ಕುಪ್ಪುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುಪ್ಪುಲು
Centropus sinensis + Centropus toulou

ಕುಪ್ಪುಲು ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆಡ್ದ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ತೂಯೆರೆ ಕಕ್ಕೆದ ಲೆಕೊನೆ ಒರುತ್ತ, ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಮುಲ್ಲೆದ ಪಕ್ಕಿ.

ಕುಪ್ಪುಲುದ ಗುರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತರೆ ಕಪ್ಪು ಆದ್,ಬುಡ್ಪಾಯಿನ ಜವುರಿದ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಅಗೆಲೊ ಬೀಲನ್ ತೂದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಕುಲು ಕುಪ್ಪುಲುಗ್ 'ಕ್ರೊ ಫೆಸಂಟ್'(ಕೌಕಲ್) ಪಂಡ್ ದ್ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್.
 • ಕನ್ನಡದಕುಲು 'ಕೆಂಬೂತ' ಪಂಡ್ ದ್, ಮಲ್ಯಾಲದಕುಲು 'ಚೆಂಬೂತ್'(ಉಪ್ಪಾನ್) ಪಂಡ್ ದ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.
 • ಸೆಂಟ್ರೊಪೊಡಿಡೇ ಕುಟುಮೊಗು ಸೇರ್ನ ಕುಪ್ಪುಲುಗು ಪಕ್ಕಿ ಶಾಸ್ತ್ತಜ್ಞೆರ್ ಸೆಂಟ್ರೊಪಸ್ ಸಿನೆನ್ಸಿಸ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಶಾಸ್ತ್ತೀಯ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್.
 • ತರೆಡ್ದ್ ಕೆಕ್ಕ್ ಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮೆನ್ಕುನ ಕಪ್ಪುದ ರಂಗ್, ಬಂಜಿದಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟೊ ಬೀಲೊಡು ಕಪ್ಪುದ ಸೂಯಿ. ಬೆರಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಕೆಂಪುದ ರಂಗ್. ಕಣ್ಣ್ ನಿತ್ತೆರ್ ದ ಲೆಕೊ ಕೆಂಪ್.ಪಿರವು ಮುಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾಯಿ ಲೆಕೊ ಇತ್ತದ್, ಇತ್ತೆ ಬೂರುನ ಲೆಕೊ ನೇಲೊಂದುಪ್ಪುಂಡು.

ಬದ್ಕುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣ್ ಪಕ್ಕಿಲು ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ಒಂಜೇ ಲೆಕೊ ತೋಜುವ. ಸಾದಾರ್ನೊ ಉಂದು ರಡ್ಡ್‌ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಉಪ್ಪುವ.

ಕುಪ್ಪುಲ್ದ ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಯೆರೆ ಉದಾಸೀನ ತೋಜಾವುನ ಕುಪ್ಪುಲು ಬೋಂಟೆ ನಾಡ್ಯೆರೆ ನಡತೊಂದೆ ಪೋಪುನವೇ ಎಚ್ಚ. ದಿಂಜ ದೂರ ರಾಪುಜಿ. ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲ್ ಗೆಲ್ಲ್ ಗ್ ಲಾಗ್ಯೊಂದು ಪೋಪುನೆಟ್ ಬಾರೀ ಉಸಾರ್. ಓಂತಿ, ಅರಣೆ, ಪಲ್ಲಿ, ಎಲಿ, ಮೊಂಟೆ, ಕೇರಿಲೆನ್ ತಿನ್ಪುನ ಕುಪ್ಪುಲು ಎಲ್ಯ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಕಾರಿಗ್ (ಗೂಡು)ಪೊಗ್ಗ ದ್ ತೆತ್ತಿ,ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ತಿನ್ಪುಂಡು.

ಕುಪ್ಪುಲ್ದ ಕಾರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆದುರ್ದ ಪುಂಡೆಲ್,ಮುಳ್ಳ್ ದ ಬಲ್ಲೆ, ಮುಂಡೊವುದೊಲಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆದ ನಡುಟ್ಟು ಕಡ್ಡಿ ಅಡರ್ ಲೆನ್ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಕುಪ್ಪುಲು ಕಾರಿ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಫೆಬ್ರುವರಿಡ್ದ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮುಟ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರಿ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಮೂಜೆಡ್ದ್ ನಾಲ್ ಬೊಲ್ದುದ ತೆತ್ತಿ ದೀದ್,ಆಣ್‍ಲ, ಪೊನ್ನುಲ ಪಗರ್ ಪಗರ್ತ್‍ದ್ ಕಾಪುಗು ಕುಲ್ಲುಂಡು.[೧] ಕುಪ್ಪುಲು ದ ಕಾರಿ ಡ್ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕು೦ಡು ಪನ್ಪಿನ ಮೂಢ ನ೦ಬಿಕೆ ಉ೦ಡು.

ಕುಪ್ಪುಲುದ ಬಗೆತ ಉಪಮೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಈ ದಾನಿಂಬೆ ಕುಪುಲ್ ಪಕ್ಕಿದಲಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದಿನಿ : ಇಂಚ ಪಂಡೇರ್ಡ ಬೇಲೆ ಕಲ್ವೆ ಪಂಡುದಾ ,ಪ್ರಯೋಜನ ಆವಂದಿನಾಯೇ ಪಂಡುದಾ,ಕಾಲಿ ಕುದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ಪಂಡುದಾ ಅರ್ತ.
 • ಆಯೇ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡುದ್ ಕುಪುಲ್ ಪಕ್ಕಿದಲಕ್ಕ ಕಾತು ಕುಲ್ದನಾ ? : ಪಂಡ ಇರೆನ ಬೇಲೆ ಆಯಿಲಕ್ಕನೆ..ಪೋಕ್ಕಡೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದರ್..ದಂಡ.... ಪಂಡುದ್ ಅರ್ತ.
 • ದಾನೆ ಕುಪುಲ್ ಪಡ್ಕೆ ಮೈದುಂಡಾ ? : ಉದ್ದಾರ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡುದ್ ಅರ್ತ .ಕುಪುಲ್ ತಾರೆದ ಸಿರಿಕ್ ಪಡ್ಕೆ ಮೈತುಂಡ ತಾರೆದ ಮರ ಸೈಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಕುಪುಲ್ ಪಡ್ಕೆ ಮೈತುಂಡ ಬದುಕುನು ಕಷ್ಟ. ಉದ್ದಾರ ಆಪಿನಿ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ತ.
 • ಕುಪ್ಪುಲು ಕಣ್ಣ್‍ದಾಯೆ- ಕುಪ್ಪುಲುದ ಕಣ್ಣ್‍ ಏಪಲಾ ಕಣ್ಣ್‍ ಕೆಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು, ನರಮಾನಿ ಪರ್ದ್‍ ಏಪಲಾ ಕಣ್ಣ್‍ ಕೆಮಫೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಡ ಆಯಗ್‍ ಕುಪ್ಪುಲು ಕಣ್ಣ್‍ದಾಯೆ ಪಂಡ್ದ್‍ ಪನ್ಪೆರ್‍.

ಕುಪ್ಪುಲತ ಬಗೆಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಪುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಕೂಕುರ್ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಅಲೆಡ 2 ಮುಡಿ ಬಾರ್ ಬಿತ್ತುಗು ಪಗತೆಗ್ ದೆತೊಂಡೆರ್ಗೆ. ಬರ್ಪಿ ಕಾರ್ತಿ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆರ್ಗೆ, ಕಾರ್ತಿ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿದ್ ಸುಗ್ಗಿ, ಕೊಳಕೆ ಕರೀಂಡ ಲಾ ಪಿರ ಕೊರ್ಪಿನ ತೋಜುಜಿ . ಕೇಂಡಲಾ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಕುಪುಲ್ ಉಂದೇ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಸೈತು ಪೋಯಲ್ಗೆ. ಕುಪುಲ್ ' ಪಕ್ಕಿ' ಆದ್ ಪುಟುದು ಕೂಕುರ್ ಶೆಟ್ರೆನ ಬೆರಿ ಪತ್ತುದು ಇತ್ತೆಲಾ ಕೇನೊಂದೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ಗೆ.

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕಂಡೋಡಿ ಉಚ್ಚು ಕಿನ್ನಿ ದೀನಗ ಸಾರ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡುಗೆ ಅದಗ ಕುಪುಲುಗ್ ಕನ ಕನಕಟ್ಟುಂಡುಗೆ. ಅವು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತ್ ದ್ ಕಂದೋಡಿದ ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ಪೂರಾ ತಿನ್ಪುಂಡುಗೆ, ಒಂಜಾ- ರಡ್ಡಾ ದಾನ್ನಾ ಒರಿವಗೆ, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಮಿನಿ ಊರಿಡೀ ಕಂದೋಡಿದ ಸಂತಾನ ಅವು , ಪಂಡ್ ದ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
 • ಕುಪುಲ್ದ ಗೂಡುಡ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಯ್ಟ್ ಸೈತಿನಕ್ಲೇನ್ ಬದುಕಾವೆರೆ ಆಪುಂಡು ಗೆ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://web.archive.org/web/20150815155349/http://indianbirds.arvindkatoch.com/2015/04/the-greater-coucal-or-crow-pheasant.html