ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್

ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ವೀರ ಪುರುಷೆರ್. ಅಕುಲು ಧೀರೆರ್. ಮೊಕುಲು ವಿಸೇಸ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಜವನೆರ್. ಕೋಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನಯೆರ್ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು. ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಪುದರ್ಡ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ 220 ಮುಟ್ಟ ಗರೊಡಿಲು ಉ೦ಡು.

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ
ಗರೋಡಿ
ಕಿನ್ನಿದಾರು ಗರೋಡಿ ದಪ್ಪುನಾ

ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಮಾ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಬಿರ್ಸೆರ್, ಮೊಕುಲೆನ್ ದೈವೊಲು ಪಂದ್ ನಂಬುದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸತ್ಯೊಗ್ ಪುದರಾಯಿನ ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್.[೧]ದೈವ ಭಕ್ತೆರಾಯಿನ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಂದಿನ ಬ್ರಾಣೆರ್ ಬೆರ್ಮ ದೇವೆರೆಗ್ ದಿನಾಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್,ಅಕ್ಲೆನ ಪೂಜೆಗ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ದೇವೆರ್ ಕೇಂಜವೆ ಪಕ್ಕಿದ ತೆತ್ತಿಡ್ ದೇಯಿ ಪನ್ಪುನ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆನ್ ಉಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಕೊರಗ್‍ನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆರ್, ಆ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆಡ್ ಬುಲೆದ್ ಮಲ್ಲ ಅಪುಂಡು, ಮದ್ಮೆ ಆವಂದೆ ಪೊಂಜವ್ ಆಯಿನೆದ್ರಾವರ ಅಪಗದ ಕ್ರಮತ ಲೆಕ್ಕ ಅಲೆನ್ ಕನ್ನ್ ಗ್ ಕುಂಟ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ತರೆತ ಮಿತ್ತ್ ಕನಕ್ ದ ಕಟ್ಟ ದೀದ್ ಕಾಡ್ಗ್ ಬುಡ್ಯೆರ್. ಅವ್ಲ್ ಅಲೆಗ್ ಪಲಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಯನೆ ತಿಕ್ವೆ,ಆಯೆ ಅಲೆನ್ ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕದ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲೆಗ್ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಪನ್ಪುನ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ್,ಅಲೆಗ್ ಮಲ್ತ್, ಬುಕ್ಕ ಪಾಕ ಸಮಯರ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ್ದ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಪಲ್ ಅಪಗ ಅಲ್ನ ಕಂಡನಿ ತೀರ್ ಪೋಪೆ ಒರ್ತಿಯೆ ಬಂಜಿಡ್ ಬಾಲೆ ದೀವೊನ್ದ್ ಸಾಯನ ನ ಇಲ್ಲಲ್ ದಿನ ದೆಪ್ವಲ್ ಅಪಗ ಆ ಊರ್ದ ಅರಸಗ್ ಕಾರ್ಗ್ ಮುಳ್ಳು ತುಚ್ಚಿದುಪ್ಪುಂಡ್ ಯೇರ್ನ ಮರ್ದ್ ಲಾ ಪಲಿತಿಜಿ, ಅಪಗ ದೇಯಿ ಮಲ್ತಿನ ಮರ್ದ್ ಮಾತ್ರ ಪಲಪು ಕೊರ್ಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಅರಸೆ ಅಲೆನೆ ಲೆತೊಂದ್ ಬಲೆಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ ಜಿಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಯಿನೆರ್ದಾವರ ಅಲೆಗ್ಲಾ ಅಲ್ನ ಬಾಲೆಗ್ಲಾ ಅರಸೆ ಅರ್ದ ಬೂಮಿ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ದುಪ್ವೆ,ಅರಸಗ್ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತ್ ಪಿದಡ್ನಗ ಸಾದಿಡ್ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಅಂಚ ಬಂಜಿಗ್ ಕೈ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಸಾದಿಡ್ ಉಂತ್ವಲ್, ಅಪಗ ಅವ್ವೆ ಸಾದಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಊರುದ ಬುದ್ಯಂತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನೆನ್ ತೂದ್‌ಲಾ ಸಾದಿಡ್ ಅಡ್ಡ ಉಂತೆರೆ ಏತ್ ದೈರ್ಯಂದ್ ಕೆನ್ವೆ,ಅಪಗ ಆಲ್ ಬಂಜಿಡ್ಲಾ ಬೆರಿಟ್ಲಾ ತಡೆಯಡರೆ ತೀರಂನದಿನ ಬೇನೆ ಬರೊಂದುಂಡ್ ಪನ್ಪಲ್ ಅಪಗ ಆಯೆ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ಕೇರಿ ದ ಕಿನ್ನಿ ಉಪ್ಪುನ ಅತ್ತ್ ಮರಿತ ಕಿನ್ನಿ ಉಪ್ಪುನಾಂದ್ ಕೆನ್ವೆ, ಅಪಗ ಆಲ್ ಕೋಪಡ್ ಕೇರಿ ಆಂಡ ಮಲೆ ಮಿತರು, ಮರಿ ಆಂಡ ತಿರ್ಗ್ದದ್ ಕೊಡಪುಂದ್ ಪಂಡ್ದ್ ಅರಸುಲ್ನ ಕೊಟ್ಯಡ್ ರಡ್ಡ್ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೆದ್ವಲ್,ಈ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲೇ "ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್" ಪೆದ್ದ್‌ದ್ ಪದಿನಾಜಿ ದಿನಟ್ ದೇಯಿ ಅರ್ದೆರೆಂದ್ ಪೋನಗ ಅವ್ಲ್ ಗೆಂದಲಿ ತಾರೆದ ಮಡಲ್ ಬೂರ್ದ್ ತೀರ್ ಪೋಪಲ್,ಈ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲ್ ಅರಸುಲೆನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಬುಲೆಪೆರ್, ಎಲ್ಯೆಡೇ ಬುದ್ಯಂತನ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲಾ ಮುಕುಲೆಗ್ಲಾ ಆದ್ ಬರೊಂತಿಜಿ ಮಲ್ಲಾದ್ ಬುಕಲಾ ಕೋಪಗ್ ತಿರ್ಗ್ಂಡ್,ಮುಕುಲೆನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆನ್ ತೂಯೆರೆ ತೀರಂದಿನ ಬುದ್ಯಂತೆ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂತೆ,ಈ ಅಮರ್ಲೆಡ್ ಕೋಟಿನವು ಪಾಪದ ಗುಣ,ಚೆನ್ನಯಗ್ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ,ಬಿರುವೆರಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್ ಅರಸುನಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಪಂಡ್ನ ಬುದ್ಯಂತನ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನ ಅರಸುಲು ಅಕ್ಲೆನ್ ಸಾಯನನಡೆ ಕಡಪುರ್ವೆರ್,ಅವ್ಲು ಮುಕುಲು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ವೆರ್ ಬುದ್ಯಂತನ ಕಂಡಲ ಮುಕ್ಲೆನ ಕಂಡಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬುದ್ಯಂತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯೆನ ಕಂಡದ ನೀರ್‍ನ್ ಮಾತ ಮುಕ್ಲೆನ ಕಂಡಗ್ ಬುರ್ದ್ ಬುಲೆ ಹಾಲಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕೋಟಿ ವರಿಯನೇ ಉಪ್ಪುವೆ ಚೆನ್ನಯೆ ಮರಟ್ ಮುರ್ತೆ ಮೂರೊಂದುಪ್ಪುವೆ. ಕೋಟಿ ದಾಯೆ ಬುದ್ಯಂತರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತರ್‍ಂದ್ ಕೇನೆಕ್ಕ್ ಬುದ್ಯಂತಗ್ ಕೋಪ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಆಯೆ ಕೋಟಿಗ್ ಸರಿ ನೆರ್ದ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಈ ಲಡಾಯಿ ಜೋರಾದ್ ಮರಟ್ ಇತ್ತಿನ ಚೆನ್ನಯನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರುಂಡು ಮುಂಗೋಪದ ಚೆನ್ನಯೆ ಕೋಪಡ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತ್ದದ್ ಬುದ್ಯಂತನ್ ಕೆರ್ಪೆ ನೇರ್ದ್ ಅರಸುಲೆಗ್ ಕೋಪ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮುಕ್ಲೆನ್ ಊರು ಬುರ್ದ್ ಪೋಯೆರೆ ಪನ್ಪೆರ್,ಮುಕುಲ್ ಅಕೇರಿಗ್ ಆವುಂದ್ ಒಪ್ಪ್‌ದ್ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಲೆಕ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪಂತಿನ ಜಾಗೆನ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಲೆಂದ್ ಕೇನ್ವೆರ್ ಆಂಡ ಅರಸೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪ್‌ವೆ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಒಪ್ಪುಜೆ,ಮುಕುಲು ಕೋಪಡ್ ಊರು ಬುರ್ದ್ ಪೋಯೆರೆ ಪಿದಡ್ವೆರ್ ಅಪಗ ಉರುದ ಜನಕುಲ್ ಪೋವೊರ್ಚಿಂದ್ ದಮ್ಮಯ ಪಾಡ್ವೆರ್,ಅಕೇರಿ ಗ್ ಪಿರ ಯಾಪ ಬರ್ಪರ್ಂದ್ ಕೆನ್ನಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್ ಕಪ್ಪು ಕಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ದಾನಗ,ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಕೋಡು ಬನ್ನಗ ಬರ್ಪಾಂದ್ ಪಂಡ್ದ್,ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯೆರೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಡಿತಡೆ ಪೋಪೆರ್,ಅವುಲು ಮುಕುಲು ಪೋನಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪುಂಡ್ ಪೂಜಾರಿಡ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಯೇತ್ ಪಂಡಲಾ ಆಯೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಒಪ್ಪಂದೆ ಸೀದ ಪೋಯೆ,ಅಪಗ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೊಕುಲಾಂಡ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ನ ದರ್ಸನ ಕೊರೊಡುಂದ್ ಬೇಡ್ವೆರ್ ಮುಕುಲೆನ ಸತ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗ್ ಒಲಿಯಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ದರ್ಸನ ಕೊರ್ಪೆರ್,ಅವ್ವಾದ್ ಬುಕ್ಕ ಪಲಿನ್ ನಾಡೊಂದ್ ಪೋಯಿನ ಮುಕುಲೆಗ್ ಪಲಿ ಕಿನ್ನಿದಾರು ತಿಕ್ವಲ್ ಮೆಗ್ಯೆನಕ್ಲೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಿನ್ನಿದಾರುಗ್ಲಾ ಮಸ್ತ್ ಸಂತಸ ಆಪುಂಡ್ ಅವ್ವೇ ಸಂತಸಡ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಕಸಕ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್‍ದ್ ಮೆಗ್ಯನಕಲೆಗ್ ಬೊಂಡ ಪೇರ್ ಮೀಯೆರೆ ನೀರ್ ಮಾತಾ ಕಾಯಿತ್‍ದ್ ಅಕಲೆನ ಚಾಕರೆ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಅವೇ ಊರುಡು ಬುದ್ಯಂತನ ಪಲಯೆ ಅರಸೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪುವೆ. ಮೆಗ್ಯನ್ ಕೆರ್ನಿ ಮೊಕುಲೆಂದ್ ತೆರಿನ ಆಯೆ ಕಿನ್ನಿದಾರೆನ ಕಂಡನಿಡ ಪಂಡ್‍ದ್ ಅಕಲೆನ್ ಮಂಗಟ್ಟಾದ್ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಗ್ ಪಾಡುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ, ಗಾಳಿ ಬೊಲ್ಪು ದಾಲಾ ಇಜ್ಜಂದಿನಲ್ಪ ಮೊಕುಲ್ ಬೆರ್ಮೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಗಾಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ಪಾದ್ ಎಂಚಾಂಡಲಾ ಅಲ್ತ್ ತಪ್ಪಾದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬೇತೆ ಊರು ಸೇರುವೆರ್,ಅವುಲುಲಾ ಮೊಕುಲು ಒಂಜಿ ಅರಸನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್‍ನಲಾ ಕಷ್ಟಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಕರಿಗ್ ತಂಕ್ಲೆನ ಕೊನೆಕಾಲ ಬತ್ತ್ಂಡ್‍ಂದ್ ತೆರಿಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆಡ್ ಕೋಟಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸುರು ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಗುವೆಲ್‍ಡ್ ಕಪ್ಪು ಕಕ್ಕೆ ಆದ್ ನಲಿಪುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಚೆನ್ನಯೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸುರು ಪೋಂಡಾ ಬೊಲ್ದು ಕಕ್ಕೆ ಆದ್ ನಲಿಪುವೆ. ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡ್ ಜನಲಾ ಮಾಯ ಆದ್ ಗುವೆಲ್‍ದ ದಂಡೆಡ್ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಕಕ್ಕೆ ಆದ್ ತೋಜುವೆರ್.

ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಲು ಆಯಿನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂದೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲೆನ್ ಜನಕುಲ್ ದೇವೆರ್ಂದ್ ನಂಬ್ವೆರ್, ನೇಮ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮುಕುಲೆಗ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಗರಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್, ನಂಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ದ್ ಸತ್ಯ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯೆರೆನ್ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾಪಲಾ ಸೋಲಿಜ್ಜಿ.

ತುಳು ಪಿಚ್ಚರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಕಟಪಾಡಿದ ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣೆರ್ ಸುರುಟ್ಟು ಸಿನೆಮಾ ಮಲ್ತೆರ್. ಅವು ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದುದವು. ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ತುಳು ಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರೊಲು ಬತ್ತ್೦ಡ್.

ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜನಪದ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಥೆ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೊರತಿ
  • ಜನಪದ ಕಥೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Koti and Chennayya