ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮೊದ ಚಿಹ್ನೆ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‍ ಧರ್ಮೊನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್ ಜಗತ್ತ್ ದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನ೦ಬುನಕ್ಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಧರ್ಮ. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಈ ಧರ್ಮದ ದೇವೆರ್. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಕುಳೆನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಬೈಬಲ್. ಬೈಬಲ್ ನ್ ಸತ್ಯವೇದ, ಪರಿಶುದ್ದ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ್ದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್.ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥೊಡು ರಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗೊಲು ಉಂಡು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮೊಡು ರಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು.ಒಂಜನೆದವು ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚ್ಯನ್ . ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನೊಡ್ದು ಉಂಡಾಯಿನವು ಕ್ರಿಶ್ಚ್ಯನ್ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ. ೧೫೧೭ಟ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚ್ಯನ್ ಧರ್ಮ ರಡ್ಡಾದ್ ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚ್ಯನ್ ಆಂಡ್.

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥೊದ ರಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಬೈಬಲ್ (ಸತ್ಯವೇದ)

ಒಂಜನೇ ಭಾಗ ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಗ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಭೂಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೇಸು ಭೂಲೋಕೊಗು ಅವತಾರ ದೆತೊಂದು ಬರಿಯೆರೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ- ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್. ಯೇಸುನ ಪುಟ್ಟು, ಆಯ ಬದ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಬೋಧನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಯಿನವು, ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಕಟ್ಟುಲು ಮಾತಾ ಉಂಡು. ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ, ನರಮಾನಿಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪಾಪ, ಯೇಸುನ ಅವತಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಿಚಾರೊಳು ಇತ್ತ್ಂಡ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್. ಧರ್ಮ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಕಟ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಉಂಡು. ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೇಸುನ ಶಿಷ್ಯೆರ್ನಕುಲು ಬರೆತಿನವು. ಅಂಚಾದ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಬಗೆಟ್ ಉಂಡು.

ಕರ್ತವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ(The Lord's Prayer)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರಲೋಕೊಳೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಯೆಂಕುಳೆ ಅಮ್ಮಾ! ನಿನ ಪುದರ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಡ್, ನಿನ ರಾಜ್ಯ ಬರಡ್, ನಿನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕೊಡು ಆಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಲಾ ಆವಡ್, ಬೋಡಾಪಿನವು ಯೆಂಕುಳೆ ರೊಟ್ಟಿನ್ ಯೆಂಕುಳೆಗ್ ಇನಿ ಕೊರ್ಲ, ಯೆಂಕುಳೆ ಸಾಲದಾಕುಳೆಗ್ ಯೆಂಕುಳುಲಾ ಬುಡುಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಯೆಂಕುಳೆ ಸಾಲೊಳೆನ್ ಯೆಂಕುಳೆಗ್ ಬುಡುಲ, ಯೆಂಕುಳೆನ್ ಶೋಧನೆಡ್ ಸೇರಾವಂದೆ, ಕೇಡ್‍ಗ್‍ ಯೆಂಕುಳೆನ್ ತಪ್ಪಾಲ; ದಾಯೆಗಂದ್ಂಡ ರಾಜ್ಯಲಾ ಬಲಲಾ ಮಹಿಮೆಲಾ ಸದಾಕಾಲೊಗು ನಿನ್ನವು ಆದುಂಡು. ಆಮೆನ್.

ಪತ್ತ್ ಆಪ್ಪಣೆ(Ten commandments)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆರೆ ಪುಟ್ಟು
  1. ನಿನ್ನ ದೇವೆರಾದುಪ್ಪು ಕರ್ತವೆ ಯಾನೇ, ಯೆನ ಹೊರ್ತು ನಿಕ್ಕ ಬೇತೆ ದೇವೆರುಲು ಉಪ್ಪೆರೆ ಅವಂದ್
  2. ಮಿತ್ತ್ ಅಕಾಶೊಡುಲಾ ತಿತ್‍‍್ ಭೂಮಿಡ್‍ಲಾ ಭೂಮಿದ ತಿರ್ತ್ ನೀರ್‍ಡ್‍ಲಾ ಉಪ್ಪುನೆತ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಅವಡ್ ರೂಪು ಅವಡ್ ಮಳ್ತ್‍ದ್ ಐಕ್ ಆಡ್ಡ ಬೂರುದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಂದ್
  3. ನಿನ್ನ ದೇವೆರಾದುಪ್ಪು ಕರ್ತವ ಪುದರ್‍ನ್‍ ಪೊಕ್ಕಡೆಗ್‍ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್‍. ಪೊಕ್ಕಡೆಗ್ ದೆಪ್ಪುನಾಯಗ್‍ ಕರ್ತವೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಂದೆ ಬುಡಯೆ
  4. ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನೊನು ಪರಿಶುದ್ದ ಮಳ್ಪೆರೆ ನೆನೆಪೊಡು
  5. ನಿನ್ನ ದೇವೆರಾದುಪ್ಪು ಕರ್ತವೆ ನಿಕ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಿ ಭೂಮಿಡ್ ನಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚುಲೆಕ್ಕ ನಿನ ಆಪ್ಪೆ ಆಮ್ಮಗ್‍ ಮಾನ ಕೊರೊಡು
  6. ನರಮಾನ್ಯ ಕೆರಿಯೆರೆ ಆವಂದ್
  7. ಹಾದ್ರ ವ್ಯಬಿಚಾರ ಮಳ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್
  8. ಕಂಡೊಣಿಯೆರೆ ಆವಂದ್
  9. ನಿನ ನಿರೆತಾಯ ಮಿತ್ತ್‍ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಣೆಯೆರೆ ಆವಂದ್
  10. ನಿನ್ನ ನಿರೆತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ್‍ನ್‍, ಅಶೆ ಮಳ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್‍, ನಿನ್ ನಿರೆತಾಯ, ಬೊಡೆದಿನ್‍, ಚಾಕ್ರಿದಾಯನ್‍, ಚಾಕ್ರಿದಾಳೆನ್, ಅಯ ಬೋರಿನ್, ಕತ್ತೆನ್, ನಿನ ನಿರೆತಾಯಗ್‍ ಉಪ್ಪುನವು ವೊಯಿನ್‍ಲಾ ಅಶೆ ಮಳ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್‍ (ಬೈಬಲ್:- ವಿವೋಚನ ಕಾಂಡ 20: 2-17)

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‍ ಧರ್ಮಕಲೆನ ಪರ್ಬೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಸ ವರ್ಷ, ಪರವರ್ಷ (ಡಿಸೆಂಬರ್‍ ತಿಂಗೊಲ್‍ದ ಕಡೆ ದಿನ), ಬುಲೆತ್ತ ಪರ್ಬ, (ಸೆಬ್ಪೆಂಬರ್‍ / ಆಕ್ಟೊಬರ್), ಪವಿತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ, (ಯೇಸು ಸೈತಿ ಪರ್ಬ), ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪರ್ಬ(ಯೇಸು ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಬ), ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍(ಯೇಸು ಪುಟ್ಟಿ ಪರ್ಬ)(ಡಿಸೆಂಬರ್‍ 25),

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.