ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ಮೂಲಮಂತ್ರೊ

ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊ[೧] ಜಗತ್ತ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್‌ದ ದರ್ಮೊ.[೨] ಅಯಿನೆರ್ದಾರ ಈ ದರ್ಮೊನ್ ಸನಾತನ ದರ್ಮೊ ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈ ದರ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮೊನು ಪನ್ಪುನ ವಾದೊಲಾ ಉಂಡು. ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊ ಜಗತ್ತ್‌ದ ಮೂಜಿನೇ ಮಲ್ಲ ದರ್ಮೊ. ಭಾರತ ದೇಸೊದ ಅಪ್ಪೆ ದರ್ಮೊ. ಈ ದರ್ಮೊಡ್ ಸುಮಾರ್ ದೇವರ್ನಕ್ಲೆನ ಆರಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ಭಾರತ ದೇಸೊಡು ಹಿಂದುಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊಗ್ ಅಯಿತವೇ ಆಯಿನ ಪರಪೋಕು, ಆಚಾರೊ, ಇಚಾರೊ, ನಂಬೊಲಿಕೆ, ನಡವಳಿಕೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣೊಲು ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ್ ತೆರಿಪಾವೊ. ಅವು ಬುಡ್ಂಡ್ ಜಗತ್ತ್‌ದ ನಾನಾ ದೇಸೊಡ್ ಹಿಂದುಲು ಬದ್ಕೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ದೇವೆರ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಿವ, ಗಣಪತಿ, ವಿಷ್ಣು, ಶಕ್ತಿ. ಶಿವನ ಆರಾದಕೆರೆನ್ ಶೈವೆರ್, ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧಕೆರೆನ್ ಗಾಣಪತ್ಯೆರ್, ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧಕೆರೆನ್ ವೈಷ್ಣವೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ದೇವಿನ ಆರಾಧಕೆರೆನ್ ಶಾಕ್ತೆರ್ ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ತತ್ವೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ನಂಬೊಲಿಕೆಲು, ಕಟ್ಟ್‌ಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವಸಾಸ್ತ್ರೊಲು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಡ್ದ್ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಡ್. ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಸಿಖ್ ದರ್ಮೊಲು ಸಮೆತ ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ಸುಮಾರ್ ನಂಬೊಲಿಕೆಲೆನ್, ಕಟ್ಟ್‌ಲೆನ್ ಗಳಸೊಂದೆರ್. ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊಡ್ ಗೋವುಗು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ತೆರ್. ಗೋವುಡ್ ಮುಪ್ಪತ್ತಮೂಜಿ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲು ನೆಲೆಯಾತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೆರ್ನ ನಂಬೊಲಿಕೆಯಾದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಗೋಮಾತೆ ಪಂಡ್ದ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ಗೋವುಗ್ ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊಡ್ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅರ್ತೊ ಆಪುಂಡ್.

ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂತೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಲ್‍ ವೇದೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದರ್ಮೊದ ಉಳಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಜಾತಿಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಬ್ರಾಣೆ
 2. ಬಂಟೆ
 3. ಬಿಲ್ಲವೆ
 4. ಗೌಡೆ
 5. ಮೋಗವೀರೆ
 6. ಮೊಗೇರ
 7. ಮನ್ಸ
 8. ಕೊರಗೆ
 9. ನಾಯ್ಕೆ
 10. ಪೂಜಾರಿ
 11. ವೀರಶೈವ
 12. ಲಿಂಗಾಯಿತ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. Hinduism is variously defined as a "religion", "set of religious beliefs and practices", "religious tradition" etc. For a discussion on the topic, see: "Establishing the boundaries" in Gavin Flood (2003), pp. 1-17. René Guénon in his Introduction to the Study of the Hindu Doctrines (1921 ed.), Sophia Perennis, ISBN 0-900588-74-8, proposes a definition of the term "religion" and a discussion of its relevance (or lack of) to Hindu doctrines (part II, chapter 4, p. 58).
 2. The Concise Oxford Dictionary of World Religions. Ed. John Bowker. Oxford University Press, 2000