ಕಥಕ್ಕಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕಥಕ್ಕಳಿ ಭಾರತೊಡು ಒಂಜೀ ನ್ರತ್ಯ ನಾಟಕವಾತಂಡ್. ಪಾತ್ರದಾರಿಲ ವೇಷ ಪಂಡ ಅಯಟ್ ಆಲಂಕಾರ ವಾತಿನ ವೇಷ,ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾವನೇಲು,ಚಲನೆಲು,ಸಂಗೀತ್ಲು, ಬೊಕ ತಾಳ-ವಾದಿಲು ನೇಟ್ಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ ಪನೋಂದುಲೆರ್. ಕಥಕ್ಕಳಿ ಭಾರತ್ದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡ್[೧] ೧೭ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಪುಟ್ಟ್ದಂಡ್ ಪಂದ್ ಪನೋಂದುಲೇರ್. ಆಟ್ಟಂ ಪಂಡ ಆಭಿನೆ ಪಂದರ್ತ. ಕಥಕ್ಕಳಿಲು ಕೃಷ್ನನಾಟಂ,ಕೂಡಿಯಾಟ್ಡಂ ಬೊಕ ಅಷ್ಟಪದಿಯಾಟಂ ಉಂದು ಮೂಜೀ ಮಾಸ್ತ ವಿಶೇಷಣೆ ಪಂದ್ ಪಂನೋದುಲ್ಲೇರ್.ಕಥಕ್ಕಳಿ ನೃತ್ಯ-ನಾಟಕ ರೂಪಡ್ದ್ ರಾಮನಾಟ್ಟಂಡ್ದ್ ಪುಟ್ಟ್ಂಡ್. ಕಥಕ್ಕಳಿದ ದುಂಬ್ದ್ ಪುದರ್ ಹಿಂದೂ ದೇವರಾಯಿನ ರಾಮ ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೇಳ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತೋಂದೇರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. commons:Category:Kathakali


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.