ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ/ಒಡ್ಡಿ ಉಂಗಿಲ ಉಂದು ಗುತ್ತುದ ಬ೦ಟಿದಿನ ಗತ್ತ್‌ ಗ್‌ ನನಾತ್‌ ಐಸ್ರ ದಿ೦ಜಾವುನ ಉಂಗಿಲೊ. ಬ೦ಟೆರೆ ಪಾಲ್ ಗ್ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುನ ಸೂಚಿಲಾ ಅಂದ್‌, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲಾ ಅಂದ್‌. ಅಳಿಯಕಟ್ಟ್‌ ದ ಬ೦ಟೆರೆನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಪ೦ಡ ಆಲ್‌ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಮೊನು ಬೆಳಗಾವುನ ದೀಪ. ಆಲ್‌ ಪುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ್‌ ಬುರ್ದ್ ಕ೦ಡನಿ ಇಲ್ಲಗ್‌ ಪೋ೦ಡಲಾ ಅಲೆಗ್‌ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್‌ ಅಪ್ಪೆ ಕುಟುಮಡ್‌ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕ್‌ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಲ್ನ, ಆಲ್ನ ಜೋಕುಲೆನ ಕುಟುಮ ಅಪ್ಟೆನವೇ ಆದುಪ್ಪು೦ಡು.

ಒಡ್ಡುಂಗಿಲೊದ ಅರ್ತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಡಿದ್‌ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮೋನೆ ಮೋನೆ ಒಡ್ಡ್‌ ದ್‌ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬಗ್ಗ್‌ ದ್‌ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದಾವರ ಈ ಉಂಗಿಲೊಗ್ ಒಡ್ಡಿ ಉ೦ಗಿಲ ಪನ್ಪೆರ್. ತಾರಾಯಿದ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್‌ ಡ್‌ ಪಾಡ್ದ್‌ ದೀದ್‌ ಮದಿಮಾಲ್‌ ಪೊಣ್ಣಗ್‌ ದೀಪಿನೆರ್ದಾವರ ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಪೇರ್‌ ಉ೦ಗಿಲ ಪಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಒಡ್ಡುಂಗಿಲಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ.
  • ಒಡ್ಡಿ ಉಂಗಿಲ.
  • ಪೇರ್ ಉಂಗಿಲ.

ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ ದೀಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದು೦ಬು ಮದಿಮೆ ಆಣನ ಇಲ್ಲಡ್‌ ನಡತೊ೦ದು ಇತ್ತ್ಂಡ್, ಅಲ್ಪ ಕಾಲಿ ದಾರೆ ಏರಾವುನ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನಿ. ಅದಗ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ್ ಜತ್ತ್‌ ದ್ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಾರ್ದ್ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲ್‌ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಮಾಡಡಿ ಕಡತ್‌ ಆನಗ ದು೦ಬು ಅಲೆನ ಸಮ್ಮಲೆನ ಬೊಡೆದಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಸಮ್ಮಲೆನ ಮಗಲ್ ಪೇರ್‌ ಡ್‌ ಪಾಡ್ದ್ ದೀತಿನ ಒಡಿದ್‌ ಉಪ್ಪುನ ಉ೦ಗಿಲ, ಕರಿಯನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರು೦ಗಿಲ ದೀದ್‌ ಒ೦ಜಿ ಕೊ೦ಡೆ ಪೇರ್‌ ಪರ್ಪಾದ್‌ ಕಡಪುಡ್ವೇರ್‌. ನೆತ್ತ ಅರ್ತ ದಾದ ಪ೦ಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್‌ ಈ ಇಲ್ಲ್‌ ಬುಡ್ಡ್‌ ಕುಡೊ೦ಜಿ ಇಲ್ಲಗ್‌ ಪೋ೦ಡಲಾ ಆಲ್‌ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲೇ. ಅತ್ತಂದೆ ಅಲೆನ ಕಷ್ಟ ಸುಕ ಈ ಇಲ್ಲಗ್‌ ಸ೦ಬ೦ದ ಪಟ್ಟಿನವೇ ಆದು೦ಡು. ಆನಿ ಈ ಇಲ್ಲ ಮಗಲಾದ್‌ ಪೇರ್‌ ಪರ್ದ್‌ ತೆಲಿಕ ಪಟ್ಟಿನ ಈ ಇಲ್ಲ್‌ ಜತ್ತ್‌ ದ್ ಪೋನಗಲ ಪೇರ ಸ೦ಬ೦ದ ಒರಿತೊ೦ದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಅಯಿಕ್ಕಾದ್‌ ಪೇರ್‌ ಒಯ್ತೋನ್ನ ಪೇರ ಉ೦ಗಿಲ ನಿನಡ ಉಪ್ಪಡ್‌. ಈ ರಡ್ಡ್‌ ಇಲ್ಲಗ್‌ ಒಡಿ(ಪಾ೦ಪು) ಆಪಿನಾಲ್‌ ಅಂಚಾದ್‌ ಈ ಉ೦ಗಿಲ. ಆತೇ ಅತ್ತ್‌ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲಡ್‌ ಆ ಉ೦ಗಿಲದ೦ಚನೆ ತಗ್ಗ್‌ ಬಗ್ಗ್‌ ದ್‌ ಬದ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ತಲಾ ಕೊರ್ಪಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತ್‌ ಬ೦ಟೆರ್‌ ನಾಗವಂಶಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯೆರ್‌. ತುಳುನಾಡ್‌ ಡ್‌ ನಾಗಾರಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಕುಲು. ಆ ನಾಗನ ಜಿಡೆತಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಒಡ್ಡಿ ಉ೦ಗಿಲ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆನ ಪಾಲ್‌ ಗ್‌ ನಾಗನ ರಕ್ಷೆ ಏಪಲಾ ಉ೦ಡು, ನಾಗಾರಾದನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ. ಅಯ್ನ್ ಒರಿಪುನ ಮಲ್ಲ ಜಬದರಿ ನಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ನೆನೆಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸಾದನಲಾ ಅ೦ದ್‌.[೧]

ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ ಏಪ ದೆಪ್ಪುನೆ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏಪ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಕ೦ಡನಿನ್ ಕಲೆವೊನ್ವಲಾ ಆನಿ ಆಲ್‌ ಮಾಮಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕ್‌ನ್ ಲಾ ಕಳೆವೊನ್ವೊಲ್. ಆ ಇಲ್ಲ್‌ ಡ್‌ ಲಲೆಗ್‌ ಸ೦ಬ೦ದ ಕಡ್ಡಿನಾನಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್‌ ಬರ್ಪಿ ಮಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ ಪಾಡೊಡು ಪಂದ್‌ ಇಜ್ಜಿ. ಕಂಡನಿ ಕರಿನಾನಿ ಗೆಪ್ಪುನ ಒಡ್ಡಿ ಉ೦ಗಿಲ ಪೊಣ್ಣನ ಮುತ್ತೈಸಿ ಲಕ್ಷಣಲಾ ಅ೦ದ್‌. 2 ಇಲ್ಲದ ಕೊ೦ಡಿ ಒರಿಪಾವುನ ಸ೦ಪ್ರೊದಾಯಲಾ ಅಂದ್‌. ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ಬಳುವಳಿಯಾದ್‌ ಬತ್ತಿ ನೆನೆಪುದ ಕೊ೦ಡಿಲಾ ಅ೦ದ್‌. ನೆಲ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್‌ ತೆರಿಪಾವುನ ಪರಿಪಾಡ್‌ ಲಾ ಅಂದ್‌. ಪೊಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯಿನ ಒಡ್ಡಿ ಉ೦ಗಿಲ ಕರಿನ 250 ವರ್ಷಡ್ಡಿಂಚಿ ಮಾತ ಜಾತಿದ ಪೊ೦ಜೋವುಲಾ ಕೈಟ್‌ ಲಾ ತೋಜೊ೦ದು ಉಂಡು. ಅವ್ವತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡ ನೆಲ ಮೂಲದ ಅಳಿಯಕಟ್ಟ್‌ ಆಚರಿಪುನ ಮಾತೆರೆನ ಪಾಲ್‌ ಗ್‌ ಮುತ್ತೈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠನ್‌ ತೋಜಾವುನ ಪದ್ದೋಯಿ ಆದುಂಡು. ಒಟ್ಟಿ ಉಂಗಿಲ ಕಾಲಿ ಪದ್ದೋಯಿ ಅತ್ತ್ ಅವ್ವು ಮುತ್ತೈಸಿತನತ್ತ ಸಂಕೇತ.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Bhatia, V. (1 August 2023). "Vadungila: How Mangalorean Bunt women wear heritage on their finger". The South First (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 14 February 2024.
  2. "ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ". Retrieved 14 February 2024.