ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೆಂಪು ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯೊಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಕೆಂಪು ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ

ಕೆಂಪು ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ ಒಂಚಿ ಇಸದಾಂತಿನ ಉಚ್ಚು. ನಮ ದೇಸೊಡು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನ ಇರ್ಬಾಯಿದೆಕ್ಕಲೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭೇದ. ನಮ ದೇಸೊಡು ಮೂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ ಉಚ್ಚುಲು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುವ. ಮೂಜಿ ಉಚ್ಚುಲೆನ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣೊಲು ತೂವರ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರ ಈ ಮೂಜಿ ಉಚ್ಚುಲೆಗ್‌ಲಾ ಇರ್ಬಾಯಿದೆಕ್ಕಲೆ ಪ್ಂಡ್‌ದೇ ಪುದರ್. ನೆಕುಲು ಇಸದಾಂತಿನ ಉಚ್ಚುಲು. ಉಂದೆತ ಬೀಲದ ಕೊಡಿ, ಮಂಡೆದ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಈ ಉಚ್ಚುಲೆಗು ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ ಅತ್‌ಡ ಇರ್ಬಾಯಿದೆಕ್ಕಲೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಪುದರ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಕನ್ನಡ- ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕ
  • ಹಿಂದಿ- ದೋ ಮುಆ
  • ಇಂಗ್ಲಿಷ್- Red Sand Boa, Indian sand boa

ಈ ಉಚ್ಚು Boidae ಕುಟುಮೊದ Eryx ಕುಲೊಕ್ಕು ಸೇರ್ದಿನವು. ಉಂದೆತ ಪ್ರಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ Eryx johnii ಪಂದ್. ನಮ ದೇಸೊಡು ಮಿಶನರಿ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜರ್ಮನ್ ದೇಸೊದ ಪರಿಸರ ತಜ್ನೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಸಾಮುವೆಲ್ ಜಾನ್ ಇಂಬೆರೆನ ನೆನಪುಗು ಅರೆನ ಪುದರ್‌ನ್ ಕೆಂಪು ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆಗ್ ದೀತೆರ್[೧].

ಈ ಉಚ್ಚು ತೂವರ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟ್‌ಗ್ ವೀಟೆಕರ್'ಸ್ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆದ ಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ, ಉಂದೆತ ಮೈತ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ರಂಗ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಧಾರಣವಾದ್ ದುಂಡು, ದಪ್ಪ ಮೈ, ಮಂಡೆ ಕಂಟೆಲ್‌ಡ್ದ್ ಒಂತೆ ಕಿನ್ಯ. ವರಕ್ ತೂನಗ ಮಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಬೀಲದ ಕೊಡಿ ಒಂಜೇ ತರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಣ್ಣ್‌ಲಾ ಕೆಂಪಾದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೈತ ಬಣ್ಣ ಕಡು ಕಂದ್, ಕೆಂಪು. ಮೈತ ಅಡಿಭಾಗ ಕಪ್ಪು ಸೇರ್ದಿನ ಬೊಳ್ದು ಬಣ್ಣ, ಐಕ್ ಕಂದ್ ಬಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ತೋಜುಂಡು. ಮಂಡೆ ದಪ್ಪ, ಗಡಸ್ ಆದಿಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರ ಮೆತ್ತೆನದ ಮಣ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೊಯ್ಯೆಡ್ ಮಾಟೆ ಕುರೆಪ್ಪುವ. ಬುಳೆದಿನ ಉಚ್ಚು ಅಂದಾಜಿ ೬೦ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ದಾತ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ಉಚ್ಚು ಆಣ್‌ಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು[೨].

ಸ್ವಭಾವ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೀಟೆಕರ್'ಸ್ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆದ ಲೆಕ ಈ ಉಚ್ಚುಲಾ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದವು. ವೀಟೆಕರ್'ಸ್ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆದ ಲೆಕ ಉಂದು ತುಚ್ಚುನಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಪಗೆನ ಪ್ರಾಣಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರಿಂಡ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಮೈನ್ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಂಡೆನ್ ಪಿರಪಿರ ದೆಪ್ಪುವ.

ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಿನೊತ್ತ ಎಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಮಾಟೆದುಲಾಯಿ ಇಪ್ಪುವ. ಪೊಯ್ಯೆದಲೆಕ ಇಪ್ಪುನ ಮಣ್ಣ್ ಎಚ್ಚ ಇಪ್ಪುನಲ್ಪ ಈ ಉಚ್ಚು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಂಡು[೩].

ಎಲಿ, ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿ, ಪಕ್ಕಿದ ಕಿನ್ನಿಲು ಈ ಉಚ್ಚುದ ಆಹಾರ. ಬೋಂಟೆ ಎಚ್ಚ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ಕಾತ್ ಕುಲ್ಲುದು, ಬೋಂಟೆದ ಉಸುಲುಕಟ್ಟಾದ್ ತಿನ್ಪುಂಡು.

ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಂಪು ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಉಚ್ಚು, ಕಿನ್ನಿ ದೀದ್ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವರಕ್ ೧೦-೧೪ ಮುಟ್ಟ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡು. ಸಾಧಾರಣವಾದ್ ಮೇ-ಜೂನ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡು.

ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಉಂಡು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಂಪು ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ ನಮ ದೇಸೊಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್, ಇರಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನೇಪಾಳ ದೇಸೊಲೆಡ್ಲಾ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಂಡು[೪].

ನಂಬೊಲಿಗೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಉಚ್ಚು ದೀಯೊಂಡ, ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಕೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಖ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. "INDIAN SAND BOA". animalia.bio. Animalia. Retrieved 17 February 2023.
  2. ಹಾವು ನಾವು- ಗುರುರಾಜ ಸನಿಲ್ (೩ನೇ ಮುದ್ರಣ ed.). ಉಡುಪಿ: ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಉಡುಪಿ. pp. ೨೨೪. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)
  3. "INDIAN SAND BOA". animalia.bio. Animalia. Retrieved 17 February 2023.
  4. "INDIAN SAND BOA". animalia.bio. Animalia. Retrieved 17 February 2023.