ಒಡು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಒಡು

ಒಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಾಡ್‌ದ ಮುರ್ಗೊ. ಒಡು ಪಲ್ಲಿದ ಉಪಗಣ ಆದುಪ್ಪುನ ವೆರಾನಸ್‌ ವಂಶೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ಸರೀಸೃಪ. ರೆಪ್ಟೀಲಿಯ ವರ್ಗದ ವೆರಾನಿಡೀ ಕುಟುಂಬೊಗು ಸೇರ್ದಿನವು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ನೆಕ್ಕ್ ವೆರಾನಸ್ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಡ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಒಡು ಏಷ್ಯಾದ ಮಾತಾ ದೇಶೊಡುಲಾ ಉಂಡು. ಸುಮಾರ್ ಸು. ೧.೭೫ ಮೀ. ಉದ್ದ ಬುಲೆವುಂಡು. ಅಯಿತ ಬೀಲನೆ ಸುಮಾರ್ ಒಂದು ಮೀ. ಉದ್ದ ಬುಲೆವುಂಡು.

ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡೊಡ್ ಉಡ ಫುದರಾಂಡ, ತುಳುಟ್ಟು ಒಡು, ಉಡು, ಉಡುಂಬು, ಇಜ್ಜಿಡ `ರಡ್ಡ್ ನಾಲಾಯ್ದ' ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ನೇತ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ, ವರ್ತನೆನ್ ತೂದು ಪೊಳಿಂಕೆ, ಮಣಿ ಒಡು, ಚಟ್ಟೆ ಒಡು ಇಂಚ ಮಾತಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಒಡುನು ತುಳುಟ್ಟು ಗುರ್ತಿಸಾವೆರ್.

ಇಪ್ಪುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಡ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಉಂದು ಮರತ ಅತ್ತುಂಡ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮಾಟೆಡ್, ನೆಲತ್ತ ಒಟ್ಟೆಡ್ ವಾಸೋ ಮಲ್ಪು೦ಡು.

ಬದುಕುನ ರೀತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾರಿ ರಭಸಡ್ ಬಲಿಪುನ ತಾಕತ್ ನೇಕ್ ಉಂಡು. ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಅತ್ತುಂಡ ಕೋಪ ಬನ್ನಗ ಬೀಲೊನ್ ಟಪ ಟಪಂದ್ ನೆಲಕ್ಕ್ ಹಾಕುನ, ಉಚ್ಚುದಲೆಕ ನಾಲಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುದು ಸುಯಿ೦ಪುನ ಅಬ್ಬೆಸ ಒಡುಕು ಉಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ಒಡು ಆಣ್ ಓಡುರ್ದು ಚೂರು ಎಲ್ಯೆ ಉಪ್ಪುವ. ಅಯಿತ ಬುಳೆವಣಿಗೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಎಣ್ಮರ್ದ್ 30 ಮುಟ್ಟ ಕೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು. ಪ್ರಾಯ ಆವಂದಿನ ಒಡು ತೂಯರೇ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಡು ನೀರ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ಇರ್ನೂದು ವರ್ಸ ಬದುಕುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಜನೊಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು. ಉಂದು ಎಚ್ಚ ಪಂಡ 22 ವರ್ಷ ಬದುಕುನವು.

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉದಲ್, ಕಪ್ಪೆ, ಓಂತಿ, ಅರಣೆ, ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಉಚ್ಚುಲೆನ್, ಪಕ್ಕಿದ ಕೆತ್ತಿಲೆನ್ ಉಂದು ತಿನ್ಪು೦ಡು. ನೀರ್‌ಡ್ ಮೀದುಂಡು, ಸುಲಬೊಡು ಮರ ಮಿತರುಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜೆರ್ ನಕುಲು ಲಡಾಯಿದ ಕಲೊಟು ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆದಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಮಾತಾ ಬಳಕೆ ಮಂತೊಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನವು. ಅಂಚೆನೇ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೋಟೆನ್ ಮಿತರಿಯರೆ ಒಡುನ್ಲಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿದರ್ಶನೊಲು ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆದ ಪುಟೊಕ್ಲೆಡ್ ದಾಖಲಾತುಂಡ್. ಒರ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿನ ಸೇನೆದ ಮುತಾಲಿಕೆ ತಾನಾಜಿ ರಾಯಘಢ ಕೋಟೆಗ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಆ ಕೋಟೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಿತುಂಡ್. ಒಡು ತನ್ನ ಕೈಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತುಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಬಿಗಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೆರಿದಿತ್ತಿನ ತಾನಾಜಿ, ಒಡುತ್ತ ಸೊಂಟೊಗು ಬಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟುದ್ ರಾಯಘಢ ಕೋಟೆದ ಮಿತ್ತ್ ಬುಡಿಯೆ. ಒಡು ಕೋಟೆದ ಗೋಡೆ ಮಿತರ್ದ್ ಪೋದು ಅಂಚಿ ಡಾಂಟ್ ದ್ ಗೋಡೆಡ್ ಪತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಐರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾನಾಜಿನ ಸೈನಿಕೆರ್ ಒರ್ಯೋರ್ಯೆ ಬಲ್ಲ್ ಪತ್ತುದ್ ಗೋಡೆನ್ ಮಿತಾರ್ದ್ ಕೋಟೆದುಲಾಯಿ ಪೋದು ಇಡೀ ಕೋಟೆನ್ ವಶೊಕ್ಕು ದೆತೊನುವೆರ್ ಪಂದ್ ದಾಖಲೆ ಪನ್ಪು೦ಡು.

ನಂಬಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಕೈಕಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಬಿಗಿಟ್ ಪತ್ತುನೆರ್ದಾದ್ ತುಳುಟ್ಟು ಆಯೆ ಪತ್ತುಂಡ ಒಡು ಪತ್ತಿಲೆಕ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೇ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಪೋನಗ ಒಡು ಎದುರು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪೋಪುನ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಇಲ್ಲ್ ದುಲಯಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಪಶಕುನ ಪಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅವು ಪೊಗ್ಗಿನ ಇಲ್ಲ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಜಿ೦ದ್ ಒಡು ಪೊಗ್ಗಿಲೆಕೊ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಒಡು ಪೊಗ್ಗಿನ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಅಯಿನ್ ಪೊಲಿತ್ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟೊಡು ಪಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಡು ಉದಲ್ ನಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಇಲ್ಲಗ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಗೋಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡ್. ಈ ಗೋಡೆ ಪರತ್ತಾನಗ ಉದಲ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂಚ ಉದಲ್ ಪತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ್ ಬೂರ್ಯೆರೆ ತಯಾರಾತುಂಡ್ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಒಡು ಪೊಗ್ಗೋಡಾ೦ಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉದಲ್ ಉಂಡುಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಪೊಗ್ಗಿನ ಇಲ್ಲ್ ನ್ ಪುಡಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಪಂದ್ ಈ ನಂಬಿಕೆಗ್ ಉರಗತಜ್ಞೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಡುತ್ತ ಮಾಸ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ ಲೆಗ್ ಮರ್ದ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ತ ಚರ್ಬಿ ಕರಾದ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ವಾತ ರೋಗದಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಒಡುತ್ತ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಾಮೊ ಉತ್ತೇಜಕ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಜನಕುಲು ಕೆರ್ಪೆರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಕಂಡುದ್ ಮಾರುವೆರ್. ಉಂದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯೆರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಉಂದು ಪೂರಾ ಸುಳ್ಳು. ನೆತ್ತ ಮಾಸೊ, ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರ್ಗ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲಾ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಒಡು&oldid=143280"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು