ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪಕ್ಕಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೊರ್ಮೊರಾಂಟ್ ಪಕ್ಕಿ

ಪಕ್ಕಿಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತಿನವು , ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಜಾತಿ. ಪಾರೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪಕ್ಕೊಲು ಪಂಡ ರೆಕ್ಕೆಲು ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಣಿಯಾಯಿನೆರ್ದಾರ ಇಂದೆಕ್ ಪಕ್ಕಿಪಂಡ್’ದ್ ಪುದರ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಸಂಸ್ಕೃತೊದ ಪಕ್ಷಿ ತುಳುಟು ಪಕ್ಕಿ ಆತ್ಂಡ್. ಉಂದೆತ ಜುವ್ವದ ನೆತ್ತೆರ್ ಮನುಷ್ಯೆರ್ನಲೆಕ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಾರೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ರೆಕ್ಕೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್, ಉಗುರು, ಕೋಕಯಿಲು ಪಕ್ಕಿಲೆನ ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಲು. ಪಕ್ಕಿವರ್ಗ ತೆತ್ತಿ ದೀದ್ ಕಿನ್ನಿಲೆನ ಸಂತಾನೊದ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿ. ಪಕ್ಕಿಲೆದ ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣೊ, ಜುವ್ವ ರಚನೆ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಾಲೊಗು ಬದಲಾವೊಂದು ಬೈದ್‍ನ್ಡ್.

ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಬಗೆಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಪಕ್ಕಿಲು
  • ಪಾರುನ ಪಕ್ಕಿಲು.
  • ಪಾರಂದಿನ ಪಕ್ಕಿಲು.

ಪಕ್ಕಿತ ಪುದರುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಸ amsa
ಅರಕ್ಕಿ arakki
ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕಿ aṅgaḍi pakki
ಅನ್ನಪಕ್ಕಿ annapakki
ಇಂಜೀರ್ ಪಕ್ಕಿ iñjiirụpakki
ಇಣೆ ಪಕ್ಕಿ iṇϵ pakki
ಇಸಿಲ್ ಗಿಡಿ isilụgiḍi
ಇಸ್ಲುಗಿಡಿ islugiḍi
ಉಂಬುಡೆ ಪಕ್ಕಿ umbuḍϵpakki
ಉಪ್ಪಣಬಡ್ಡೆ uppaṇabaḍḍe
ಊರ್ ತ ಕೊಚ್ಚೆ uurụta koccϵ
ಎಂಜಿರ್ ಪಕ್ಕಿ eñjirụpakki
ಎಲ್ಯಕಾಕೆಪಕ್ಕಿ elyakaakϵpakki
ಓಂಗೆಲ್ ooṅgelụ
ಓಡಂಪಕ್ಕಿ ooḍampakki
ಕಕ್ಕೆ kakke
ಕಕ್ಕೆ ಚಂಡಾಲ ಪಕ್ಕಿ kakkϵcaṇḍaala pakki
ಕಕ್ಕೆ ತಾಂಡಲ ಪಕ್ಕಿ kakkϵtaaṇḍala pakki
ಕಕ್ಕೆ ಮೋಂಟೊಲು kakkϵmooṇṭolu
ಕಣು kaṇu
ಕಣು ಕರ್ಯಟೊ kaṇu karyaṭo
ಕಪ್ಪಡೆ kappaḍϵ
ಕಬರ್ ಮುಡ್ಕಣೆ kabarụ muḍkaṇϵ
ಕಬರ್ ಬಿರು kabarụbiru
ಕರ್o ಪಕ್ಕಿ karụmpakki
ಕರ್o ಬುಜಾಲಿ karụmbujaali
ಕರ್ಯಕ್ಕಿ karyakki
ಕಪ್ಪುಗಿಡಿ kappu gidi
ಕಾಕೆ ಕುಯಿಲ್ kaakϵkuyilụ
ಕಾಣಪುರ್ಲಿ kaaṇapurli
ಕಾನಕೊಟ್ಟಿ kaanakoṭṭi
ಕಾಪು kaapu
ಕಾಳಿಂಗಪಕ್ಕಿ kaaḷiṅgapakki
ಕಾವು ಕೊರ್ಪುನಿ kaavu korpuni
ಕಾವೆಲ್ ದೊಂಪ kaavelụ dompa
ಕಾಟ್ಕೋರಿ
ಕಿಣ್ಣಿ kiṇṇi
ಕಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿ kidϵkoṭṭi
ಕಿಲೆಪುಪಕ್ಕಿ kilepupakki
ಕುಕ್ಕುಂದೋಪು kukkundoopu
ಕುಕ್ಕುಜುಲು kukkujulu
ಕುಕ್ಕುದುರು kukkuduru
ಕುಕ್ಕುದುಲು kukkudulu
ಕುಕ್ಕುಸುಡ್ kukkusuḍụ
ಕುಞ್ಞಿ kuññi
ಕುಟ್ರುಞ್ಞ kuṭruñña
ಕುಯೆಂಪು kuyempu
ಕುಪುಲು kupulu
ಕೂಡ್ kuuḍụ
ಕೆದಂಕೆ kedaṅkϵ
ಕೆದ್ಂ ಕ್ kedụṅkụ
ಕೇಂಕಣ keeṅkaṇa
ಕೇಂಕಣ್ keeṅkaṇụ
ಕೇಂಕಣ್ಣೆ keeṅkaṇṇe
ಕೇಂಕನ್ keeṅkanụ
ಕೇಂಕಾಣ್ keeṅkaaṇụ
ಕೇಂಕಾನ keeṅkaana
ಕೇಂಜವ keeñjava
ಕೇಂಜವೆ keeñjave
ಕೇಂಜವೆದಿ keeñjavedi
ಕೇನೆ ಮಂಜೊಲು keenϵmañjolu
ಕೊಜಲೆ ಪಕ್ಕಿ kojalϵpakki
ಕೊಟ್ರಿಞ್ಞ koṭriñña
ಕೊಡಂದೆಲ್ koḍandelụ
ಕೊಡಂದೇಲ್ koḍandeelụ
ಕೊಡಪೆ koḍape
ಕೊರಗೆರಕ್ಕಿ koragerakki
ಕೊಲ್ಲಪಕ್ಕಿ kollapakki
ಕೋಂದೆ koondϵ
ಕೋಕ kooka
ಕೋರಿಪಲವೆ kooripalave
ಕೋರಿಪ್ಪಲವೆ koorippalave
ಕೋಲಂಟೆ koolaṇṭϵ
ಕ್ರೌಂಚ krauñca
ಕೆಯಿಪುಂಡದೆ kaipundade
ಕಪ್ಪಲ್ ಪಕ್ಕಿ kappalụ pakki
ಕರ್ವಕ್ಕಿ karvakki
ಕಾಕೆಪಕ್ಕಿ kaakϵpakki
ಕರ್oಪಕ್ಕಿ karụmpakki
ಕಾಳಿಂಗಪಕ್ಕಿ kaaḷiṅgapakki
ಕಿಲೆಪುಪಕ್ಕಿ kilepupakki
ಕೂವ kuuva
ಕೇಂಕಣಪಕ್ಕಿ keeṅkaṇapakki
ಕೇಂಗ್ಣಪಕ್ಕಿ keeṅgṇapakki
ಕೊಜಲೆಪಕ್ಕಿ kojalϵpakki
ಕೊರುಂಗು korungu
ಕೊನಲೆ konale
ಕೋಗಿಲೆ kogile
ಕೋಜಿಲೆ koojilϵ
ಕುಯಿಲ್ kuyil
ಕೊಲ್ಲಪಕ್ಕಿ kollapakki
ಕೊಟ್ರುಂಜೆ kotrunje
ಕೊಟ್ಟುಕಡ್ತಲೆ koṭṭukaḍtale
ಖಗರಾಜೆ khagaraaje
ಗಂಡಬೇರುಂಡಪಕಿ gaṇḍabeeruṇḍapaki
ಗಟ್ಟಿನೋಪೆಲ್ ಪಕ್ಕಿ gaṭṭinoopelụpakki
ಗಟ್ಟೆ ನೋಪೆಲ್ ಪಕ್ಕಿ gaṭṭϵnoopelụpakki
ಗರುಡೆ garuḍe
ಗೆರುಡೆ geruḍe
ಗರು garu
ಗರ್ಪೆಂತೆಲ್ garpentelụ
ಗರ್ಪೆಲ್ garpelụ
ಗಳ್ಪೆಲ್ gaḷpelụ
ಗಿಜಿಗಿಜಿ gijigiji
ಗಿಟ್ಟೆ ನೋಪೆಲೆ giṭṭϵnoopele
ಗಿಟ್ಟೆ ಮಂಡೆಲೆ giṭṭϵmaṇḍele
ಗುಯಿಂಗುಯಿಂ ಪಕ್ಕಿ guyiṅguyim pakki
ಗುಮ್ಮೆgumme
ಗುರ್ಬಿ gurbi
ಗೂರ್ಮ guurma
ಗೆಟ್ಟಿಮಂಡೆಲೆ geṭṭimaṇḍele
ಗೆರುಡೆ geruḍe
ಗೆಂದಗಿಡಿ gendagidi
ಗೇರ್ಜ geerja
ಗಿಲಿ gili
ಚಕೋರೆ cakoore
ಚಾಂಡಾಅಪಕ್ಕಿ caaṇḍaaApakki
ಚಾಣಾಂಬುರ್ಲೆ caaṇaamburlϵ
ಚಾಲೆ caalϵ
ಚೀಡಪಕ್ಕಿ ciiḍapakki
ಚುಕ್ ಚುಕ್ ಪಕ್ಕಿ cukụcukụ
ಚುಡಂಗೆ cuḍaṅgϵ
ಚೇಂಕಾನ್ ceeṅkaanụ
ಚೇಂಕಾನ್ ceeṅkaanụ
ಚೋಂಚಿ cooñci
ಜೆರೆ ಜೆರೆ ಪಕ್ಕಿ jerϵjerϵpakki
ಜೇಂಟ್ರಿ jeeṇṭri
ಟಿಟ್ಟಿರಿ ṭiṭṭiri
ಟಿರಿಟಿರಿ ṭiriṭiri
ಟ್ರುವೇಲೆ ṭruveele
ತಿತ್ತಿರಿ tittiri
ಟ್ಯೇಂಟೇ ಪಕ್ಕಿtyante pakki
ದುರ್ಜಿ durji
ದೂವಪ್ಪ duuvappa
ದೇವಪಕ್ಕಿ deevapakki
ನಿಮಿಪಕ್ಕಿ nimipakki
ನಿರ್ಕಕ್ಕೆ nirkakkϵ
ನೀರ್ ಕಕ್ಕೆ niirụkakkϵ
ನೀರ್ ಪಕ್ಕಿ niirụpakki
ನೀರ್ಕಕ್ಕೆ niirkakkϵ
ನೀರ್ಪಕ್ಕಿ niirpakki
ನಯಿಲ್ nayil
ನತ್ತಿಂಗೆ nattinge
ನೇಲ್ಯಕಾಕೆ ಪಕ್ಕಿ neelyakaakϵpakki
ನೋರೆ ಕಾವೆ noorϵkaavϵ
ಪಾತೆರುಪಕ್ಕಿ paaterupakki
ಪಾರ್ ಪಕ್ಕಿ paarụpakki
ಪಾಂಡವು paaṇḍavu
ಪುರುಲಿ puruli
ಪುದ puda
ಪುದಜಾವಲೆ pudajaavale
ಪುದಚಾಲೆ pudacaalϵ
ಪುದಚ್ಚಲೆ pudaccalϵ
ಪುರುವೆಲ್ puruvelụ
ಪುರ್ಲಿ purli
ಪುರ್ಲೆ purlϵ
ಪುಂಡದೆ pundade
ಪುಲ್ಲಿಕುಯಿಲ್ pullikuyilụ
ಪುಂಡು ಕೋರಿ pundu kori
ಪೆರಡೆ ಪಕ್ಕಿ peraḍϵ pakki
ಪೊಟ್ಟೆ poṭṭe
ಪೊದುಂಬುಲು podumbulu
ಪೊಪಟ್ಟೆ popaṭṭϵ
ಪೊಪ್ಪೊಟೆ poppoṭϵ
ಪೊರುವೆಲ್ poruvelụ
ಪೊರ್ವೊಳು porvoḷu
ಬಂಡಲಪಕ್ಕಿ baṇḍalapakki
ಬಂಡಾರಿಪಕ್ಕಿ baṇḍaaripakki
ಬಕ್ಕ bakka
ಬಜಕ್ರೆ ಪಕ್ಕಿ bajakrϵpakki
ಬಾಣಪುರ್ಲಿ baaṇapurli
ಬಾರೆ ಪಕ್ಕಿ baarϵpakki
ಬಿಜಕ್ರೆ ಪಕ್ಕಿ bijakrϵpakki
ಬೀಜರಾಜೆ biijaraaje
ಬೀಮರಾಜೆ biimaraaje
ಬುಪ್ಪು buppu
ಬುರುಬುರು buruburu
ಬುರ್ಪು burpu
ಬುರ್ರು burru
ಬುರ್ಲೆ burlϵ
ಬುಲ್ಬಕ್ಕಿ bulbakki
ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪಕ್ಕಿ bulbulụpakki
ಬೂತಾಯಿಪಕ್ಕಿ buutaayipakki
ಬಾನಪಕ್ಕಿ baanapakki
ಬುಲ್ಬುಲ್ಪಕ್ಕಿ bulbulụpakki
ಬೇಡಪಕ್ಕಿ beeḍapakki
ಬೊಳ್ಳೆಪಕ್ಕಿ boḷḷϵpakki
ಬೇಂಟೆ beeṇṭe
ಬೇಡಪಕ್ಕಿ beeḍapakki
ಬೇರ್ಡ beerụḍa
ಬೊಲ್ಲೆರಿಮಾನಿಗ bollerimaaniga
ಬೊಳಾರಮಾಣಿಗೊ boḷaaramaaṇigo
ಬೊಳಾರಮಾನಿಗ boḷaaramaaniga
ಬೊಳ್ಯೆರೆ ಮಾನಿಗ boḷyerϵmaaniga
ಬೊಳ್ಳರಮಾಣಿಗೊ boḷḷaramaaṇigo
ಬೊಳ್ಳಾರ್ಮಾಣಿಕೊ boḷḷaarụmaaṇiko
ಬೊಳ್ಳೆ ರಾಣಿಗೊ boḷḷϵraaṇigo
ಮಂಜಲ್ಪಕ್ಕಿ mañjalụpakki
ಮಂಡೆ ಮುಕ್ರೆ maṇḍϵmukre
ಮಡ್ಡೆಲಪಕ್ಕಿ maḍḍelapakki
ಮಡ್ಯೊಲಕ್ಕಿ maḍyolakki
ಮುದುಲು mudulu
ಮರ ಓಂಗೆಲ್ mara ooṅgelụ
ಮರ ಕೊಡಪೆ marakodape
ಮರೆ ಕ್ಕೋಲುಬೋಂಟೆ marϵkkoolubooṇṭϵ
ಮಲ್ಯೆ malye
ಮೈರೆ maire
ಮಾದಿ maadi
ಮುನಿಪಕ್ಕಿ munipakki
ಮೆನ್ಪೆ menpe
ಮೈನಾಪುರ್ಲಿ mainaapurli
ಮರಪಕ್ಕಿ marapakki
ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ miñcuḷḷi
ಮಿಣ್ಕೊಲಿ miṇkoli
ಮೀನಂಕೊಳ್ಳಿ miinaṅkoḷḷi
ಮೀನಂಗೊಳ್ಳಿ miinaṅgoḷḷi
ಬೊಳ್ಳೆ ರಾಣಿಗೊ boḷḷϵraaṇigo
ಇಂಜೀರ್ಪಕ್ಕಿ iñjiirụpakki
ಇಣೆ ಪಕ್ಕಿ iṇϵ pakki
ಇರ್ಪಕ್ಕಿ irpakki
ಉಂಬುಡೆಪಕ್ಕಿ umbuḍϵpakki
ಎಂಜಿರ್ಪಕ್ಕಿ eñjirụpakki
ಎಲ್ಯಕಾಕೆಪಕ್ಕಿ elyakaakϵpakki
ಓಡಂಪಕ್ಕಿ ooḍampakki
ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಕ್ಕಿ sanyasi pakki
ಗಟ್ಟಿನೋಪೆಲ್ಪಕ್ಕಿ gaṭṭinoopelụpakki
ಗಟ್ಟೆನೋಪೆಲ್ಪಕ್ಕಿ gaṭṭϵnoopelụpakki
ಗುಯಿಂಗುಯಿಂ ಪಕ್ಕಿ guyiṅguyim pakki
ಗುರ್ಬಿಪಕ್ಕಿ gurbipakki
ಗೇರ್ಜಪಕ್ಕಿ geerjapakki
ಚಾಂಡಾಅಪಕ್ಕಿ caaṇḍaaApakki
ಚಿಟ್ಟೆಪಕ್ಕಿ ciṭṭϵpakki
ಚಿರಿಚಿರಿಪಕ್ಕಿ ciriciripakki
ಚೀಂತಿರಿಪಕ್ಕಿ ciintiripakki
ಚೀಡಪಕ್ಕಿ ciiḍapakki
ಜೆರೆಜೆರೆಪಕ್ಕಿ jerϵjerϵpakki
ತೊಟ್ಟಿಲ್ಪಕ್ಕಿ toṭṭilụpakki
ತೋಟದ ಮಞ್ಞಣೆ tooṭada maññaṇe
ದೇರೆಪಕ್ಕಿ deerϵpakki
ದೇವಪಕ್ಕಿ deevapakki
ದೋರೆಪಕ್ಕಿ doorϵpakki
ನಿಮಿಪಕ್ಕಿ nimipakki
ನೀರ್ಪಕ್ಕಿ niirụpakki
ನೇಲ್ಯಕಾಕೆಪಕ್ಕಿ neelyakaakϵpakki
ಪಕ್ಕಿಸಲೆ pakkisalϵ
ಪಕ್ಕಿಸಾಲೆ pakkisaalϵ
ಪಾತೆರುಪಕ್ಕಿ paaterupakki
ಪಾರ್ಪಕ್ಕಿ paarụpakki
ಪೆರಡೆ ಪಕ್ಕಿ peraḍϵ pakki
ರಾವುಪಕ್ಕಿ raavupakki
ರಾವುಪಕ್ಲ್ raavupakKl
ಸಕಣಪಕ್ಕಿ sakaṇapakki
ಹಾಲ್ಪಕ್ಕಿ haalụpakki

ಬಾರತೊದ ಪಕ್ಕಿಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಮೀನಂಕೊಳ್ಳೆ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ Sacred Kingfisher
ಮರಕೊಡಪೆ ಮರಕುಟಿಕ Hispaniolan Woodpecker
ಕೊರಂಗು ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ Egretta
ಕಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ hooded crow
ಕೋಗಿಲೆ ಕೋಗಿಲೆ Asian Koel
ಮೈರ್ ನವಿಲು Pavo cristatus
ಗಿಡಿ ಹದ್ದು Eagle
ರಣಗಿಡಿ ರಣ ಹದ್ದು Vulture
ಮೈನ ಮೈನಾ
ಕುಪ್ಪುಲು ಕೆಂಬೂತ
ಕಾಕೆಪಕ್ಕಿ ಕಾಜಾಣ
ಮಡ್ಯೊಲೆ ಪಕ್ಕಿ ಮಡಿವಾಳ Copsychus saularis
ಕೊಟ್ಟುಕಡ್ತಲೆ ಪಿಕಳಾರ
ಪುದ ಚುಕ್ಕೆ ಚೋರೆ
ಗರುಡ ಪಕ್ಕಿ ಗರುಡ
ಗುರ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ
ಕಾಟ್ ಕೋರಿ ಕೆಂಪು ಕಾಡು ಕೋಳಿ
ಇದ್‍ನೆಂಟಿ ಕೆಂಪು ಟಿಟ್ಟಿಭ
ಗೂಮೆ ಗೂಬೆ
ಕುವ್ವ ನೀರು ಕೋಳಿ
ಕುಂಡಕೋರಿ ಹುಂಡು ಕೋಳಿ
ನೀರ್ ಪಕ್ಕಿ ನೀರ್ಹಕ್ಕಿ
ಚಾಲೆಪಕ್ಕಿ ಗೀಜಗ
ಗಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಗಿಣಿ
ಚೀಪೆ ಗಿಳಿ ಚಿಟ್ಟು ಗಿಣಿ

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ಪಕ್ಷಿವಿಜ್ಞಾನ
  2. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಕ್ಕಿ&oldid=103608"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು