ಕಜಂಬು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಜಂಬು ದಕ್ಷಿನ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೇಪು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ನಡಪಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆನ್ ಕಜಂಬುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಕೇಪು ಗ್ರಾಮೊದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ. ಈ ದೇವೆರೆಗ್ ಧನು ಸಂಕ್ರಾಂದಿದಾನಿ ಕೊಡಿ ಏರ್ದ್ ನಡಪಿ ಜಾತ್ರೆನೇ ಕೇಪು ಕಜಂಬು. ಈ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆನ್ ಒಪ್ಪಿಸಾದ್ ಬುಕೊ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೊಡು ಪಡೆವೊನುನವು ಈ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಧಿ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾದ್ ಎಲ್ಯ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು. ಸುಮಾರ್ ವೊರ್ಸೊಗು ಪಿರಪ ಇಟ್ಟೇಲ್ದ ಅರಮನೆಡ್ ಎಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ದ ಅಬ್ಬೆರ್ಲು ಇತ್ತೆರ್ಗೆ. ಕೇಪುದ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನೊ ಉಪ್ಪಿ ಜಾಗೆ ಈ ಅರಮನೆದ ಆಡಳಿತೊಡು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ನಿಧಿ ಉಂಡುಂದು ತೆರಿನ ಅಬ್ಬೆರ್ಲು ತನ್ಕುಲೆನ ನಲ್ಪಮಂದಿ ಆಳುಲೆನ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಈ ನಿಧಿನ್ ಒಕ್ಕಾಯೆರ್ಗೆ. ಅಪಗ ಆ ನಿಧಿನ್ ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ವನದುರ್ಗೆನ್ಪಿ ದಯಿವೊದ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಅಕುಲು ಮಾಯಕ ಆಯೆರ್ಗೆ. ಇಂದೆನ್ ತೆರಿದ್ ಅಬ್ಬೆರ್ಲೇ ಸ್ವತಃ ಆಡೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಅಕುಲುಲಾ ದಯಿವೊದ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಮಾಯಕ ಆಯೆರ್ಂದ್ ಕತೆ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ತಪ್ಪು ಮಂತಿ ಕೆಲಸೊಗು ಇಟ್ಟೆಲ್ದ ಅರಮನೆಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲೆನ್ಲಾ ಈ ದೇವೆರೆಗ್ ಒಪ್ಪಿತ್ತ್ದ್ ಪಿರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೊಡು ಪಡೆವೊನುಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟ್ನ್ ಆಕಾಲೊದ ಅರಸೆರ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಂತ್ದಿತ್ತೆರ್ಗೆ. ಆಂಚ ಸುರುಟು ಇಟ್ಟೆಲ್ ಅರಮನೆದ ಬಾಲೆಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಕಜಂಬುದ ವಿಧಿ ಬುಳೆದ್ ಸಮಾಜೊದ ಮಾತ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗಲಾ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಇನಿ ಬಾಲೆಲೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಆಶಯೊಡು ಉಂದು ನಡಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಜಂಬು&oldid=135274"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು