ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಾರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಆಣ್‌ಲೆನ ಬಲತ್ತ ಕಾರ್

ಕಾರ್ ನಡಪೆರೆ ಬೋಡಾಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಗ. ಶರೀರದ ದಿನ್ನೊನ್ ದೆತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಡೆಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರಗು ಬೋಡಾಪುನ ಅಂಗ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆದ ಕಾರ್‌ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯೆರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ತರಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್, ಕಾರ್‌ದ ಎಲು, ಸ್ನಾಯುಲು, ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಲು, ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಲು, ರಕ್ತನಾಳಲು, ನರಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮೊಲು ಉಪ್ಪುಂಡು.

Human leg bones labeled

ಕಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕಂಬದ ಆಕಾರೊ ಹೊಂದ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುನ, ದಿನ್ನೊನು ತುಂಬುನ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನೆದ ಶಾರೀರಿಕ ರಚನೆ ಆದ್ ಉಂಡು. ಚಲನೆದ ಅವಧಿಡ್, ಕಾರ್‌ಲೆನ್ ವಿಸ್ತರಿಸುನ ಆಧಾರ ದಂಡೊಲಾದ್‌ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ನರಮಾನಿ ಬೊಕ್ದ ಒರಿನ ಸಸ್ತನಿಲೆಡ್, ಕಾರ್ ಎಲುಕುಲು, ಸ್ನಾಯುಲು, ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಲು, ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಲು, ರಕ್ತನಾಳಲು, ನರಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮನ್ ಒಳಗೊಳ್ಳ್‌ದ್ ಉಂಡು. ಕೀಟಲೆಡ್, ಕಾರ್ ಬಹುತೇಕ ಈ ಮಾತೆನ್‌ಲಾ ಒಳಗೊಳ್ಳ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಒಂಜೆನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಾದ್, ಅಪು ಪಂಡ ಕೀಟೊಲು ಎಲುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮ ರಡ್ಡೆತ ಕಾರ್ಯೊನು ಮಲ್ಪುನ ಬಾಹ್ಯಕವಚನ್ ಹೊಂದ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾರ್‌ದ ಕೊಡಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪಾದನ್ ಕಾರ್‌ದ ಭಾಗ ಪಂಡ್‌ದೇ ಪರಿಗಣಿಸವೆರ್, ಬೇತೆ ಸಮಯೊಡು ಅಯಿನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸವುಂಡು. ಅವ್ವೇ ರೀತಿ, ಸೊಂಟದ ಕೀಲು ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಶರೀರೊಗು ಸೇರುನ ಒರಿನ ಜಾಗೆಲೆನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾರ್‌ದ ಭಾಗ ಪಂಡ್‌ದೇ ಪರಿಗಣಿಸವೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರ್- ಚಿತ್ರ ದರ್ಶಿನಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಾರ್&oldid=163316"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು