ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೆ

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿತ ಪಕ್ಕಿ, ನೆನ್ನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಡ್ತಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆನ್ನ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು‌ ಇಪ್ಪುಂಡ್ ಅಂಚತಾರ ನೆನ್ನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಡ್ತಲೆಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. [೧]

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ದಕುಲು 'ಬುಲ್ ಬುಲ್'ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್.
  2. ಕನ್ನಡೊಡು 'ಪಿಕಳಾರ', ಮಲ್ಯಾಲೊಡು 'ಇರಟ್ಟ ತಲೆಚ್ಚಿ' ಪಕ್ಷಿಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ.
  3. ತುಳುಟು ಇಂದೆಕ್ ಕೊಟ್ಟುಕಡ್ತಲೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ಕೊಟ್ಟು ಕಡ್ತಲೆದ ಸೊರ್ಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಲ್ ಇಂಚ್ (ನೂದು ಮಿ. ಮೀ.) ಉದ್ದೊ ಉಪ್ಪುನ ನೆಕ್ಕ್ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಕಪ್ಪುದ ಜುಟ್ಟು ಇತ್ತದ್, ಕೆಪ್ಪೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕೆಂಪುದ ಮೀಸೆ, ಬೀಲೊದಡಿಟ್ಟ್ ಕೆಂಪುದ ಸೂಯಿ ಉಂಡು. ಬೆರಿಡ್ದ್ ಮುಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟ ಕಂದುರಂಗ್, ಕೆಕ್ಕ್‌ಲ್, ತಿಗಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿದಡಿ ಬೊಲ್ದು.ತಿಗಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ತುಂಡಾಯಿನ ಮಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕೊ ಕಪ್ಪುದ ಪಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೆ ಪಕ್ಕಿಲೆಡ್ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣ್ ತೂಯೆರೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕೊ ತೋಜುಓಡು. ಮುಳ್ಳೆದ ಸಙೂಯಿ ಸರುತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಾದಾರ್ನೊ ಆದ್ ಆಣ್, ಪೊಣ್ಣ್ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಟ್ಟಿಕಾಯೆದ ಬಲ್ಲ್‌ದ ಕೊಡಿನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಸುಬಾವು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೆ ಪಕ್ಕಿ ಆಣ್.

ಕೊಟ್ಟು ಕಡ್ತಲೆದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಜಾತಿ ವಿದೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಪುರಿಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ತಿನ್ಪುನ ಪಕ್ಕಿಲೆ ಜಾತಿಡ್ (ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್) ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೆನ್ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞೆರ್ ಪಕ್ನೋನೋಡಿಟೀ ಕುಟುಮೊಗು ಸೇರ್ಸದೆರ್.
  2. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞೆ ಸಲೀಂ ಆಲಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಜಾತಿದ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೆನ್ ಗುರ್ತೊ ಮತ್ತ್ ದೆರ್‍ಂಡಲ, ಬಣ್ಣದ ಆದಾ ರೊಡು ತುಳುನಾಡ್‌‍ಡ್ ಐನ್ ಜಾತಿದ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೆ ಪಕ್ಕಿಲುಂಡೂಂದು ಕೆ.ಪಿ. ಪಾರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಂಪು ಮೀಸೆದ ಬಲ್ ಬುಲ್, ಕೆಂಪು ಬೀಲದ ಬುಲ್ ಬುಲ್, ಕರಿಯ ಬುಲ್ ಬುಲ್, ಮಂಜಲ್ ಕೆಪ್ಪೆಟೆದ ಬುಲ್ ಬುಲ್, ಪಚ್ಚೆದ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಇಂಚ ಐನ್ ಜಾತಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಬೊಲ್ದುದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪುದ ಉದ್ದೊ ಬೀಲೊದ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೆ ಪಕ್ಕಿಲುಲಾ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕೆಂಪು ಮೀಸೆದ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೇ ಪಕ್ಕಿಯೆ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಟ್‌ಲ ತೋಜುದು ಬರ್ಪಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೈಟ್ ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಕೊಟ್ಟು ಕಡ್ತಲೆ ಬದುಕುನ ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ದಿಂಜ ಎತ್ತರೊಡು ರಾಪುನಂಚ ಬಲವಾಯಿನ ಕಾರ್, ರೆಂಕೆನ್ ಪಡೆತ್ತ್‌‍ಜಿ. ಆಂಡ್ ತಿರ್ತಡೇ ಬಲ್ಲೆಡ್ದ್ ಬಲ್ಲೆಗ್ ರಬಸ್ಸೊಡೆ ಬಲಿಪುನಯಿಟ್ಟ್ ಉಸಾರ್. ಅರೇಬಿಯ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶೊದ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಈ ಪಕ್ಕಿದ ಪುದರ್ ಬರೆದಿತ್ತ್‌ನೆಡ್ದಾದ್ ಉಂದು ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್‌‍ಡ್ದೇ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಮುಟ್ಟೊ ಆದಿತ್ತ್‌‍ನ ಗುರ್ತೊದ ಪಕ್ಕಿಂದ್ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ್‌ದ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ದೆಸೋದ ಬಡೆಕಾಯಿ ಬಾಗೊಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೆ ಪಕ್ಕಿಲೆನ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಾವುನ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಂಡು.

ತೆನಸ್ ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಟ್ಟು ಕಡ್ತಲೆ ಪಾಂತೆ, ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಪರ್ಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂತ ಮಕರಂದೊ ತಿನ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://web.archive.org/web/20150816053711/http://pvhome..com/gallery/%E0%B2%AC%E0%B3%81%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E2%80%8C-%E0%B2%AC%E0%B3%81%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E2%80%8C