ಗಾದೆ ಗೊಂಚಿಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬಡವು ಅಂಡಾ ಬಡೆವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೂ, ತೊಡು ಅಂಡಾ ತೋಡು ಬರಿಕ್ ಪೂ.
ಅ ಇಲ್ಲದಾಯೆ ಮು ಇಲ್ಲದಾಯನ್ ಲಪ್ಪುನು.
ಕೊರಿ ಐತಾ ಕಾರ್ ದ ಮುದೆಲ್‍ನೇ ಒಕ್ಕುನು.
ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ಕೈ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ಮಂಡೆಗ್.
ಬಾಸೆ ದಾನ್ತಿನಾಯೆ ಊರುಗ್ ಮಲ್ಲೆ, ಮರ್ಯಾದಿ ದಾನ್ತಿನಾಯೆ ದೇಸೊಗ್ ಮಲ್ಲೆ.
ಯೆಕ್ಕಲೆ ಬಂಜಿದಾಯೆ ವನಸ್ ಮನ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾವಂದ್‍ , ಕೊಂಗರ್ ಕೂಲಿದಾಯೆ ಸೈತಿನ ಗೊತ್ತಾವಂದ್‍ .
ಬಡವೆ ಆದ್ ಪುಟ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ, ತೊಜಂಕಾದ್‍ ಕೊಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
ಮಂಜೊಲ್ ಸೀಕ್‍ದಾಯಗ್‍ ಊರಿಡಿ ಮಂಜೊಲ್ ಗೆ.
ಪತ್ತ್ ಪೆದ್ದಿನಲೆಗ್‍ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನಾಲ್ ಪೆದ್ಯರೆ ಪಂಡ್ ಕೊರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್.
ಕೊರಿದ ಕಜಿಪುಗ್ ಕೊರಿಡ ಕೇನ್ದ್ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆವೆರಾ.
ಲತಂಡೆ ಬಿತ್ತದ್‍ ಪೀರೆ ಕೊಯ್ಯೊಲ್ಯಾ
ಪರ ತಡ್ಪೆಗ್ ಆಂಬಿದ ಬಲ, ಅಜ್ಜೆರೆಗ್‍ ದಂಟೆದ ಬಲ, ಅಜ್ಜಿಗ್ ಬಚ್ಛಿರೆದ ಬಲ.
ಬಸಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಒಸಲೆ ದ್ ಉನೊಲಿ ಗೆ.
ಕಂಚಲ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಂಚಲಾ ಉನೊಲಿ ಗೆ.
ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ ತಾರಯಿ, ಜೊಕುಲೆನ ಮನಸ್ ತಿಪ್ಪಿಗೆ.
ಮೊರಪ್ಪು ದ್ ಪಕ್ಕಿ ಪಾರುನ್ದ್ ಕದ್ ತ್ ತಿ ಪದ್ ದಿ, ಕಂಗುದ ಕದಪ ಲೈಪುವೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ.
ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೊಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್.
ಮನ್ ಉಪ್ಪುನಗ ದಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಮನ್ ಇಜಾಂಡ್ ಪಂಜಿ ಪನ್ತ್ಂದ್ ಗೆ.
ಉರ್ಚರೆ ಬನ್ನಗ ಬಿತ್ತಿಲ್ ನಾಡಿನ ಗಾದೆ ಅಂಡ್.
ಪುಗೆಲ್ದ್ ಮಡು ದಿವೊಂದು ಊರಿಡಿ ನಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್.
ಬೇಲೆ ದಾನ್ತಿನ ಆಚಾರಿ ಬಾಲೆದ ಪಿಂಕನ್ ಕೆತುದೆಗೆ.
ಎಲಿ ಪೊಂಡ ಪಿಲಿ ಪನ್ತೆಗೆ ಒರಿ.
ಬೊರಿ ಲಾಗ್ಯೊಡ್ದ್ ದುಂಬು ಗೊನಿ ಲೈತ್ಂಡ್ಗೆ
ನಾಯಿ ಬೊಂಞೊದ್ ಜೆಸೊಂದ್ ದಂಡಿಗೆಡ್‍ ಪೊಪಿನ ಕನ ಕಟುಂದ್ ಗೆ.
ಮರಿ ತುಚಿನ್ಡ ಮರ್ದ್ ಉಂಡು ಆಂದಾ ಅರಿ ತುಚಿನ್ಡ ವಾ ಮರ್ದ್ ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ.
ವನಸ್ ಆಂಡಾ ಕೇಂಡ ಮುಂಡಾಸ್ ಮುಪ್ಪ ಮುಲ ಪನ್ತೆಗೆ.
ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿಗ್ ಪನ್ತ್ಂಡ್ ಗೆ ನಿಕ್ಕ್ ಅಷ್ಟೆಮಿ ಆಂಡ ದಾನಿ ಗುಂಡೆಮಿ ಆಂಡ ದಾನಿ ಮಡೆ ಇರೆ ನಕ್ಕು ನಾಯಿಗ್‍.
ಕಲ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ಮರಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿ ಮರ್ದ್ ದಿಂಗ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
ಪರ್ತಿದ ಪೂನಾಂಡಲಾ ತೂವೊಲಿ, ಬೊಲ್ದು ಕಕ್ಕೆನ್ ತೂವೊಲಿ, ಮೀನ್ ದ ಪಜ್ಜೆನ್ ತೂವೊಲಿ ಆಂಡ ಪೊನ್ನನ ಮನಸ್ ನ್ ತೆರಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ.
ಸನಿ ಪತ್ತ್ ದಿನಾಯೆ ಕಡಲ್ ಗ್ ಪೊನ್ದಲಾ ಗಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ನೀರ್ ಗೆ.
ಅಂಕ ದುಂಬು ಆಂಡಾ ಸಾದನ ಪಿರ ಆಂಡ್.
ಅನ್ಗೈ ತೊಜಾದ್ ಮುಂಗೈ ನಿನ್ಗೆ.
ಪುಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಗ್ ತೆಮ್ಮೊ ಲಪ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಾಯಿ ಗಾದೆ.
ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಆವನ್ದಿನ ಮಗೆ ಊರುಗಾವೆನಾ.
ಬಾಲೆನ್ ತಿರ್ತ್ ದೀಂಡ ಪಿಜಿನ್ ಕೊನೊವು, ಮಿತ್ತ್ ದೀಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಕೊನೊವು.
ಪುಲ್ಚಟ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುಗು ಕಮ್ಮೆನ ಹೆಚ್ಚ ದಾಲಾ ದಾಂತಿ ಜೋಕುಲೆಗ್‍ ಆಮ್ಸನಿ ಹೆಚ್ಚ
ರಡ್ಡ್ ತರೆ ಒಂಜಾವು ಆಂಡ ನಾಲ್‍ ಮಿರೆ ಒಂಜಾವಂದ್‍.
ಪಗ್ಗುಡು ಪದಿನೆಣ್ಮ ಪೋನಗ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೊಡು
ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಪಾಪ ಕಳೆ
ಕೈಕೆಸರ್ ಆಂಡ ಬಾಯಿ ನಿಲಿಕೆ ಬೆಂಜನ
ಹದೋಟು ಬಿತ್ತಿನಾಯೆ ಬುಳೆಟ ಕೊಯ್ವೆ
ಬೇಶಡ್ ಬಿತ್ತ್ ಬೂರುಂಡ ಈಟ್ ಇಜ್ಯಂದೆ ಬುಳೆವು
ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಪತ್ತ್ ಪಣಿಲಾ ಬೂರ್ಯೆರೆ ಅವಂದ್
ಮೃಗಶಿರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಮೃಗೊಕ್ಕುಲೆಗ್ಲ ದಾಲಾ ತಿಕ್ಕಂದ್
ಅದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಸಮ ಬತ್ತ್ಂಡ ಆಜಿ ನಕ್ಷತ್ರೊಡುಲಾ ಸಮ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು
ಆದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಆಯಿನಾತ್ ತೂವೆ
ಆದ್ರೆಡ್ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಪೋಂಡ ಫೋಂಡು
ಅದ್ರ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರೊಡು ಬಿತ್ತ್‍ಂಡ ಅಡರ್ದಲೆಕ್ಕ ಆವು, ಪುನರ್ವಸುಡು ಬಿತ್ತ್‍ಂಡ ಪುಚ್ಚೆದ ರೋಮದ ಲೆಕ್ಕ ಆವು.
ಅದ್ರೆಡ್ ಅಡರ್ಡೆ ಒಯಿಪೊಡು
ಬೇಶಡ್ ಬಿತ್ತ್ ಬೂರುಂಡ ಈಡ್ ಇಜ್ಯಂದೆ ಬುಳೆವು.
ಪುನರ್ವಸು ಬರ್ಸ ಪುನೊಕ್ಕು ಸಮ
ಪುಷ್ಯೊಡ್ ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪುರಿ ಪತ್ತುಂಡು
ಪುಷ್ಯೊಡು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪುಚ್ಚೆಗ್‍ಲಾ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದ್
ಆಟಿಡ್ ತೆಡ್ಲ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಟ್ಟ ಪೊಲಿದ್ ಪೋವು ಸೋಣೊಡು ತೆಡ್ಲ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿದ್ ಪೋವು
ಆಟಿಡ್ ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಟ್ಟ ಪೊಲಿದ್ ಪೋವು ಸೋಣೊಡು ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿದ್ ಪೋವು
ಆಟಿಡ್ ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಟ್ಟ ಮುದ್ಯುಂಡು ಸೋಣೊಡು ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಮುದ್ಯುಂಡು
ದಪ್ಯರೆ ತೀರ್ಜಿಡ ತೂಯೆರೆ ತೆರಿಯಂದಾ
ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಸಬ್ಬಲ್ ಲಾ ನಿಂಗೊಲಿ
ಮೃಗಶಿರೆಡ್ ಮುಳ್ಳುಡು ಗೀರ್‍ಂಡ ಈಯಾವು
ಪೊಡಿಕ್ಕ್ ಬಿತ್ತಿನಾಯಗ್ ಬೈ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಸರ್‍ಗ್ ಬಿತ್ತಿನಾಯಗ್ ಕೆಯಿ ಹೆಚ್ಚ.
ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ನಡ್‍ಂಡ ಗೋರುದು ಕೊಂಡ್ರೋಡು.
ಕಂಡೊಗು ಪಾಡಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಎರ್ಮೆಗ್ ಪಾಡಿ ಪುಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ
ಪನಿ ಸೇರ್ದ್ ಪಲ್ಲ ಕುರಲ್ ಸೇರ್ದ್ ತುಪ್ಪೆ
ಸೊರ್ಕಿನಾಯಗ್ ಕಂರ್ಬು ಸಿರ್ಕಿನಾಯಗ್ ರಾಗಿ
ಬಿತ್ತ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ನೇಜಿ
ಕರಿಯ ಬಂಗಾರ್ ಕೆಂಡೊಡು ಪಾಡ್‍ಂಡ ಬೊಳ್ಯ ಬಂಗಾರ್ ಅವು
ಕಂಡ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹದ ಮಳ್ಪೊಡು
ಆಶ್ಲೇಷಾ ಬರ್ಸೊಡ್ದು ದೊಂಬೇ ಎಡ್ಡೆ
ಮಘೆ ಬರ್ಸ ಬುಲೆಕ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ
ಮಘೆ ಬರ್ಸೊನು ಮುಂಗೈಡ್ ದೀಲ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ
ಮಘೆ ಬರ್ಸದ ನೀರ್ ನ್ ಮಗಕ್ಕ್ ಲಾ ಕೊರ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಮಘೆಟ್ಟ್ ಮುಂಗೆ, ಹುಬ್ಬೆಡ್ ಪೇರ್, ಉತ್ತರೆಡ್ ಒತ್ತರೆ
ಚಿತ್ರೆ ಮಯ್ತ್ಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಆವು
ಮತಿ ತತ್ತ್ ದ್ ಬೆನಡ ಮಿತಿ ತತ್ತ್ ದ್ ಉಣಡ
ಕಜೆ ಬಾರ್ ಬಿತ್ತ್ ದ್ ಬೊಳ್ಳ್ಯರಿ ಕೊಯ್ಯೊಲ್ಯೊ
ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಟೇ ಕಟ್ಟೊಡು
ಅನುರಾಧೆ ಬರ್ಸ ಪಂತಿಬಾಪೆಲೆ.
ಧೋತ್ರ ತುತ್ತುನಾಯಗ್ ಕೈಕಂಜಿ ದಾಯೆಗ್
ಪುಣೆಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪುಣಿ ಕಡಪಂದ್
ಪುಣಿಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪುಚ್ಚೆಗ್‍ಲಾ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.