ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಒಲಿಮದೆ ಗುಂಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಸಿರಿಜಾತ್ರೆಡ್ ಮಾತ ಸಿರಿನಕುಲು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊ ಬುಡಿಯೆರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ್ ಮಡಲ್ ಕಟ್ದ್ ರಚನೆ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಗುಂಡೊ ಒಲಿಮದೆ ಗುಂಡೊ. ಸಿರಿನ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಪುರ್ಪೊ ಪತ್ತುನೆಡ್ದ್ ಪುರ್ಪೊ ಬುಡ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಡೀ ರಾತ್ರೆ ಪೊಣ್ಜೆನಕ್ಲೆಗ್ ಆಲಡೆಡ್ ದರ್ಶನೊ ಬರ್ಪುಂಡು. ದರ್ಶನೊದ ಅಕೇರಿಗ್ ಮೂಲೊ ಕುಮಾರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಮಾತ ಸಿರಿನಕುಲು ಒಲಿಮದೆ ಗುಂಡೊದಾಡೆ ಬತ್ದ್ ಪಿಂಗಾರೊನು ಬುಡ್ಪೆರ್. ಈ ಒಲಿಮದೆ ಗುಂಡೊನು ಅಜ್ಜೆರೆನ ಸುಡಲೆದ ಕಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅಜ್ಜೆರೆನ ಸಾವುದ ಆಚರಣೆದ ಕ್ರಮೊ ಆದಿಪ್ಪುವೋ?


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.