ಬಳಕೆದಾರೆ:Kalladka Prashanth/ಎನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಕಳ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ದೇಹೊದ ಬಾರಿ ಮುಕ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಗ.

ಬಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಯಿ

ಕೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲಾಯಿ ಅಯಿತುಲಯಿ ಉಪ್ಪುನ ೨ ಮುಕ್ಯ ಅಂಗೊಲು. ಜೊಕುಲೆಗ್ ೨೦ ಕೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಕುಲೆಗ್ ೨೮-೩೨ ಕೂಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಿತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತ್‌ದ ದುಟಿಕುಲು ಬಾಯಿಗ್ ಬಾಕಿಲಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕೊ. ತೆನಸ್ ತಿನಿಯೆರೆ , ಪಾತೆರಿಯೆರೆ , ತಿಂದಿನ ಕಕ್ಕಿಯೆರೆ , ಗಾಲಿ ಉಲಯಿ ಪಿದಯಿ ಬುಡಿಯೆರೆ ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಗೊಲು ಉಪಕಾರ ಆಪೊ. ಬಾಯಿದುಲಯಿದ ಚರ್ಮ ಮೆದು ಚರ್ಮ, ಅವು ಯೇಪಲ ಉಬ್ಬಿ ನೀರ್ದ್ಥ್ ಚಂಡಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು , ಅಂಚಾದ್ ತಿನಿಯೆರೆ, ಪಾತೆರಿಯೆರೆ ಸುಲಬ ಆಪುಂಡು. ನುಂಗೆಲ್ ಬಾಯಿ ಯೆಪೊಲ ತಿನಿಯೆರೆ, ಪಾತೆರಿಯೆರೆ ಕಸ್ಟ ಅಪುಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ಸುಲಬೊಡು ಬಾಯಿಡ್ ಗಾಯ ಆಪುಂಡು, ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬಾಯಿಡ್ ಉಬ್ಬಿ ನೀರ್ ಜಿಂಜ ಮುಕ್ಯ.

ಬಾಯಿದ ಆರೋಗ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಯಿದ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಕ್ ಜಿಂಜ ಮುಕ್ಯ. ಅಂಚಾದ್ ಯೆಡ್ಡೆ ತೆನಸ್ ತಿನೊಡು, ಜಿಂಜ ನೀರ್ ಪರೊಡು. ದಿನೊಲ ಬಾಯಿ, ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕೊಡು, ದುರಬ್ಯಾಸ ಬುಡೊಡು. ತೆರಿದ್ನಕುಲೆಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ಕಲ್ಪೊಡು. ಬಾಯಿದ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಡಿ ದೇಹೊದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೈಕನ್ನಡಿ ಅಂಚಾದ್ ದೇಹೊದ ಬೇತೆ ಸೀಕ್ದ ಚಿನ್ನೆಲು ಬಾಇಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡ್.ದೇಹೊಗು ಉಶ್ನ ಆಂಡ ಬಾಯಿಡ್ ಪುಡಿ ಬೂರುಂಡು. ಚೀಪೆ ಪಡಿಕೆದ ಸೀಕ್ದಕುಲೆನ, ಬಂಜಿದುಲಯಿದ ಗಾಯ, ಕಫ಼ ದಮ್ಮು ಇಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲೆನ ಬಾಯಿ ಮೂರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಜಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ನಕುಲೆನ ಬಾಯಿ ನುಂಗುದು ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುನಲ ಉಂಡು.[೧]

ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುರಬ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನ ಬಾಯಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಿಯೆರ್ಲ ಆವು. ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪುನ ಅಬ್ಯಾಸ, ಪುಗೆರೆ ಅಗ್ಗಿನ ಅಬ್ಯಾಸ, ಬೀಡಿ, ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಒಯಿಪುನ ಅಬ್ಯಾಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಿಯೆರೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರನ.

ಕೂಲಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೊಕುಲೆನ ಬಾಯಿಡ್ ೨೦ ಕೂಲಿಲು, ಮಲ್ಲ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]