೆಂಞಣೊ
  • ಕಣ್ಣಗ್ ಬೂರಿ ಕಳುವೆ ಕಂತಂದೆ ದಾಲ ಬುಡಂದ್
  • ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ತೂಯಿನ ತಿಕ್ಕಂದ್ ಬಾಯಿಡ್ ಪಂಡಿನ ಬರಂದ್
  • ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ತೂಂಡಲಾ ಕಣ್ಣ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ
  • ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ನೆತ್ತೆರಿಜ್ಜಿ ಕರ್ಳ್ ಡ್ ಪಸೆ ಇಜ್ಜಿ
  • ಕಣ್ಣ್ ತೋಜಾಂದಿನಾಯಗ್ ಕನ್ನಡಿ ದಾಯೆ
  • ಕಣ್ಣ್ ತೋಜಂದಿನಾಯಗ್ ಕುಣ್ಣೆ ತೋಜಾಯಿಲೆಕ್ಕ

ಪಾತೆರ್ನಗಲಾ ಕಣ್ಣ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಧೊಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು- ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣ್, ಕೇಂಕಣ್ಣ್, ಸೂಪಿ ಕಣ್ಣ್, ಬಿದ್ದ್ ಕಣ್ಣ್, ಕಣ್ಣ್ ಪಾಡುನಿ, ಕಣ್ಣ್ ಹಾಕುನಿ, ಕಣ್ಣ್ ಕೂಂಪುನಿ,

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಣ್ಣ್&oldid=140998"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು