ಬಂಜಿನಾಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವು

ಬಂಜಿನಾಲ್ ಪಂಡ ಬಂಜಿಡ್ ಗರ್ಬೊ ಉಂತಿನಾಲ್. ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಎಚ್ಚ ಸಂತತಿಲು ಪೊಂಜೊಲೆಡ ಬುಲೆಪುನ ಸಮಯೊನು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೧] ದಿಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಲ್{ಬಹು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ)(multiple pregnancy) ಪಂಡ ಒಂಜೆಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಸಂತಾನೊನು ಉಳಗೊಂಡಿನಾಲ್. ಇಂದಕ್ ಉದಾರ್ಮೆ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು.[೨]. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬೋಗೊ(ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ (ಅಂಡಾಣು ಬುಕ್ಕೊ ವೀರ್ಯಾಣುಲು ಒಂಜಾಪುನ)ಅತ್ತಂಡ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಡ್ದ್ ಉಂಡಾವು. ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ದುಂಬುದ ಪಿದಾಯಿದ ಕುದಿ(ಋತುಚಕ್ರೊಡ್ದ್ ಸುಮಾರ್ 40 ವಾರೊಲೆ(೨೮೦ ದಿನೊ) ಕಾಲ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಪೆದ್‍ಪುನೆ(ಹೆರಿಗೆ)ಡ್ ಅಕೇರಿಯಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲು ಸುಮಾರ್ 29½ ದಿನೊಲೆನ್ ಹೊಂದೊಂದ್ ಸುಮಾರ್ ಒರ್‌ಂಬೊ ಚಾಂದ್ರಮಾನೊ ತಿಂಗಲುಲೆಗ್ ಸಮೊ ಆಪುಂಡು. ತತ್ತ್‌ನ ಪಿದಯಿದ ಕುದಿ, ಮೆತ್ತೆನೊದ ಮಿರೆಕುಲು, ಮಿರೆತ ಬುಲೆಚಿಲ್, ಮಿರೆತ ಕೊಡಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣೊಗು ತಿರ್ಗುನೆ, ಓಂಕತೆ ಬುಕ್ಕೊ ಕಕ್ಕುನೆ, ಬಡವು ಬುಕ್ಕೊ ಅಪಾಪಗ ಪಡಿಕೆ ಬರ್ಪುನೆ ಉಂದು ಬಂಜಿನಾಲೆನ ಲಕ್ಸನೊಲು.[೩] ಗರ್ಬೊ ಇಪ್ಪುನವು ಗರ್ಬೊ ಪರೀಕ್ಸೆಡ್ ನಿರ್ದಾರೊ ಅಪುಂಡು.[೪]

ಬಂಜಿನಾಲ್ ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ pregnant ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಪುನೆ
ಗರ್ಭ ಮೂಡಿಸು fertilise ಗರ್ಬೊ ಉಂಡುಂದು ತೋಜಾವುನೆ
ಗರ್ಭಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆ sterilise ಗರ್ಬೊ ಉಂತುನ ಸಕ್ತಿನ್ ಕಲೆವೊನುನೆ
ಗರ್ಭಾಧಾನ ಮಾಡು fertilise ಗರ್ಬೊ ಉಂತಾವುನೆ
ಗರ್ಭಾಧಾನ ಮಾಡು impregnate ಗರ್ಬೊ ಉಂತಾವುನೆ
ಗರ್ಭ ವಾಸ gestation ಗರ್ಬೊ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ
ಗರ್ಭಕಾಲ gestation period ಗರ್ಬೊದ ಸಮಯೊ
ಗರ್ಭಕೋಶ matrix ಗರ್ಬೊಕೋಸೊ
ಗರ್ಭಕೋಶ uterus ಗರ್ಬೊಕೋಸೊ
೧೦ ಗರ್ಭಕೋಶ womb ಗರ್ಬೊಕೋಸೊ
೧೦ ಗರ್ಭಧಾರಣ insemination
೧೨ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ conception
೧೩ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ gestation
೧೪ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ pregnancy
೧೫ ಗರ್ಭನಿರೋಧ contraception
೧೬ ಗರ್ಭಪಾತ abortion
೧೭ ಗರ್ಭಪಾತ miscarriage
೧೮ ಗರ್ಭಪಾತ miss
೧೯ ಗರ್ಭಪಿಂಡ embryo
೨೦ ಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ gynecology
೨೧ ಗರ್ಭಸೂತ್ರ axis
೨೨ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ miscarriage
೨೩ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ miss
೨೪ ಗರ್ಭಾಣು germ
೨೫ ಗರ್ಭಾಧಾನ fertilisation
೨೬ ಗರ್ಭಾಧಾನ insemination
೨೭ ಗರ್ಭಾವಧಿ gestation
೨೮ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ gestation
೨೯ ಗರ್ಭಾಶಯ matrix

ರೋಗ ಸೂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಗರ್ಬೊದ ಕಾರಣೊಡ್ದು ಬಂಜಿನಾಲೆನ ಮೋರೆದ ಬಣ್ಣೊ ಬದಲಾಪುಂಡು

ಬಂಜಿನಾಲೆನ ಲಕ್ಷಣೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತೊಂದರೆಲು (ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳು ಗರ್ಬೊದ ಸ್ತಿತಿಡ್ ಉಂಡಾಪುನೆ ಅತ್ತಂದೆ ದಿನೊನಿತ್ಯೊದ ಜೀವನ ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ ಗುಮಾನೊಗು ಬರ್ಪುನಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಲೆದ ಆರೋಗ್ಯೊಗು ಒವ್ವೇ ಅಪಾಯೊನು ಉಂಡುಮಾಲ್ಪುಜಿ. ಉಂದು ಬಂಜಿನಾಲೆನ ತೊಂದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ತೊಡಕುಅತ್ತ್. ಒರೋರ ಒವ್ವೇ ಲಕ್ಷಣೊಲು ಸಾಮಾನ್ಯೊ ತೊಂದರೆಲಾದ್ ಗುಮನೊಗು ಬರ್ಪುಂಡೋ ಅವ್ವೇ ಎಚ್ಚ ಸಮಯೊಡು ತೊಂದರೆ ಆದ್ ತೋಜುಂಡು. ಉದಾರ್ಮೆಗ್, ವಾಂಕತೆ(ಕಾಂಡೆದ ಬೇನೆ). ಉಂದು ಒಂತೆ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಆದಿಪ್ಯೆರೆ ಯಾರು, ಅಂಡ ಉಂದು ಕಕ್ಕುನೆತೊಟ್ಟುಗೆ ಸೇರ್ದ್ ನೀರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನೆಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಹೈಪರೆಮೆಸಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾವಿಡರಮ್ಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು.

ಬಂಜಿನಾಲೆನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತೊಂದರೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಚನೆ, ಗರ್ಬಾವಸ್ತೆದ ಸಮಯೊಡು ಗರ್ಬದಾರನೆದ ತೊಂದರೆಲು ಆಯಿನ ಡೀಪ್ ವೇಯ್ನ್ ಥ್ರಾಂಬೋಸಿಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಗರ್ಬಾವಸ್ತೆಡ್ ಎಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ ಅಪುನಂಚಿನ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುವಂತಹಒತ್ತಡೊಡು ಆಪುನ ರೋಗೊಲೆಗ್ ಕಾರನೊ ಆವು.

ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಒನಸ್-ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ, ಪುಸ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒನಸ್-ತೆನಸ್, ಬುಕ್ಕೊ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯೊ. ಒನಸ್-ತೆನಸ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕೊ ಇತ್ತೊಂದು ವಿಟಮಿನ್‌ಲೆನ್ ಕರ್ಬೊದ ಬುಕ್ಕೊ ಸುಣ್ಣೊದ ಅಂಸೊನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನವು ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಗರ್ಬೊ ಸ್ತಿತಿಡ್ ದುಂಬುದ ಒಂಜರೆ ಪಟ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ತೆನಸ್‌ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಉಂದು ಮೂಜನೆದ ತಿಂಗೊಲುಡ್ದೇ ಸಾಜವಾದ್ ಉಂಡಾಪುನ ಎಚ್ಚದ ಬಡಾವುಡ್ದು ತಿಕುಂಡು. ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು, ಪರ್ಂದ್ ಅತ್ತಂದೆ ದಿನೊಕ್ಕು ಕಮ್ಮಿಡ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಲೀಟರ್ ಪೇರ್‌ನ್ ದೆತೊಂಡ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಸಕ್ತಿ ತಿಕುಂಡು. ದುಂಬರಿನ ದೇಸೊಲೆಡ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಾಸ್ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರೊ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಅಗತ್ಯೊದ ವಿಟಮಿನ್‌ ಇಪ್ಪುನ ತೆನಸ್‍ ದೆತೊಂದು ಆ ಸಮಯೊಡು ಬುಕ್ಕೊ ಪೆದುಪುನ ಸಮಯೊಡು ಬಂಙೊ ಆವಂದಿಲೆಕೊ ತೂವೊನುವೆರ್. ಆಂಡ ಭಾರತೊದಂಚಿತ್ತಿ ದುಂಬರಿಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ದೇಸೊಲೆಡ್ ಪುಸ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ತೆನಸ್ದ ಕೊರತೆ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು. ಕರ್ಬೊದ ಅಂಸೊದ ಕೊರತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಕರ್ಬೊದ ಅಂಸೊದ ಕೊರತೆಡ್ದಾರ ಕಡಮೆ ನೆತ್ತರ್‌ದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಜುಂಡು. ಬಂಜಿನಾಲ್ ಗಂಗಸರೊ, ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್, ಪುಗೆರೆ ಪಾಡಿನ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ತಿನಿಯೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ಬಂಜಿನಅಲೆನ ನರಮಂಡಲೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥಿತಿಡ್ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರೊ ಮನಸ್ಸ್ ಕೋಪೊಡುಪ್ಪಂದಿನಂಚ ಎಚ್ಚರೊಡು ಇಪ್ಪೊಡು. ಅಗತ್ಯೊಗು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲಾ ೧೦ ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬಾಲೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್‌ಗ್ ಅಗತ್ಯೊ. ಮೈಕ್ ಪಾಡುನ ಕುಂಟುಲು ಬಂಜಿ, ಮಿರೆನ್ ಬಿಗಿಪ್ಪಂದಿ ಲೆಕೊ ಇಪ್ಪೊಡು. ಬಂಜಿನಾಲಾದಿಪ್ಪುನಗ ಸರೀರೊದ ಸಮತೋಲನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ್ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರೊ ಬಂಜಿನಕುಲು ನಡಪುನಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಯಾಂಡಲಅ ಡಂಕ್‌ದ್ ಬೂರುನೆ ಸಾಮಾನ್ಯೊ. ಸರೀರೊಗು ಬೇನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಬೇಲೆನ್ ಮಾಲ್ಪುನಗ ಬೇಲೆಲು, ಎತ್ತೊಡ್ದ್ ಲೈಪುನೆ, ದಿಂಜಿ ದಿನ್ನೊ ತುಂಬುನೆ, ದೂರೊ ಪ್ರಯಾನೊ ಪೋಪುನೆ ಇಂದೆನ್ ಪೂರ ಬುಡೊಡು. ಎತ್ತರೊದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಜೋಡು ಪಾಡುನ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ್‌. ವಾ ಆತಂಕೊಲಾ ಇಜ್ಜಂಡ ಸಂಭೋಗ ಮಲ್ಪುನೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಲೆನ್ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್‍ದ ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. cite web|title=Pregnancy: Condition Information|url=http://www.nichd.nih.gov/health/topics/pregnancy/conditioninfo/Pages/default.aspx%7Cwebsite=http://www.nichd.nih.gov/%7Caccessdate=14 March 2015|date=December 19, 2013
  2. cite book|last1=Wylie|first1=Linda|title=Essential anatomy and physiology in maternity care|date=2005|publisher=Churchill Livingstone|location=Edinburgh|isbn=9780443100413|page=172|edition=Second|url=https://books.google.ca/books?id=QgpOvSDxGGYC&pg=PA172
  3. cite web|title=What are some common signs of pregnancy?|url=http://www.nichd.nih.gov/health/topics/pregnancy/conditioninfo/Pages/signs.aspx%7Cwebsite=http://www.nichd.nih.gov/%7Caccessdate=14 March 2015|date=July 12, 2013
  4. cite web|title=How do I know if I’m pregnant?|url=http://www.nichd.nih.gov/health/topics/pregnancy/conditioninfo/Pages/know.aspx%7Cwebsite=http://www.nichd.nih.gov/%7Caccessdate=14 March 2015|date=November 30, 2012
  5. cite web|last=Merck|title=Urinary tract infections during pregnancy|url=http://www.merckmanuals.com/home/womens_health_issues/pregnancy_complicated_by_disease/urinary_tract_infections_during_pregnancy.html%7Cwork=Merck[dead link] Manual Home Health Handbook
  6. cite journal|last=Vazquez|first=JC|title=Constipation, haemorrhoids, and heartburn in pregnancy|journal=Clinical evidence|date=Aug 3, 2010|volume=2010|pages=1411|pmid=21418682|pmc=3217736
  7. MedlinePlus > Breast pain Update Date: 31 December 2008. Updated by: David C. Dugdale, Susan Storck. Also reviewed by David Zieve.