ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಿಲ್ಲವ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಿಲ್ಲವ (Billava) ಪನ್ಪುನವು ಭಾರತೀಯ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪುದರ್. ತುಳುನಾಡ್ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಜಗತ್ಡ್‍ ಒರ್ಮೆ ಪೋದ್ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡ್. ಮೊಕುಲೆನ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳೊಡು ತೂವೊಲಿ. ಈ ಜನಾಂಗದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ತುಳು. ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು.'ಬಿಲ್ಲವ' ಪನ್ಪಿ ಪದ ಬಿಲ್ಲ್‌ಡ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ತುಳುನಾಡ್‌ನ್ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿ ಅಳುಪ ಅರಸೆರ್ ಅಂಚೆನೇ ಜೈನ ಅರಸೆರೆನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕಾಲೊಡು ಸೈನ್ಯೊಲೆಡ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಬುಡ್ಪಿನಕುಲಾದ್, ಬೋಂಟೆದಕುಲಾದ್(ಬೋಂಟ್ರೆರ್) ಸೈನಿಕೆರಾದ್ (ಬಂಟೆರ್) ಮಂತ್ರಿಲಾದ್, ಸೇನಾಧಿಪತಿಲಾದ್, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನೊಲೆನ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆರ್. ಪಿರಾಕ್‍ದ್ ಕಾಲೊಡು ಕೇರಳೊಡು ಮೊಕಲೆನ್ ತೀವೆರ್, ದುಂಬಗ್ ತೀಯೆರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಈಳವೆರ್ ಪನ್ದ್ ಲೆತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮೊಕಲೆನ್ ದೀವೆರ್, ಹಳೇಪೈಕದೀವೆರ್ (ದೀವೆರ್= ದೇವೆರೆ ಜೋಕುಲು) ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಮೂಲ ಕಸಬಯಿನ ಕೃಷಿ, ಮೂರ್ತೆ ಉಪ ಕಸುಬು. ಬಿಲ್ಲವೆರೆಗ್ ಬೈದ್ಯೆ, ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಉಪನಾಮೊಲುಲಾ ಉಂಡು. ಮೊಕುಲು ಪಿರಾಕ್‍ದ್ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗರೋಡಿಲೆಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲಾದ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅತ್ತಂದೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚಾದ್ ಮೊಕಲೆಗ್ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಉಪನಾಮೊಲು ಬೈದ್ಂಡ್. ಬಿಲ್ಲ್‌ಗ್ ತುಳುಟ್ 'ಬಿರು' ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಮುಕ್ಲೆನ್ 'ಬಿರುವೆರ್' ಪಂಡ್‍ದ್‍ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[ಉಲ್ಲೇಕೊ ಬೋಡು]

ದೈವದ ಪೂಜಾರಿಲು ಬಿಲ್ಲವೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ದೈವದ ಆರಾಧಕೆರಾದ್ ನಿಷ್ಟೆಡ್ ಆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಆ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ್ ವೈಸೊಂಡಿನ ಕಾರಣೊಡ್ದು ಅಕಲೆಗ್ ಪೂಜಾರಿಲು ಪನ್ಪಿ ಉಪ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ದೈವ ದೇವೆರುಲೆ ನೇಮ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ಬಿಲ್ಲವೆರೆಗ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ದೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರೊಲು ಉಂಡು. ಎಚ್ಚದ ದೈವಸ್ಥಾನೊಳೆಡ್ ದೈವದ ಮಾನ್ಯದಿಗೆ ಸೇವೆ (ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ) ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್ ದ ಕ್ರಮತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅನುವಂಶಿಕವಾದ್ ನಡತೊಂದೇ ಉಂಡು. (ಮಾಮುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ತಂಗಡಿ/ಪಲ್ದಿ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಮರ್ಮಯಗ್ ದೈವದ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾಪುಂಡು) ಪಿರಾಕ್‍ದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿಲಾ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಭೂತಾರಾಧಕೆರ್. ದ್ರಾವಿಡ ಪದ್ದತಿದ ಪ್ರಕಾರೊ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯದವು ಆಯಿನ ಕಾರಣೊಗು ಕಾರಣೊಡ್ದು ಮೊಕಲೆಗ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಉಪ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಲಾ ಒರಿ ಬಿಲ್ಲವನ ಉಲ್ಲೇಲು ಉಂಡೇ ಉಂಡು. ದೈವೊಲೆ ಚಾಕಿರಿಗ್ ನಂಬಿಕೆ ನಿಷ್ಟೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಬರಿ ಪುದರ್ ಬೈದ್ಂಡ್.[ಉಲ್ಲೇಕೊ ಬೋಡು]

ವೈದ್ಯೆರಾದ್ ಬಿಲ್ಲವೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೈದ್ಯೆ ಪದ ಬೈದಿನವೇ ಕನ್ನಡದ ವೈದ್ಯ ಸಬ್ದೊಡ್ದು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಪುಲ ಮರ್ದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉದಾರ್ಮೆಲು ಉಂಡು. ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಬೇನೆದ ಎಣ್ಣೆ, ಜೋಕುಲ್ನ ಎಣ್ಣೆ, ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್ ಮಾತಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪದಿತಿಯಾಡ್ಲು ಬಿಲ್ಲವೆರೆಡ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಮರ್ದ್‌ದ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟ್ ಮರ್ದ್‌ದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುನೆಟ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಬಿರ್ಸೆರ್.[ಉಲ್ಲೇಕೊ ಬೋಡು]

ಬಿಲ್ಲವ ಪದೊದ ಅರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಪೂರ್ವಕಾಲೊಡ್ದುಲಾ ಬಿರುಪಗರಿ ಪತೊಂದು ಬೋಂಟೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಯೊಳಲೆಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನ ಕಾರಣೊಡ್ದ್ಉ ಅಕಲೆಗ್ ಬಿಲ್ಲವೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯೆರೆ ಬಗೆಟ್ ಬಿರುವೆರ್ ಇರ್ವೆರ್ ತತ್ತ್ಂಡ ಕೆರುವೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆಡ್ ಬಿರುವೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಪದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬಳಕೆ ಆತ್ಂಡ್. ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದೊಳೆಡ್ ಉಂದು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್ಲ ಅಸಮಾನ್ಯ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆನ್ ತೆರಿದಿನಕುಲಾದಿತ್ತೆರ್. ಮೊಕಲ್ನ ಕಥೆಟ್ಟ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಬೈದ್ಯನ ಉಲ್ಲೇಖಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಡ್ ಅಸಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆನ್ ಮೆರೆಪಾಯಿನ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆಲಾ ಬಿಲ್ಲ್ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಬಿರ್ಸೆರಾದಿತ್ತೆರ್. ಕುಂದಾಪುರೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲಾ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಬಿಲ್ಲವ ಪನ್ಪಿ ಬರಿ ಪುದರ್‌ನ್ ತನ್ಕುಲೆ ಪುದರ್‌ದೊಟ್ಟುಗ ದೀವೊನುವೆರ್.

 1. ಅಮೀನ್
 2. ಕೋಟ್ಯಾನ್
 3. ಬಂಗೇರ
 4. ಸಾಲ್ಯನ್/ಸಾಲಿಯನ್
 5. ಸೊಯೆನ್ನ
 6. ಗುಜರನ್
 7. ಉಪ್ಪನ್
 8. ಮಾಬಿಯನ್ನ
 9. ಸುವರ್ಣ
 10. ಕುಂದರ್
 11. ಕಿರೋಡಿಯನ್
 12. ಸನಿಲ್
 13. ಪುಲ್ಯಟನ್
 14. ಪಾಲನ್
 15. ಮುಂಡರನ್ನಾಯ
 16. ತಲ್ವಾರ್

ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಆರಾಧನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆ

ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಗುರು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ನಾರಾಯಣ ಗುರು

ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಕಸಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ದೈವ ದೇವೆರೆ ಚಾಕಿರಿ
 2. ಕೃಷಿ
 3. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ವೈದ್ಯ
 4. ಪೂಜಾರಿ (ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನವು)
 5. ಕಲಿ ಮೂರುನವು
ಕಲಿ ದೆಪ್ಪರ ಪಿದಾಡಿನ ಬಿರುವೆ. ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಚಿತ್ರ

ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಬಗೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಿಲ್ಲವರು - ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಬಾಬು ಶಿವ ಪೂಜಾರಿ,೨೦೦೩.
 2. ಬಿಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು - ಪಾಂಗಳ ಗುಡ್ಡೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆನೆಟ್. ಜಿ. ಅಮ್ಮನ್ನ.
 3. ತುಳುನಾಡಿನ ಬಿಲ್ಲವರು - ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ರಮಾನಾಥ ಕೋಟೆಕಾರ್, ೨೦೧೨.
 4. ಬಿಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್, ರಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆಕಾರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಿಲ್ಲವ&oldid=160825"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು