ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ ದಾದ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ ನರಮಾನಿಯನ ಸರೀರೊಡು ಉಂಡಾಪಿನ ಜೀವಕೋಶಲೆನ ಅಸಹಜ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್.ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನರಮಾನಿಯನ ಸರೀರೊಡೆ ಸುರುವಾದ್ ಅಂತ್ಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ .ಈ ರೋಗು ಒಂಜಾ ಪೂರಾ ಗುಣ ಆವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನರಮಾನಿಯನ್ ಬಲಿ ದೆತೊನುನಂಚಿನ ಸೀಕ್.ಒವ್ವೆ ಅಂಗದ ಜೀವಕೋಶೊಲು,ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಂಗಾಂಶೊಲು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಖಂಡೆಯಾದ್ ಕಡೆಕ್ ಆ ಅಂಗಾಂಶದ ಕಾನ್ಸರ್‌ಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್,ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್,ಕರ್ಲ್‌ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್,ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ.ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಚರ್ಬಿದ ಖಂಡೆದ(ಗಡ್ಡೆ) ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅವೆಡ್ದ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಖಂಡೆ(ಗಡ್ಡೆ)ಯಾದಿತ್ತ್ಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡುಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒರಿಯಡ್ದ್ ಕುಡೊರಿಯಗ್ ಪಗರುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಯಿಡ್ದ್ ನರಮಾನಿಯನ ಸರೀರೊಗು ಅಂಟೊನುಂಜಿ.[೧]

ಗರ್ಭಕೋಶ ಪಂಡ ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಸರೀರೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಗಾಂಶ[೨]. ಅಂಡಾಶಯೊಡ್ದು ಅಂಡಾಣು(ತೆತ್ತಿ)ಬುಡುಗಡೆಯಾದ್ ವೀರ್ಯಣುದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ್ ಭ್ರೂಣವಾದ್ ಆವು ಮಲ್ಲೆಯಾದ್ ಪಿದಯಿ ಬನ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಗರ್ಭಕೋಶ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಬೊಕ್ಕ ಗುದನಾಳದ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನ್ ಅಂಗಾಂಶ. ಗರ್ಭಕೋಶ ಮೂಜಿ ಪದರೊಡ್ದು ರಚನೆ ಆತ್ಂಡ್.ಉಲಯಿದ ಪದರೊನು ಎನ್‍ಡೊಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಡುತ ಪದರೊನು ಮ್ಯೊಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂಚನೆ ಪಿದಯಿದ ಪದರೊನು ಪ್ರಿರಿಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಾಳ್(ಗರ್ಭವತಿ)ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ಭ್ರೂಣದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಗ್ ಬೊಡಾದ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಉಲಯಿದ ಗೋಡೆ(ಪದರ) ಎನ್‍ಡೊಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ದಪ್ಪ ಅಪುಂಡು.ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಾಳ್ ಆಯಿಜ್ಜಿಂಡ ಎನ್‍ಡೊಮೆಟ್ರಿಯಮ್‌ದ ದಪ್ಪ ಆಯಿನ ಅಂಗಾಂಶ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿತ ಋತುಸ್ರಾವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಯಿ ಪೊಪುಂಡು.ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎನ್‍ಡೊಮೆಟ್ರಿಯಮ್‌ದ ದಪ್ಪ ಆಯಿನ ಅಂಗಾಂಶ ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿದ್ ಕಂಡೆಯಾದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪುಂಡು[೩]

ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರ್ಭಕೋಶದ ಉಲಯಿದ ಭಾಗೊಡು ಪಂಡ ಎನ್‍ಡೊಮೆಟ್ರಿಯಮ್‌‌ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ನ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಗರ್ಭಕೋಶೊಗು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ರವಿಕೆಯಾದ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಉಲಯಿದ ಪದರ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು.ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಯಿನ ಅಂಗಾಂಶ ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿದ್ ಕಂಡೆಯಾದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪುಂಡು[೪].

ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಸಮಯೊಡುಲ ಋತುಸ್ರಾವ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು[೫].
  • ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುನಗ ಬಂಗ/ಕಷ್ಟ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು.
  • ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ(ಸಂಭೋಗ)ದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು.

ಕಾರಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೪೦ ಡ್‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ದ್ ೭೦ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೊದ ಪೊಂಜೊಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗ್ ಬಲಿಯಾಪೆರ್.ಅವೆಕ್ ಹಾರ್ಮೊನು ಅಸಮತೋಲನನೆ ಕಾರಣವಾದುಂಡು.

ಹಾರ್ಮೊನು ಅಸಮತೋಲನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಅಂಚನೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಗರ್ಭಕೋಶೊದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‌ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತಾನಭಿವೃದ್ದಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಹಾರ್ಮೊನುಲು.ಅಂಡಾಶಯೊಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆಯಾಯಿನ ಅಂಡಾಣು(ತೆತ್ತಿ)ಗರ್ಭಾಶಯೊಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೊಡಾಂಡ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಅಂಗಾಂಶ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪೊಡು. ತೆತ್ತಿದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‌ಗ್ ಈ ಹಾರ್ಮೊನುಲು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು.ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಸ್ರವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.ಅಪಗ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ರವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಆಂಡಾ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಉಲಯಿದ ಪದರೊನು ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಂಡು.ಆ ಅಂಗಾಂಶ ಬುಳೆದ್ ಕಂಡೆ ಆ‍ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು[೬].

ಸರೀರೊದ ತೂಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಂಜೊಲು ಸರೀರೊದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿಯಾಂಡ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್‌ದ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು .ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್‌ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು.

ಜೋಕುಲಾವಂದೆ ಉಪ್ಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಾಳ್ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಸ್ರವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಆಪುಂಡು.ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಾಳ್ ಆವಂದೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ರವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಆದ್ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.

ಟೊಮೊಕ್ಸಿಫೆನ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಟೊಮೊಕ್ಸಿಫೆನ್ ಪಂಡ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದ್ ಈ ಮರ್ದ್ ದೆತೊನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೊಲು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ಗ್ ಬಲಿಯಾಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು.

ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಂಶಪರಂಪರೆಯಾದ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮಗಳೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು.

ಪರೀಕ್ಷೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಜಿ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ತೂದೂ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಯಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆನ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತೆರಿಯೊಡಾಪುಂಡು[೭]

ಎನ್‍ಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರ್ಭಕೋಶದ ಉಲಯಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಉಲಯಿದ ಪದರದ ಅಂಗಾಂಶೊನು ಚೂರು ದೆತೊಂದು ಅವೆನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೋಪ್‌ದ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಡಾಪುಂಡು. ಬೇತೆ ವಿಧಾನೊದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊನಿಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬಯಾಪ್ಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಸ್ತ್ ನಿಖರವಾದುಪ್ಪುಂಡು.

ಡಿ ಅಂಡ್ ಸಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ವಿಧಾನೊಡು ಗರ್ಭಕಂಠದ ದ್ವಾರೊನು ಹಿಗ್ಗಿಸದ್ ಚಮಚದ ಆಕಾರದ ಉಪಕರಣೊನು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಉಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಅಲ್ಪದ ಅಂಗಾಂಶೊನು ಚೂರು ಕೆರೆತ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೆನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೋಪ್‌ದ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಡಾಪುಂಡು.ಈ ವಿಧಾನೊದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಗ ರೋಗಿನ ಮತಿ ತಪ್ಪಾವೊಡಾಪುಂಡು.

ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಮ್ ಆಂಡ್ ಹಿಸ್ಟರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರೋಗಿನ ಸರೀರೊದ ಜನರಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತ್ತಂದಿನ ಗಂಟ್‍, ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆ ದುಂಬುದ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಅವೆಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮರ್ದ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಡಾಪುಂಡು.

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ವಜೈನಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಮ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕನ್ ವಜೈನದ ಮುಖಾಂತರ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಉಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಅಲ್ಪದ ಸೊನೊಗ್ರಫಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಅವೆನ್ ತೂದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಡಾಪುಂಡು.

ಸಿ.ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್‌ಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಳವಡಿಸಯಿನ ಎಕ್ಸ್‌ರೆ ಮಿಷನ್‌‌ದಂಚಿನ ಉಪಕರಣೊನು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಉಲಯಿ ಪಾಡ್‌‌‍‌‍‍‌‌ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರಿ‌ಡ್‍‌‌‍‌‍‌ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿತ್ರ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಡಾಪುಂಡು.

ಮರ್ದ್ (ಟ್ರಿಟ್‍ಮೆಂಟ್)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸರ್ಜರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಸರೀರೊದ ಭಾಗೊನು ಕೊಯಿದ್ ದೆಪ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ಕ್ರಮೊಕ್ಕು ಸರ್ಜರಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಸರ್ಜರಿದ ಮುಖಾಂತರ ಗರ್ಭಕಂಠ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಭಾಶಯೊನು ಕೊಯಿದ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಕ್ಕು ಹಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಮಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಸರ್ಜರಿ ಮನ್ಪುನಗ ಗರ್ಭಕಂಠ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಭಾಶಯೊನು ಯೋನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪಿದಯಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಕ್ಕು ವಜೈನಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಮಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಸರ್ಜರಿ ಮನ್ಪುನಗ ಬಂಜಿನ್ ಉದ್ದೊಗು ಕೊಯಿದ್ ಗರ್ಭಕಂಠ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಭಾಶಯೊನು ಪಿದಯಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಕ್ಕು ಅಬ್ಡೊಮಿನಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಮಿ ಪನ್ಪೆರ್.ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿನ್ ಕಿನ್ಯ ಕೊಯಿದ್ ಲೆಪ್ರಸ್ಕೋಪ್‌ದ ಮುಖಾಂತರ ಗರ್ಭಕಂಠ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಭಾಶಯೊನು ಕೊಯಿದ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಕ್ಕು ಲೆಪ್ರಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಮಿ ಪನ್ಪೆರ್.ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸರ್ಜರಿ ಮನ್ಪುನಗ ಗರ್ಭಕಂಠ ಗರ್ಭಾಶಯ,ಯೋನಿದ ಭಾಗ,ಅಂಡಾಶಯ ,ಡಿಂಬನಾಳ ಪೂರಲ ಕೊಯಿದ್ ದೆಪ್ಪುಡಾಂಪುಂಡು ಈ ಕ್ರಮೊಕ್ ರೇಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಮಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಸರೀರೊದ ಭಾಗೊಗು ಕ್ಷ-ಕಿರಣೊ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊನು ಬುಳೆಯೆರೆ ಬುಡಂದೆ ಅವೆನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೆರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಕ್ಕು ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್‌ನಲ್ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ ಪಂದ್ ರಡ್ಡ್ ವಿದೊಕುಲುಂಡು. ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಉಪಕರಣೊ ಸರೀರೊದ ಪಿದಯಿಡ್ದ್ ಕ್ಷ-ಕಿರಣೊ ಮಾತ್ರ ಸರೀರೊದ ಉಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊನು ಕೆರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್‌ನಲ್ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ ಪನ್ಪೆರ್.ಕಿನ್ಯ ವಯರ್‍ನ್ ಸರೀರೊದ ಉಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ನೇರವಾದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊದ ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಷ-ಕಿರಣೊದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊನು ಕೆರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಕ್ ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ಸ್ಟೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ವಿದೊನು ಅವಲಂಬಿಸದ್ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.

ಕಿಮೊಥೆರಫಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಿಮೊಥೆರಫಿ ಟ್ರಿಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊನು ಕೆರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊ ವಿಭಜನೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು.ಕಿಮೊಥೆರಫಿ ಟ್ರಿಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಬಾಯಿಡೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು.

ಹಾರ್ಮೊನ್‌ಥೆರಫಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊನು ವೃದ್ದಿ ಮನ್ಪುನ ಹಾರ್ಮೊನ್‌ನ್ ದೆಪ್ಪುನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಯಿತ ಕ್ರಿಯೆನ್ ಉಂತಾಪಿನ ಟ್ರಿಟ್‍ಮೆಂಟ್‌ಗ್ ಹಾರ್ಮೊನ್‌ಥೆರಫಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬಯೊಲೋಜಿಕ್ ಥೆರಫಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ ರೋಗಿನ ಸರೀರೊದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ನ್ ಎದುರಿಸವುನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಟ್ರಿಟ್‍ಮೆಂಟ್‌ಗ್ ಬಯೊಲೋಜಿಕ್ ಥೆರಫಿ ಅತ್ತಂಡ ಇಮ್ಯೂನೊ ಥೆರಫಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾನ್ಸರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ದೆತೊಂದು ಗುಣ ಮಲ್ಪಿನವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಙದ ಕೆಲಸ ಆಂಚಾದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುನೆಗ್ ದುಂಬೆ ಬರಂದಿನಂಚನೆ ಮಲ್ಪುರೆ ಪ್ರಯತ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸರೀರೊಡು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಫಲ ಪರ್ಂದ್ ತರಕಾರಿಲೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನೊಡು.ಸರೀರೊಡು ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಬಿ(ಬೊಜ್ಜು) ಸೇರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು.ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೊಡು.ತಂಬಾಕು,ಮದ್ಯಪಾನ ,ಧೂಮಪಾನೊದಂಚಿನ ಹಾಳ್ ಅಭ್ಯಾಸೊನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಜಾಸ್ತಿ ಜನೊತೊಟ್ಟುಗು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಸರೀರೊದ ಒವ್ವೆ ಅಂಗ ಬಾತ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ ಆ ಬಾಪು ೪ ದಿನೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ವೈದ್ಯೆರೆಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾವುನ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯೆಪಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕ್‌ನ್ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸುರುತ ಹಂತೊಡೆ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಗುಣ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2021-09-10. Retrieved 2021-09-10. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  2. /www.udayavani.com/supplements/health-news/cancer-cervix
  3. http://www.medicinenet.com/uterine_cancer/article.htm
  4. https://kannada.grihshobha.in/health/cervical-cance
  5. https://vijaykarnataka.com/lifestyle/pregnancy-parenting-tips/what-are-the-symptoms-and-signs-of-uterine-cancer/articleshow/78385551.cms
  6. "Archive copy". Archived from the original on 2021-09-10. Retrieved 2021-09-10.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  7. http://www.cancer.net/cancer-types/uterine-cancer/symptoms-and-signs