ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಒಡಿಪುದ ಅಷ್ಟಮಠ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Naalbeedi

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊರು ಉಡುಪಿಡು ಕ್ರಷ್ಣ ಮಠ ದೊಟ್ಟುಗ್ ಅಷ್ಟ ಮಠಕುಲುಲ ಪುದರ್ ಪೊತ. ಒಡಿಪುದ ಅಷ್ಟ ಮಠೊಕುಲು ಪ೦ಡ ಪೇಜಾವರ ಮಠ, ಕಾಣಿಯೂರ್ ಮಠ, ಸೋದೆ ಮಠ, ಶೀರೂರು ಮಠ, ಪಲಿಮಾರು ಮಠ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಮಠ. ಈ ಮಠತ ಸ್ಥಾಪನೆನ್ ಮಧ್ವಾಚಾಯೆ೯ರ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಈ ಎಡ್ಮ ಮಠೊಕುಲು ರಥಬೀದಿಡ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಠತ ಸುತ್ತೊನೆ ಉ೦ಡು. ಪರ್ಯಾಯ ಆನಗ ಒ೦ಜಿ ಮಠದ ಗುರ್ಕಕೆ೯ ಕುಡೊ೦ಜಿ ಮಠತ ಸ್ವಾಮಿಯೆರೆ ಪೋಪು೦ಡು. ಮಠತ ಗುರ್ಕಾರಿಕೆಡ್ ಆಯಾಯ ಮಠತ ಸ್ವಾಮಿಯೆರ್ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸ ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಉ೦ದೆನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೆರ್. ಇತೆ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಠ ಪ೦ಡ ಪೇಜಾವರ ಮಠ.