ಉಂಗಿಲೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ರೂಬಿ ಉಂಗಿಲೊ

ಉಂಗಿಲೊ ಉಂಗಿಲ ಅಲಂಕಾರೊದ ಪದ್ದೆಯಿ ಆದ್ ಕೈಬಿರೆಲ್, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾರ್‌ದ ಬಿರೆಲ್ದ ಸುತ್ತ ದೀವೊನ್ನ ಲೋಹದ ಒಂಜಿ ಉರುಂಟುದ ಪಟ್ಟಿ. ಕಡಾಕಂಡಿತೊಡು ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯೊ ಉಂಗಿಲೊ ಒಂಜಿ ಕೈಬಿರೆಲ್ದ ಉಂಗಿಲೊ; ಕೈಗಂಟ್‌ಗ್ ಕಾಜಿಲು, ರಟ್ಟೆಪಟ್ಟಿ(ವಂಕಿ)ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಕಾರುಂಗಿಲೊಲು ಪದ್ದೆಯಿ ಆದ್ ದೀಡೊನು ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರೊದ ಉಂಗಿಲೊಲು. ಉಂಗಿಲೊ ಬಿರೆಲ್ ಸುತ್ತುದ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ದಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಿರೆಲೆನ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾಯರ ಅಲಂಕಾರೊದ ಪರೆಲ್‌ಲೆನ್ ದೀಡೊನ್ಪೆರ್. ಬಿರೆಲ್ದ ಪೊರ್ಲುನು ನನಾತ್ ಎಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಳಸುನ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಪದ್ದೋಯಿ ಉಂಗಿಲೊಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆವೊಂದ್ಂಡ್. ನಾನೊಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಕೆಬಿತ ಓಲೆ, ಮಣಿಕಟ್ಟ್, ತೋಳು ಉಂಗಿಲೊ ಇಂದೆಕ್ಲಾ ಉಂಗಿಲೊಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

  • ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಕ್ ಪಾಡುನ ವಸ್ತ್. ಕನ್ನಡೊಡು ನೆಕ್ಕ್ ಉಂಗುರ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಗ್ಲೊಡ್ ರಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಂಗಾರ್ದ, ಬೊಲ್ಲಿದ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಪಂಚಲೋಹ, ಸ್ಟೀಲ್‍, ಪಿತ್ತಳೆ, ಕರ್ಬ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತಾ ಲೋಹೊಲೆರ್ದ್ ಉಂಗಿಲನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಂಗಿಲೊದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರ್‌ದ ಉಂಗಿಲೊ, ಕೈತ ಉಂಗಿಲೊ, ಮದ್ಮೆದ ಉಂಗಿಲೊ, ನಿಜತ್ತ ಉಂಗಿಲ, ಕಲ್ಲ್‌ದ ಉಂಗಿಲ, ಕಾರ್‌ದ ಉಂಗಿಲ ಪೊಂಜೋವುನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೆರ್. ಕೈಯಿತ್ತ ಉಂಗಿಲ ಮಾತೆರ್‍ಲಾ ಪಾಡುವೆರ್. ಮದ್ಮೆಗ್‍ ಪಾಡುನ ಉಂಗಿಲ, ಉಂಗಿಲ ಪಂಡ್ಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೊಕುಲು ಉಂಡು.

ಉಂಗಿಲೊದ ಬಾಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಜಿ, ಭುಜೊ/ಪುಗೆಲ್, ರತ್ನೊದ ಉಳಿತ ಮೋರೆ, ಹವಳ ಅತ್ತಂಡ ರತ್ನೊಲು

1) ಹೂಪ್, 2) ಭುಜ, 3) ರತ್ನೊದ ಉಳಿತ ಮೋರೆಲು(ಪದ್ದೋಯಿ) ಬುಕ್ಕೊ 4) ಕಲ್ಲ್ ಅತ್ತಂಡ ರತ್ನೊ

ಉಂಗಿಲೊಲೆನ್ಗು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಲೋಹೊಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಡ ಅವೆನ್ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಲೋಹ, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಲ್ಲ್, ಮರ, ಎಲು, ಕುಪ್ಪಿ, ಅತ್ತಂಡ ರತ್ನ. ಅಯಿಟ್ ಪರೆಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಪರೆಲ್‌ಲೆನ್ ಸೇರದ್ ವಜ್ರ, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ನೀಲಮಣಿ ಅತ್ತಂಡ ಪಚ್ಚೆದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರತ್ನೊನು ದೀಡ್ಬೆರ್.

ಪಿರಾಕ್‍ದ ಇತಿಹಾಸೊನು ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟೊ ಆಂಡಲಾ ಉಂಗಿಲೊನು ಕೊರ್ಪುನ ಬುಕ್ಕೊ ದೆತೊನುನ ಪದ್ಧತಿ ಸುಮಾರ್ ೬೦೦೦ ವರ್ಸೊದಾತ್ ಪರತ್ತ್.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೨೫೦೦ ವರ್ಸೊ ಪಿರವುದ ಬಿರೆಲ್‌ದ ಉಂಗಿಲೊಲು ತಿಕುಂಡು. ಹಿಚ್ಚೈಟ್ ನಾಗರೀಕತೆ ಉಂಗಿಲೊನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಇಂದೆಟ್ ಸಿಗ್ನೆಟ್ ಉಂಗಿಲೊಲು ಸೇರ್ದೊ. ಅಯಿಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿನ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಲ್ತ್‌ದಾತ್ಂಡ್. ಈಜಿಪ್ಟ್ದ ಇತಿಹಾಸೊ ಪರತ್ ನಾಗರಿಕೆರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿರೆಲ್‌ಲೆಗ್ ಉಂಗಿಲೊನು ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಅಯಿಟ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಸ್ಕಾರಬ್ ವಿನ್ಯಾಸೊ ರೂಪು ಆಯಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಶೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಚ್ಚದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಟ್ಟುಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮಧ್ಯಮ ರಾಜ್ಯೊಡು ಉಂಗಿಲೊ ಎಚ್ಚ ಜನಪ್ರಿಯೊ ಆಂಡ್[೧]

ಈಜಿಪ್ಟ್‌ದಕುಲು ಲೋಹೊದ ಉಂಗಿಲೊನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ದಿತ್ತೆರ್. ಪೊಸ ವರ್ಸೊದ ಉಡ್ಗಿರೆಯಾದ್ ಗಳಸುನ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಇಬಿನ್ನೊ ಸೈಲಿದ ಉಂಗಿಲೊಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಪ್ರೊಲ್ ಮಿಕ್‍ ರಾಜವಂಸೊದ ಪೊರ್ತುಡು ಊರ್ದ ಸೈಲಿಲೆನ್ ಪಂಡ ಗ್ರೀಕ್ ಬುಕ್ಕೊ ರೋಮನ್ ಪ್ಯಾಶನ್‍ಡ್ ಪಿದಯಿ ಕೊನತೆರ್. ಪಿರಾಕ್ದ ಗ್ರೀಕ್ ಉಂಗಿಲೊಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಉಂಗಿಲೊಲುಂದು ಪುದರ್ ಪೋದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಅವೆತ ಸಂಕ್ಯೆ ದೀಂಜ ಎಚ್ಚ ಬುಕ್ಕೊ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಲ್ಪುನ ಸಂಕೇತವಾದ್ ಉಂಗಿಲೊ ಗಳಸ್‌ಯರ ಆಪುಜಿ. ಊರುಡು ತಿಕುನ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಕೊರತೆ ಪೂರ್ವ ವಸಾಹತುಲೆಡ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಉಂಗಿಲೊಲು ಬೊಳ್ಳಿ ಕಂಚಿಡ್ದ್ ತಯಾರಾದಿತ್ತ್ಂಡ್.[೨] ಶಾಸ್ತ್ರೊದ ಕಾಲೊಡು ಕಂಚಿಡ್ದ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕೊ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಅಳವಡಿಕೆ ಬದಲಾಪುನಂಚ ಮಾಲ್ತ್ಂಡ್. ಈ ಕಾಲೊಡು ದಿಂಜ ವಿಸೇಸೊ ವಿನ್ಯಾಸೊ ಕೆತ್ತನೆದ ಸಧನೊನು ಸುತ್ತುನ ಸೂತ ಕೊಡಿನ್ ಸೆರ್ದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಕಾಲಕ್ರಮೊಟು ರತ್ನೊದ ಉಳಿತ ಮೋರೆಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಉರುಂಟಾಯಿನ ರೂಪೊಗು ತಿರ್ಗ್ಂಡ್.

ರೋಮನ್‍ ರಿಂಗ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಒಂಜಿ ದಪ್ಪೊದ ಆಕೃತಿಡ್ ಆಯಿನವು. ಉಂದು ನೇರವಾದ್ ವಂತೆ ಮಟ್ಟ್‌ಗ್ ಪೊಲಬುಡುಂಡು. ಕೆತ್ತ್‌ನ ಕೆತ್ತಿದಾಕಾರೊದ ರತ್ನೊ ಉಲಯಿ ಬಾಗೊಡು ಸುತ್ತುದ ಉಂಗಿಲೊ ವಸ್ತುಲೆ ಮಿತ್ತ್ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಉಂಗಿಲೊಲೆನ್ ಆಧುನಿಕ ಆಭರಣಾಕಾರೆರೆ ಮೂಲಕ ರೋಮನ್ ಉಂಗಿಲೊಲು ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ರೋಮನ್ ಉಂಗಿಲೊಲು ಕ್ರಿ.ಶ ೩ನೇ ಬುಕ್ಕೊ ೪ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಹೆಚ್ಚ ಪರಡ್‌ದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.[೩]

ರಿಂಗ್‍ ಇಮೇಜ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಯ್ಬೆರೆನ ಅನುಕರಣೆಡ್ ಕೆಲವು ಸಾಯ್ಬೆರ್ ದೀಡುನ ಉಂಗಿಲೊ

ಬರ್ತ್ ಸ್ಟೋನ್‍ ಉಂಗಿಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ರಿಂಗ್‌ನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಜನೊಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಜಲ್ಮೊ ಜಾಗೆಡ್ ಅತ್ತಂಡ ದೀಡುನ ಸಂಗಾತಿನ ಪುಟ್ಟೂರ್‌ದೊಟ್ಟುಗೆ ಹೊಂದ್‌ದ್ ದೀಡುನೆಡ್ದಾರೊ ಅಯಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತೆಲ್ಪುದ ಸರಳ ಉಂಗಿಲೊಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಪ್ಪೆನ ಉಂಗಿಲೊನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುದೊಟ್ಟುಗೆ ಹೊಂದಿಸವೊಲಿ. ಕೆಲವು ಜತೆಕುಲು ಮದಿಮೆದ ವರ್ಸೊದ ತಿಂಗೊಲು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ನೆಂಪುಗಾತ್ರೊ ಕಲ್ಲ್‌(ಹವಳ)ಲೊಟ್ಟುಗೆ ಹೊಂದಿಸದ್ ಪುಟ್ಟೂರುಡೆ ಪಾಡ್ಬೆರ್. ಈ ಉಂಗಿಲೊದ ಶೈಲಿ ದಿಂಜ ಪುರಾತನೊ ಬುಕ್ಕೊ ಆಂಜೋನಕ್ಲೆಡ್ದ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಪೊಂಜೊನಕುಲು ದೀಡ್ಬೆರ್. ದಿಂಜ ಬಣ್ಣೊದ ಪರೆಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದು ಪಟ್ಟೆದ ಮೂಜಿ ಆಯಾಮೊದ ಪರಿಣಾಮೊನು ಉಂಡುಮಲ್ಪುಂಡು.

ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಉಂಗಿಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ದೇವತೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕೆರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್ ಉಂಗಿಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೊಬ್ಬುದ ಉಂಗಿಲೊ ವೃತ್ತಿಪರ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ ಗೆಲ್ತ್‌ನ ತಂಡೊಲೆ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅಮೇರಿಕದ ಕೋಲಜಿದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಉಂಗಿಲೊ. ಇಂದೆಟ್ ಉತ್ತೊಮೊ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಬಾಲ್‍ ಉಂಗಿಲೊ ಬುಕ್ಕೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೀರಿಸ್ ಉಂಗಿಲೊ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್‍, ಬೆಸ್‍ಮೆಟ್‍ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಗೊಬ್ಬುಲೆದ ಕೂಟೊಲೆಡ್‌ ಒಂಜಾಯಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್/ಸರಣಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್‍ ಉಂಗಿಲೊ ಕೊರ್ಪುನೆ.

ನಿಚ್ಚಯೊದ ಉಂಗಿಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ನಿಚ್ಚಯೊಡು ಪೊಣ‍್ಣು-ಆಣ್ ದೀಡೊನುನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಸ್ಟೊ ಉಂಗಿಲೊ. ಇಂದೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮದುಮೆದ ಮಂಟಪೊಡು ದೀಡುನೆ. ಈ ಉಂಗಿಲ್ ಕರಿನ ಶತಮಾನೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ಮಗಳೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್.

ಮೆಡಲ್ ಉಂಗಿಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪದವಿದ ನೆಂಪುಗಾತ್ರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಬುಡುತ್ ಪೋಪುನ ಜೋಕುಲು ಇಂದೆನ್ ದೀಡೊನ್ಬೆರ್.

ಪೊಂಜೊಲೆ ಉಂಗಿಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಉಂಗಿಲೊನು ಮಲ್ಲ ಜೂವೊದ ಪೊಂಜೊನಕುಲು ದೀಡ್ಬೆರ್. ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರೊದ ಪರೆಲ್‌ನ್ ಹೊಂದ್‌ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ದೋಯಿದ ಉಂಗಿಲೊ. ಇಂದೆನ ಉನಸ್‌ದ ಉಂಗಿಲೊಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿದ ಉಂಗಿಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಸ್ವೀಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯೊದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ದೀಡುನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಉಂಗಿಲೊ.

ನೆಂಪುಗಾತ್ ದೀಡುನ ಉಂಗಿಲೊ
ನೆಂಪುಗಾತ್ ದೀಡುನ ಉಂಗಿಲೊ

ನೆಂಪುಗಾತ್ ದೀಡುನ ಉಂಗಿಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಗಾತಿನೊಟ್ಟುಗು ನೆಂಪು ಒರಿಪ್ಪಾಯರ ಸೂಚಿಸವುನ ಉಂಗಿಲೊ. ದಾಂಪತ್ಯೊ ಜೀವನೊ ಸುಖವಾದಿಪ್ಪಡ್ಂದ್ ಬಯಕುನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿದ ಉಂಗಿಲೊ. ಉಂಗಿಲೊಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಸ್ಟೊ ಆಯಿನ ಅಯಿನವೇ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮದಿಮೆದ ಉಂಗಿಲೊ, ಉಂಗಿಲೊದ ಬಿರೆಲ್‍ದ ಉಂಗಿಲೊ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿನ್ ದೀಡುನಕುಲು ಮದಿಮೆ ಆತೆರ್ಂದ್ ಸೂಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಲೋಹಡ್ದ್ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಂಡು.

ಮದಿಮೆದ ಉಂಗಿಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿರಾಕ್‌ದ ಉದಾರ್ಮೆಡ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ಡ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ನವು. ಮದಿಮೆದ ಉಂಗಿಲೊ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲೆನ್ ಪ್ರಾಕ್‌ದ ರೋಮನ್ನೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಗ್ರೀಕೆರ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಪುಗರ್ತೆಗ್ ಕೊರ್ತೆರ್ಂದ್ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪ್ರಾಕ್‌ದ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲೆನ್ ಹೊಂದ್‌ನ ಯುರೋಪ್‌ಡ್ ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮೊಡು ಇತ್ತೆ ಪರಡ್‌ದ್ಂಡ್. ಮದಿಮೆದ ಉಂಗಿಲೊ ಎಡ ಅತ್ತಂಡ ಬಲ ಬಿರೆಲ್ದ ಉಂಗಿಲೊ ಬಿರೆಲ್ಗ್ ದೀಡುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಸಿಸ್ಟೊ ಕ್ರಮೊ. [೪]

ಉಂಗಿಲ

ಕ್ರಿಸ್ತೆರೆ ಜೀವನೊದ ದೃಶ್ಯೊಲೊಟ್ಟುಗೆ ಮದಿಮೆದ ಉಂಗಿಲೊ ೬ನೆದ ಶತಮಾನೊಡು ವಾಲ್ಟರ್ಸ್‍ ಆರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್‌ದ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಡ್ ಮದಿಮೆದ ಉಂಗಿಲೊನು ಸುರೂತ ಉದಾರ್ಮೆಯಾದ್ ನಾಡ್ದ್ ಪತ್ತ್‌ದೆರ್ಂದ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ನಂಬೊಲಿಕೆ. ೬೦೦೦ ವರ್ಸೊಲೆ ಪಿರಾಕ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅವಸೇಸೊಲೆ ಸಂಗತಿಲೆ ನಡುಟು ಸೆಣಬುದ ಅತ್ತಂಡ ರತ್ನೊಲೆಡ್ದ್ ಮೊಡೆಯಿನ ಉಂಗಿಲೊದ ವಿನಿಮಯೊಗು ಸಾಕ್ಷಿ. ಉಂಗಿಲೊಲು ಸಾಸಿತೊ ಪಿರ್ತಿನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು. ಎಡಕೈತ ಉಂಗಿಲೊ ಬಿರೆಲ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಮದಿಮೆದ ಉಂಗಿಲೊನು ದೀಡುನೆಗ್ ಉಂದು ಮೂಲೊ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಪ್ರಾಕ್‌ದ ಈಜಿಪ್ಟೆರ್ ಈ ಬಿರೆಲ್ ಹೃದಯೊಗು ನೇರೊ ಸಂಪರ್ಕೊ ಉಂಡುಂದು, ಇಸೇಸೊ ಆದ್ ಅಭಿದಮನಿನ್ ಸುತ್ತುರ್ ಪಾಡ್ದ್ಂಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ನಂಬುದೆರ್. ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಜೋಕ್ಲೆನ ಡ್ರೆಸ್‌ಗ್ ತಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್‍ ಆಪುನಂಚ ಉಂಗಿಲೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಡ್ ತಿಕುಂಡು. ಏರೇ ಉಂಗಿಲೊ ದೀಡ್ದ್ ಇತ್ತೆರ್ಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬಿರೆಲ್ ವಿಸೇಸೊ ರೂಪ ಪಡೆವೊಂಡು.

ವಿಶ್ವದ ಬಹುಭಾಗೊಡು ಎಡತ ಕೈತ ನಾಲೆನೆ ಬಿರೆಲ್ ಮದುಮೆ ಉಂಗಿಲೊನು ದೀಡುನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾಗೆ, ಆಂಡ ಕೆಲವು ದೇಸೊಲೆಡ್ ಬಲತ ಕೈತ ಬಿರೆಲ್‌ನ ಗಳಸುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.ancient.eu/hittite/
  2. cite book |title=Finger Rings From Ancient Egypt to the Present Day |last=Taylor |first=Gerald |last2=Scarisbrick |first2=Diana |year=1978 |publisher=Ashmolean Museum |isbn=0-900090-54-5 |page=34
  3. cite book |last=Johns |first=Catherine |date=1996 |title=The Jewellery of Roman Britain Celtic and classical Traditions |publisher=Routledge |page=42 |isbn=9780415516129
  4. https://www.history.com/topics/ancient-history/ancient-egypt
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಂಗಿಲೊ&oldid=142820"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು