ಬಿಲ್ಲವ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬಿಲ್ಲವ (Billava) ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಜಾತಿದ ಪುದರ್.ಕುಡ್ಲ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆಭೂಮಿಂದೆ ಪನೊಲಿ.ಜಗತ್ ಡ್ ಒರ್ಮೆ ಪೋದ್ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ಕುಡ್ಲ. ಮೊಕಲೆನ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳೊಡು ತೊವೊಲಿ. ಈ ಜನಾಂಗದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ತುಳು. ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು.'ಬಿಲ್ಲವ' ಪನ್ಪಿ ಪದ ಬಿಲ್ಲ್ ಡ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ ನ್ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿ ಅಳುಪ ಅರಸೆರೆ ಅಂಚೆನೇ ಜೈನ ಅರಸೆರೆ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕಾಲೊಡು ಸೈನ್ಯೊಲೆಡ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಬುಡ್ಪಿನಕುಲಾದ್, ಬೋಂಟೆದಕುಲಾದ್(ಬೋಂಟ್ರೆರ್) ಸೈನಿಕೆರಾದ್ (ಬಂಟೆರ್) ಮಂತ್ರಿಲಾದ್, ಸೇನಾಧಿಪತಿಲಾದ್, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನೊಲೆನ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆರ್. ಪಿರಾಕ್ ದ್ ಕಾಲೊಡು ಕೇರಳೊಡು ಮೊಕಲೆನ್ ತೀವೆರ್, ದುಂಬಗ್ ತೀಯೆರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಈಳವೆರ್ ಪನ್ದ್ ಲೆತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮೊಕಲೆನ್ ದೀವೆರ್, ಹಳೇಪೈಕದೀವೆರ್ (ದೀವೆರ್= ದೇವೆರೆ ಜೋಕುಲು) ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಮೂಲ ಕಸಬಯ ಕೃಷಿ, ಮೂರ್ತೆ ಉಪ ಕಸುಬು. ಬಿಲ್ಲವೆರೆಗ್ ಬೈದ್ಯೆ , ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಉಪನಾಮೊಲುಲಾ ಉಂಡು. ಮೊಕುಲು ಪಿರಾಕ್ ದ್ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗರೋಡಿಲೆಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲಾದ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅತ್ತಂದೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚಾದ್ ಮೊಕಲೆಗ್ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಉಪನಾಮೊಲು ಬೈದ್ಂಡ್. ಬಿಲ್ಲುಗ್ ತುಳುಟ್ 'ಬಿರು' ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಮುಕ್ಲೆನ್ 'ಬಿರುವೆರ್' ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ==ದೈವದ ಪೂಜಾರಿಲು ಬಿಲ್ಲವೆರ್== (ಅರ್ಚಕೆರ್) ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ದೈವದ ಆರಾಧಕೆರಾದ್ ನಿಷ್ಟೆಡ್ ಆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಆ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ್ ಒಯಿಸೊಂಡಿನ ಕಾರಣೊಡ್ದು ಅಕಲೆಗ್ ಪೂಜಾರಿಲು ಪನ್ಪಿ ಉಪ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ದೈವ ದೇವೆರುಲೆ ನೇಮಪರ್ಮ ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ಬಿಲ್ಲವೆರೆಗ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕ್ ಡ್ದೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರೊಲು ಉಂಡು. ಹೆಚ್ಚದ ದೈವಸ್ಥಾನೊಳೆಡ್ ದೈವದ ಮಾನ್ಯದಿಗೆ ಸೇವೆ (ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ) ಆಳಿಯ ಕಟ್ಟ್ ದ ಕ್ರಮತ್ತಲೆಕ್ಕ ಅನುವಂಶಿಕವಾದ್ ನಡತೊಂದೇ ಉಂಡು. (ಮಾಮುಡ್ದು ಬೊfಕ್ ಆಯ ತಂಗಡಿ/ಪಲ್ದಿ ಮಗೆ ಆಯಿ ಮರ್ಮಯಗ್ ದೈವದ ಸಮ್ಮುಖೊಡು ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾಪುಂಡು.) ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿಲಾ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಭೂತಾರಾಧಕೆರ್. ದ್ರಾವಿಡ ಪದ್ದತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯದವು ಆಯಿ ಕಾರಣೊಗು ಕಾರಣೊಡ್ದು ಮೊಕಲೆಗ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಉಪ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಲಾ ಒರಿ ಬಿಲ್ಲವನ ಉಲ್ಲೇಖೊಲು ಉಂಡೇ ಉಂಡು. ದೈವೊಲೆ ಚಾಕಿರಿಗ್ ನಂಬಿಕೆ ನಿಷ್ಟೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಬರಿ ಪುದರ್ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಬಿಲ್ಲವ ಪದೊದ ಅರ್ಥ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಪೂರ್ವಕಾಲೊಡ್ದುಲಾ ಬಿರುಪಗರಿ ಪತೊಂದು ಬೋಂಟೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಯೊಳೆಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನ ಕಾರಣೊಡ್ದ್ಉ ಅಕಲೆಗ್ ಬಿಲ್ಲವೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯೆರೆ ಬಗೆಟ್ ಬಿರುವೆರ್ ಇರ್ವೆರ್ ತತ್ತ್ಂಡ ಕೆರುವೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆಡ್ ಬಿರುವೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಪದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬಳಕೆ ಆತ್ಂಡ್. ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದೊಳೆಡ್ ಉಂದು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್ಲ ಅಸಮಾನ್ಯ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆನ್ ತೆರಿದಿನಕುಲಾದಿತ್ತೆರ್. ಮೊಕಲ್ನ ಕಥೆಟ್ಟ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಬೈದ್ಯನ ಉಲ್ಲೇಖಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಡ್ ಅಸಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆನ್ ಮೆರೆಪಾಯಿನ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆಲಾ ಬಿಲ್ಲ್ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಬಿರ್ಸೆರಾದಿತ್ತೆರ್. ಕುಂದಾಪುರೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲಾ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಬಿಲ್ಲವ ಪನ್ಪಿ ಬರಿ ಪುದರ್ ಲೆನ್ ತನ್ಕುಲೆ ಪುದರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀವೊನುವೆರ್.

ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಬರಿ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಮೀನ್
 2. ಕೋಟ್ಯಾನ್
 3. ಬಂಗೇರ
 4. ಸಾಲ್ಯನ್
 5. ಸೊಯೆನ್ನ
 6. ಗುಜರನ್
 7. ಉಪ್ಪನ್
 8. ಮಾಬಿಯನ್ನ
 9. ಸುವರ್ಣ
 10. ಕುಂದರ್
 11. ಕಿರೋಡಿಯನ್
 12. ಸನಿಲ್
 13. ಪುಲ್ಯಟನ್
 14. ಪಾಲನ್
 15. ಸಾಲಿಯನ್
 16. ಮುಂಡರನ್ನಾಯ

ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಆರಾಧನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆ

ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಗುರು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ನಾರಾಯಣ ಗುರು

ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಕಸಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ದೈವ ದೇವೆರೆ ಚಾಕಿರಿ
 2. ಕೃಷಿ
 3. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ವೈದ್ಯ
 4. ಪೂಜಾರಿ
 5. ಕಲಿ ಮೂರುನವು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಿಲ್ಲವ&oldid=103601"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು