ವರ್ಗೊ:ದೇಹತ ಅಂಗೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದೇಹತ ಅಂಗೊಲು ಕಣ್ಣ್, ಕೆಬಿ, ಮೂಕು, ತರೆ, ಕೂಜಲ್‍, ನೆತ್ತಿ, ದುಡಿ, ಕೂಲಿ, ನಾಲಾಯಿ, ಕೆಕ್ಕಿಲ್‍, ತಿಗಲೆ, ಮಿರೆ, ಪೂವೊಲು, ಸೊಂಟ, ಕೈ, ಕಾರ್‍, ಬಿರೆಲ್‍, ತೊಡೆ, ಪಾದ, ಅಂಗೈ, ಉಗುರು, ಬಿರೆಲ್‍, ಕೈತ್ತಗಂಟ್, ಪಾದ, ಕಾರ್ದಗಂಟ್, ಬಂಜಿ, ಕರ್ಲ್, ಶ್ವಾಸಕೋಸ, ಅನ್ನನಾಳ, ಪಡಿಕೆ ಪೋಪಿನ ಜಾಗೆ, ಪೀ ಪೋಪಿನ ಜಾಗೆ, ರೋಮ, ಬೆರಿ, ಬೆರಿತ್ತಮುಳ್ಳು, ತೊಡೆ, ಮೀಸೆ, ಉಂದು ಮಾತಾ ದೇಹತ ಅಂಗೊಲು, ಕಣ್ಣ್, ಕೆಬಿ, ಕೈ, ಕಾರ್ ಉಂದು ಮಾತಾ ರಡ್ರಡ್ಡ್‍ ಇತ್ತ್ಂಡ ಕೈಕಾರ್‍ದ ಬಿರೆಲು ಪತ್ತ್‍ ಪತ್ತ್‍ ಉಮಡು. ಕೂಜಲ್‍, ನರೊಕ್ಕುಲು ಗನ್ಪೆರೆ ತೀರಂದಿನಾತ್‍ ಉಂಡು.

"ದೇಹತ ಅಂಗೊಲು" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೮ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೮ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.